Siste nytt

Ny ordning for å søke bustønad

Husbanken har lansert ein ny ordning for å søke bustønad.

Jakta på EU-milliardane

Framtidslaben inviterer partnarar - og andre som ønsker å bli partnarar, til workshop 5. mars. Målet med workshopen er å betre forstå kva som er mogleg når det gjeld EU-midlar og andre regionale og nasjonale innovasjons- og forskingsmidlar.  

Raskare tilbakemelding på byggesaker

Har du sendt søknad om byggeløyve til Ålesund kommune? Ei fast gruppe samansett av  byggesaksbehandlarar går no gjennom innkomne søknader to gongar i veka for å sikre lik saksbehandling.

Ålesund kommune støtter Kystdirektøren si tilråding

  Kystdirektøren har måndag 3. februar lagt fram ei utgreiing om ny framtidig organisering av Kystverket.  – Dette er ein fagleg svært solid utgreiing som vil gi samfunnet meir Kystverk for mindre pengar, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.

Helge Veum oppnemnd til Rådet for Statistisk sentralbyrå 

    Helge Veum (44) stabssjef for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune, er av Kongen i statsråd i dag personleg oppnemnd til Rådet for Statistisk sentralbyrå for perioden 2020 – 2023.

Signering av første universitetskommuneavtale

NTNU og kommunen signerte 30. januar 2020 ein avale om samarbeid om smart helse og velferd. Avtalen skal blant anna bygge opp primærhelsetenesten som ein arena for forsking og nyskaping - noko som vil kome innbyggarane til gode.

Utsatt avlesing av vassmålar!

Vassmålaren din skal avlesast  i slutten av januar 2020 når du mottek ein sms frå kommunen.

Fatta målvedtak i kommunestyret

Ålesund kommunestyre har fatta målvedtak med 40 mot 36 stemmer 12. desember om blant anna at kommunen skal bruke nynorsk i utforminga av internett- og    intranettsidene, informasjonsmateriale og kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningslinjer.
Til toppen