Siste nytt

Kvar skal Ålesund kommune og korleis kjem vi dit? 

  Kommunedirektør Steven Hasseldal har skrive ein kronikk om Ålesund kommune sitt behov for omstilling dei komande åra i forbindelse med offentleggjering av kommunedirektøren sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022. Sjå forslaget og les kronikken.

Kommunen sitt delegeringsreglement ligg på nett

Kommunen sitt administrative delegeringsreglement er godkjent av kommunedirektøren og ligg no på nett. 

Konsekvensutgreiinga for vassbehandlingsanlegget i Fremmerholen er klar

Tideleg i arbeidet med reguleringsplanen vart det avsett eit leiteområdet for plassering av råvasspumpestasjonen. I konsekvensutgreiinga har ein sett på fem ulike lokalitetar innafor dette området.     

Ut av boksen og inn i framtida

Skal ein forbetre både kommunen og verda, så må ein tenke nytt og gjere ting annleis. KLP og Ålesund inviterte til Utopiverkstad for representantar i råd, kommunedelsutval og kommuneadministrasjon.

Mål om betre samhandling i helsetenester

Katrin Mork Hove er ny tilsett stipendiat på NTNU som ein del av avtalen med Ålesund universitetskommune. Eit viktig mål med forskinga er å utvikle ny kunnskap om tverrprofesjonell samhandling for pasientar med kreft.  

Sommarjobb i kartlegging

Studentane Jon Åge Giske Andersen og Anna Ulvestad har som sommarjobb å finne ut kor lett – eller vanskeleg, det er å kome seg fram i Ålesund for personar med nedsett funksjonsevne og kor trygt det er å gå eller sykle til skulen.  Sommarjobben er finansiert av Kartverket og til god nytte for kommunen.  

Teknologi gir miljøgevinst for drikkevatnet

Fortsatt reint drikkevatn, mindre sløsing og kontroll på vedlikehald er nokre av måla Smart Water-prosjektet har sett fram til 2023. NTNU og Ålesund kommune presenterte i juni simulering og visuelle, digitale verktøy som viser Brusdalsvatnet og vassforsyninga i området.        

Ålesund i berekraftsmeldinga

Ålesund og arbeidet kommunen gjer for å bidra til å nå FNs berekraftsmål blir lagt merke til. No sist i regjeringa si berekraftsmelding "Mål med meining" som blei lagt fram 23. juni.  

Fleire er blitt miljøfyrtårn i Ålesund kommune

Ålesund rådhus, Fagerlia barnehage og Framtidslaben er blitt sertifiserte som miljøfyrtårn. Dette er eit ledd i kommunens arbeid med å bli meir berekraftig.

Ålesund i miljødirektoratets klimapodkast

Miljødirektoratets klimapodkast har tatt for seg arbeidet som skjer med digital tvilling. I podkasten som blei publisert 22. juni handlar det om arbeidet som skjer i Ålesund knytt til Smart Plan og Klimasatsprosjekt.  
Til toppen