Siste nytt

Årsmelding 2020 og årsrekneskap, elsparkesyklar og budsjettrevisjon på sakslista

Kommunestyremøte, foto fra 2019 - Klikk for stort bileteKommunestyremøte, foto fra 2019 Peder Otto Dybvik Ålesund kommunestyremøte skal torsdag 17. juni behandle sakar om årsmelding og årsrekneskap for 2020, retningslinjer for utlån av elsparkesyklar, forprosjekt for Kvasneset og vannavtaler med Sula og Giske. Møtet blir sendt direkte på Kommune-TV og facebook frå kl. 14.00. 

Møtet blir gjennomført som fjernmøte på Teams grunna smittesituasjonen. Først i møtet blir det orienteringar: 

  • Framdrift mot handlings- og økonomiplan 2022-25, og budsjett 2022, ved assisterande kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen (ca. 10 min.) - hovudfunn og forslag til tiltak.
  • Orientering frå Agenda Kaupang ved Rune Holbæk (ca. 30 min.)
  • Orientering om etisk standard for folkevalde og tilsette, ved stabssjef Roar Reiten (ca. 10 min.

 

Dette er blant sakene som skal opp i møtet: 

Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Ålesund kommune 

Ålesund kommune sitt driftsrekneskap for 2020 viser eit meirforbruk på 96,8 million kroner. For investeringsrekneskapen er det tilstrekkeleg finansiering av utgiftene og rekneskapet kan då leggast fram i balanse.

Meirforbruket må dekkast inn seinast det andre året etter at det oppstod. Medrekna meirforbruk frå 2019 på 43,8 mill. kroner, skal det dekkast inn totalt 140,6 mill. kroner i løpet av rekneskapet som blir avlagt for 2022. Kommunestyret skal behandle både rekneskap og årsmeldinga for 2020. Årsmeldinga for Ålesund kommune for 2020 kan du lese på digitalt. 


Budsjettkontroll for april 2021 og budsjettrevisjon 2-2021

I formannskapet sitt møte 8. juni blei sak om budsjettrevisjon behandla. Formannskapet si tilråding til kommunestyret sitt møte 17. juni seier blant anna dette: 

"2. Ålesund kommunestyre viser til analyse fra Agenda Kaupang og ønsker så langt som råd å følge de anbefalinger som er gitt der. Kommunestyret ber så raskt som råd om en samlet sak til politisk behandling, som bygger på de anbefalte omstillingstiltakene i analysen." 

"3. Ålesund kommunestyre viser til kommunedirektørens tiltaksliste og godkjenner følgende tiltak gjeldende for inneværende år, 1-4-8-17-35-37 som gir reduserte driftsutgifter på kr 3 700 000. Øvrige tiltak for inneværende år og 2022 sees i sammenheng med budsjettbehandlingen for 2022, samt de vedtak som kommunestyret fatter i samband med punkt 2 i denne innstillingen – oppfølging av Agenda Kaupang sin rapport."

"4. Ålesund kommunestyre vedtek å endre budsjettet for inneverande år slik det går fram av saka, med unntak av tiltakspakke som reduserast frå 10 mill til 3, 7 mill."

"6. Selv om endelig rapport fra Agenda Kaupang ikke foreligger er signalene derfra veldig tydelige om at tjenestene innenfor Helse og omsorg, samt Velferd og sysselsetting i Ålesund kommune bør effektiviseres og omstilles. Dermed må vi også være åpne for å innrette omsorgen slik at mer gjøres hjemmebasert/ambulant og mindre institusjonsbasert. Tilpassede og trygge løsninger i egen bolig må etableres før institusjonsplasser kan nedskaleres. Endelige forslag må gjøres i forbindelse med budsjettbehandling for 2022, etter at rapporten fra Agenda Kaupang foreligger og er behandlet politisk. Formannskapet ber kommunedirektøren forberede en slik dreining for at tiltakene kan ha økonomisk effekt i 2022. "

"7. Ålesund kommune lyser ut kommunens pensjonsleveranse på anbud. Vurderingen av innkomne tilbud skal gjøres både på pris og kvalitet på tjenester. Det settes av kr 200.000 som en øvre ramme for hva som skal betales en konsulent for å gå igjennom og fremlegge en innstilling til kommunestyret for endelig vedtak."

Les alle tilrådingane frå formannskapet, saksutgreiinga og alle vedlegg til saka i Møteportalen. 

 

Helseplattformen forprosjekt- utløsing opsjonsavtale
 

Helseplattformen er eit system som skal binde saman heile helsetenesta i Midt-Norge. Målet er ein felles journal. Ålesund kommune vedtok allerede i 2017 at vi skal vere med i arbeidet og har skrive under på ein samarbeidsavtale om å ta i bruk løysinga dersom kommunestyret vedtek det.  

I kommunestyremøtet 17.  juni skal kommunestyret ta stilling til om det skal prioriterast å arbeide vidare med Helseplattformen i Ålesund kommune. Siktemålet er å kunne ta i bruk den nye løysinga samtidig som Helse Møre og Romsdal, frå våren 2023.  

Til saken er det vedlagt et utkast til avropsavtalen og en faktadel for utfyllende informasjon om Helseplattformen.


Godkjenning av forprosjekt og vidare samarbeid om Kvasnes avløpsreinseanlegg

Komiteen for teknisk, miljø og samferdsel tilrår til kommunestyret å godkjenne forprosjektet for Kvasneset slik det er framlagt.

Arbeidet videre er ei detaljprosjektering av eit felles avløpsreinseanlegg i fjell på Kvasneset i Sula kommune. Det skal jobbes vidare med utgreiing av eigarskapsmodell og korleis samarbeidet mellom Ålesund kommune og Sula skal avtalefestast.  Sjå heile saksutgreiinga for meir informasjon. 

 

Organisering av avfallsområdet -  Intensjonsavtale

Ålesund kommune har eigarskap i tre ulike selskap knytt til innsamling, mottak og sluttbehandling av avfall. Selskapa har overlappande interesser og dette har til tider skapt utfordringar både for Ålesund kommune og for samarbeidet i ÅRIM. Eit arbeid med å sjå på ei framtidig organisering har derfor vore etterspurt av samarbeidskommunane og Ålesund kommune er no i gong med å sjå på korleis området bør organiserast best for framtida.

Ein intensjonsavtale i denne samanhengen har som føremål å stadfeste kommunane sitt felles ønske og vilje til å etablere eit framtidsretta miljøselskap.
 

Fastsetting av retningslinjer for kommersielt utlån av elsparkesyklar i Ålesund kommune

Ålesund kommune har blitt kontakta av kommersielle aktørar som vurderer å starte opp med utlån av elsparkesyklar i Ålesund. For å redusere konfliktpotensialet mellom ulike trafikantgrupper har det blitt utarbeidd retningslinjer for kommersielt utlån av elsparkesyklar i kommunen. Etter enda sesong må det gjennomførast ei evaluering, og retningslinjene bør eventuelt bli revidert. 


Sakspapir og vedlegg

Alle sakspapir til møtet finn du på Møteportalen vår. 

 

Følg møte direkte på Kommune-Tv eller på Facebook

 

Kommunestyremøtet blir sendt direkte på Kommune-TV frå kl. 14.00. Møtet blir også streamet direkte på kommunen si facebookside. 

Til toppen