Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bystyret møtes 4. april

Bystyret skal 4. april behandle oversikt over helsetilstanden i Ålesund, praksis for skjenking av alkohol i gruppe 3 i uteareal og innbyggerinitiativ om nei til firefelts motorveg på Sandingane.

Møtet starter kl. 17.00 og er åpent for publikum. Møtet blir også sendt direkte på web-tv.  I anledning kulturskoleukene vil elever fra Ålesund kulturskole framføre to innslag i starten av møtet. Kommuneplanlegger Liv Kjersti Finholt holder foredrag om: Klimaendringene – hva vil det bety for Ålesund?

Dette er blant sakene som skal behandles:

Folkehelse i Ålesund

Ålesund kommune har utarbeidet en oppdatert oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer «Folkehelsen i Ålesund».
Oversiktsdokumentet synliggjør ressurser og utfordringer for folkehelsen. Planlegging og evaluering av tiltak gjøres ikke i denne oversikten, men i kommunens planer.

Dokumentet er utarbeidet med mandat fra rådmannen av en arbeidsgruppe bestående av  folkehelsekoordinator, kommuneplanlegger, statistikkmedarbeider og rådgiver oppvekst. Ålesund  kommune har under utarbeidelsen av dokumentet deltatt i et samarbeidsnettverk med syv andre kommuner i Møre og Romsdal. Nettverket var ledet av konsulenter fra KS og universitetet i Agder, i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Ønsker du å lese dokumentet finner du det i sakspapirene til møtet foreløpig.

 

Vurdering av praksis for skjenking i uteareal

Bystyret behandlet i sak 132/18 en interpellasjon fra Monica Molvær (H) vedrørende skjenkepolitikken i Ålesund kommune hvor det ble gjort et vedtak om at bystyre ber om at det i god tid innen turistsesongen 2019, skal foreligge en evaluering og ny vurdering av forbudet mot servering av gruppe 3 i utearealer (senest i bystyret 7 mars). Alkohol i gruppe tre er drikk som inneholder over 22 og maks 60 prosent alkohol.

Rådmannens innstilling til helse- og velferdsutvalget var å tillate skjenking av alkoholholdig drikke 3 i uteareal til de som har denne type bevilling og for skjenking i uteareal. Da saken var til behandling i helse- og velferdsutvalget 18.03.2019 ble utvalgets tilrådning til bystyret på opperettholde praksisen med å ikke tillate skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 i uteareal. Endelig avgjørelse tas i bystyret 4. april.

Nytt medlem og varamedlem til forliksrådet

Det er foreslått at Tore Hals blir nytt medlem i forliksrådet i Ålesund kommune, med Gunnar Leira som varamedlem. Saken skal til behandling i formannskapet også til bystyret. Formannskapet gjorde enstemmig vedtak om de nye medlemmene.

 

Innbyggerinitiativ: Nei til firefelts motorveg på Sandingane

Ålesund kommune har mottatt et innbyggerinitiativ (Etter kommuneloven §39a) som heter "nei til firefelts motorveg på Sandingane". I initiativet ber de om at bystyret gjør et juridisk bindende vedtak om at det i plansaken om ny E39 Vegsund-Breivika skal følge disse retningslinjene:

  • Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging.
  • T 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.
  • T 1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.
  • Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga.

«Grunnen til dette er at det i følge ulike naturvernorganisasjoner, Norsk forening mot støy og Norges astma og allergiforbund er nok av eksempler på veiprosjekt som viser seg å ikke ligge i nærheten av de nevnte retningslinjer ved ferdigstillelse. Det er en reell fare for at det blir tatt for lett på ulike beregninger og tiltak, all den tid det ikke utløser noe juridisk ansvar dersom en ikke klarer å nå de mål retningslinjene beskriver.»

Da dette er et innbyggerinitiativ etter kommuneloven § 39a legges saken fram for Ålesund bystyre. Saken om «Ny E39 Vegsund–Breivika, kommunedelplan», er fortsatt under arbeid. Denne saken (kommunedelplanen) vil komme til behandling i bystyret på et senere tidspunkt. Samordningen mellom dette prosjektet og bypakke Ålesund vil forøvrig være viktig for realisering av prosjektet. Da
disse sakene skal behandles av bystyret på et senere tidspunkt, vil det også berøre innholdet i innbyggerinitiativet.

Rådmannens innstilling går ut på at innbyggerinitiativet sendes til Statens Vegvesen. Det ligger også i innstillinggen at bystyret skal legge til grunn av vedtatte retningslinjer og lover med mer skal følges, men peker på at endelig vedtak i sak om Ny E39 Vegduns-Breivika først vil bli fattet når saken skal behandles.


Tildeling av festivalstøtte for 2019

Festivalstøtten for 2019 er på 740 000 kroner. Det var kommet inn ni søknader og samlet søknadssum var på 1 155 000. Det ble i 2018 utarbeidet nye retningslinjer for festivalstøtte som ligger til grunn for tildeling av årets festivaltilskudd.

Formannskapet foreslår å fordele festivalstøtten slik:

Ålesund improteater med en 4 dagers improteaterfestival i oktober - 50.000 kroner.
Den Norske Matfestivalen, 3-årig festivalstøtte tilrås å gi - 200 000 kroner.
Ålesund Båtfestival, ettårig støtte, 200 000 kroner.
Ålesund Live og Jugendfest ettårig støtte - 100 000 kroner.
West Nordic international filmfestival - 145 000 kroner.
Ålesund litterære salong - 15 000 kroner.
Ålesund seniorfestival - 3-årig støtte på 30.000 kroner.

Det er bystyret som gjør endelig vedtak om fordeling av festivalstøtten i sitt møte 4. april. Det ble også vedtatt et oversendelsesforslag i møtet hvor formannskapet ber Ålesund Pride sende en ny søknad om støtte til sitt arrangement. De nye tildelingskravene for festivalstøtte gjør at Ålesund Pride ikke ble tildelt støtte i denne omgang.

 

Følg møtet på web-tv 

 

Møtet sendes direkte på web-tv fra klokken 17.00. Sakspapirer er tilgjengelig i vår møtemodul.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119