Siste nytt

Gode tenester også i framtida!

Eit av dei mest kompetente miljøa i Noreg innan omstilling og utvikling i offentleg sektor ser positive muligheiter for Ålesund kommune.  -Som dei fleste andre kommunar må Ålesund  omstille måten vi leverer tenester på i framtida,  seier Rune Holbæk frå  Agenda Kaupang.  

Kommune-Kari har fått sin eigen app!

I Ålesund kommune har vi ein digital medarbeidar som heiter Kommune-Kari. Hittil har du funne henne på nettsida vår, men no kan du i tillegg laste henne ned som app på telefonen din.

Bypakken til Stortinget i juni

Bypakke Ålesund skal avgjerast i Stortinget før sommaren. Det har Ålesund kommune, Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylke fått stadfesta.    

Gode helseleiarar for framtida

Master i helseledelse, inne i sitt første studieår, opplevde stor interesse allereie som flunkande nytt studium. No er søkartala for neste haust klare, og dei syner at utdanninga er eit av NTNU sine aller mest populære masterstudium.    

Betring i økonomien, men framleis svært alvorleg

Skatteinngangen til kommunen er høgare enn venta. Prognosar viser at kommunen kan vente 72 millionar kroner i auka skatteinntekter i 2021. Men dette løyser ikkje alle dei økonomiske utfordringane kommunen står framfor. No får  formannskapet nok ei sak til behandling på korleis kommunen skal få budsjetta i balanse.  

Hjelp til dei som opplever vald i nære relasjonar

Mange opplever vald i nære relasjonar. Veit du kva du kan gjere om du mistenker at nokon ikkje har det greitt heime?  

Fleire brot på løyvet for avløpsanlegg i Ålesund kommune

Statsforvaltaren har varsla Ålesund kommune om at dei kjem til krevje framgang i arbeidet med å rette opp manglar når det gjeld reinsing av vatn og problem med ureinsa overvatn. Kommunen fekk brevet frå Statsforvaltaren 16. mars 2021.    

Ålesund med i nettverk for klimaarbeid

Ålesund er ein av tre nye kommunar i nettverket I front . Dette er eit kommunenettverk for klimatilpassing. Kommunen er allereie brukt som eksempel i ein analyse for korleis klimarisiko vil påverke kommunane.

Ålesund på det europeiske fjernvarmekartet!

Som by nummer 50, er Ålesund no representert på det europeiske fjernvarmekartet. Ålesund er med dette den tredje norske byen på denne europeiske oversikta som viser eit mangfald av berekraftige varme- og kjøleløysingar i byar i Europa.    

Frå ord til handling – 5 konkrete berekraftsprosjekt

I prosjektet Jakta på berekraftsmetoden har fleire arbeidsgrupper arbeidd med konkrete forslag til løysingar på utfordringar i Kristiansund, Molde og Ålesund. Utfordringane er innan avfallshandtering, lønnsgap mellom kvinner og menn og vatn og avløp.    
Til toppen