Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kolvikbakken skal pusses opp

Kolvikbakken ungdomsskoleKolvikbakken ungdomsskole skal rehabiliteres og bygges ut. Her er informasjon til foresatte og de som er eller skal bli elever ved skolen.

Dette skal skje:

  • Arbeidet på Kolvikbakken skal starte i 2019.
  • Alle elevene fra Kolvikbakken skal flyttes til Ratvikåsen i byggeperioden.
  • Ratvikåsen skole må tilpasses, med mål om å være klart for å tas i bruk til skolestart i august 2019.

Orientering fra rektor

Rektor ved Kolvikbakken ungdomsskole, Anne Ferstad Aasen, har i begynnelsen av mars 2019 sendt ut dette brevet til elevenes foresatte:

Kolvikbakken ungdomsskole har vært vurdert for rehabilitering og utbygging i svært mange år. I åra 2013- 2014 blei det utarbeida skisseprogram og tegninger av ny skole. Da en skulle i gang med byggeprosessen blei Ålesund kommune lagt under ROBEK og investeringsmidlene blei tatt vekk.

Som et helt nødvendig strakstiltak for å bruke skolen videre, blei vestveggen på Kolvikbakken ungdomsskole renovert i 2015. I denne byggeperioden blei ett årstrinn flytta til Ratvikåsen skole. Gjennom denne perioden så en at Ratvikåsen kunne være et egna undervisningssted, og Ratvikåsen kunne benyttes som undervisningslokaler ved seinere rehabilitering. En så samtidig at det å drifte to undervisningssteder samtidig skapte utfordringer både for elever og lærere.

Kolvikbakken ungdomsskole har vært avhengig av brakkemoduler i mange år for å kunne huse alle elevene ved skolen. Det har stått moduler på skoleområdet siden 2004, som ei midlertidig løsning. De nyeste modulene, som har stått på området siden 2015, er av god standard og er godt egna for undervisning i en midlertidig periode. Disse kan en fint leve med i noen år til.

22.03.2018 vedtok bystyret at Kolvikbakken ungdomsskole skulle rehabiliteres, med oppstart i 2019. Vedtaket sa at Kolvikbakken skulle utbygges over to byggetrinn, i perioden 2019-2022.

FAU, klubben ved skolen og ledelsen leverte innspill til bystyret før dette møtet. Der argumenterte en for ett byggetrinn, slik at en kunne flytte heile drifta vekk fra byggeplassen. Dette for å kunne være i stand til å ivareta sikkerhet og læringsmiljø for elevene. I tillegg så en store utfordringer ved å drifte to undervisningssteder samtidig. En håpa også på at ei utbygging i ett byggetrinn kunne medføre redusert byggetid.

Ålesund kommunale eiendomsselskap (ÅKE) har i ettertid foretatt ei analyse av eksisterende grunn og bygg på Kolvikbakken, samt logistikk for både undervisning og byggearbeid. De har funnet ut at det vil medføre svært store problem, og være uforsvarlig, å drifte skole i deler av bygningsmassen samtidig som det pågår bygningsarbeid på området. ÅKE har, sammen med arbeidsutvalget ved skolen, gjort den vurderinga at alle elevene fra Kolvikbakken skal flyttes til Ratvikåsen i byggeperioden.

ÅKE sier videre: Nå er Ålesund kommune er ute av ROBEK-lista og det er satt av penger til å renovere Kolvikbakken i perioden 2019 – 2022. Det politisk vedtatte budsjettet er fordelt på fire år. Det må Ålesund kommunale eiendom forholde seg til. Når det er sagt: Nå er prosjektet i gang. Vi ferdigstiller det så fort som mulig, men det er for tidlig i løypa til å si når vi blir ferdige og nøyaktig pengebruk hvert år. Hvis vi ser på lignende prosjekt som innebærer planlegging, rivning, bygging og prøvedrift, så er ikke tre år en unormal tidshorisont. Vi forkorter byggetida så sant det er mulig.

På Ratvikåsen planlegges det flere tilpasninger av hovedbygget, slik at bygget vil kunne huse 8 klasserom samt grupperom, møterom og arbeidsplasser for alle ansatte. Modulbygget på Kolvikbakken vil flyttes til Ratvikåsen, og det vil det føres opp ei etasje til. Dette vil kunne gi 10-11 klasserom og sikre at alle klasser har hvert sitt rom. Dette modulbygget er tenkt plassert på østsida av Ratvikåsen skole.

ÅKE orienterte om dette på møte i Kultur- og oppvekstutvalget, mandag 18.02.2019.

Når det gjelder informasjonen som gis underveis presiserer ÅKE at det er viktig at den informasjonen som blir gitt, er basert på vedtatte beslutninger, og er riktig og relevant. Det står på planen å ha et åpent møte med nåværende og kommende foresatte, ansatte og naboer snarest mulig. Der vil en fortelle om arbeidet og om framdriftsplanen. I tillegg vil det bli en åpen dag på Ratvikåsen skole før sommerferien. Datoer vil en komme tilbake til.
Forhåpentligvis vil det bli klart for oppstart på Ratvikåsen til skolestart i august 2019. Skolen vil komme med mer detaljert informasjon vedrørende flytteprosessen så snart denne er klar.

Foresatte til nye 8.klasser, høsten 2019, vil også få oppdatert informasjon på foreldremøte ved Kolvikbakken i starten av juni.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119