Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ferieåpne barnehager og mulighetsstudie

Foto av Ålesund bystyre

Bystyret møtes torsdag 7. mars og blant sakene er ferieåpne kommunale barnehager, mulighetsstudie for Borgundvegen 199+185, og insentivordning for studenter. Møtet starter kl. 17.00 og blir sendt på web-tv! 


Dette er blant sakene som skal behandles:

Mulighetsstudie for Borgundvegen 199+185

Etter at tidligere Ålesund sykehjem ble avviklet har bygningene i all hovedsak stått tomme og flere instanser har gjort vedtak om at det skal utarbeides planer for området til formål for omsorgstjenester. Bygget og tilhørende område har hatt høy fokus og mange meninger fra ulike interessenter de siste årene. ÅKE har tidligere fått i oppdrag å starte et forprosjekt og nå foreligger mulighetsstudien for området. Denne studien blir lagt fram for bystyret som et første steg mot utvikling av området. Formålet med mulighetsstudiet har vært å utvikle tilrettelagte boliger med mulighet for heldøgns omsorgstjenester (jfr. Levedyktige omsorgstjenester – Omsorgsplan 2018-2015. Hele mulighetsstudien kan leses i sakspapirene.

Sykkelbyavtale

En sykkelbyavtale er en avtale mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen om å satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk i en definert periode. Formålet med en sykkelbyavtale er å sette fokus på sykkel som transportmiddel, og å få til et godt samarbeid mellom forvaltningsområdene om utvikling og drift av en helhetlig sykkelinfrastruktur. For å kunne inngå en sykkelbyavtale må man ha en vedtatt plan for et hovedsykkelvegnett for sykkel, slik kommunen har gjort gjennom kommuneplanens arealdel. Det varierer fra avtale til avtale hvilke tiltak som skal igangsettes.

Styringsgruppa for bypakke Ålesund har anbefalt at det inngås en sykkelbyavtale (sak 2 21.november 2018). Avtalen skal også til politisk behandling i Møre og Romsdal fylkeskommune, før den kan signeres av alle partene.

Rådmannens innstilling er at bystyret vedtar at det inngås en sykkelbyavtale mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen i tråd med utkastet som ligger ved saken.

Formannskapets tilrådning til bystyret:
Formannskapet gikk enstemmig inn for at kommunen skal signere sykkelbyavtalen.

Ferieåpne kommunale barnehager

rådmannen ble i 2018 bedt om å legge frem en sak der mans er på mulighetene efor å ha ferieåpne kommunale barnehager. De 13 kommunale barnehage i Ålesund har i dag feriestengt i ukene 28,29, og 30. Barnhagene her i 2019 ikke økonomisk ramme til ferieåpne barnehager.

Videre kan du lese i saksutredningen at både virksomhetsleder, personalet og foresatte har forholdt seg til at barnehagene i 2019, skal være stengt i ukene 28.29. og 30. Barnehagene melder at flere av de ansatte allerede har bestilt seg ferie i denne perioden og at tilgangen på vikarer er vanskelig. Det vil bli en stor utfordring barnehagene å ha nok pedagogisk personale etter loven og tilstrekkelig med kvalifiserte ansatte, dersom barnehagene skal være åpne hele juli 2019. Virksomhetsleder har planlagt barnehageåret med en organisering og ressursutnyttelse til beste for barn, foresatte og personalet.

Endringer i barnehageruten bør avklares i god tid før et nytt barnehageår, slik at barnehagene kan ha tilstrekkelig med pedagogisk personale og faste ansatte til å ha en sikker og forsvarlig drift gjennom hele året, inkludert ferieavvikling.

Saken var i behandling i kultur- og oppvekstutvalget og deres tilrådning til bystyret var dette:

Bystyret tar til etterretning at det blant annet på grunn av manglende budsjettmessig dekning er vanskelig å gjennomføre ferieåpne kommunale barnehager i 2019. Bystyret ønsker sterkt at det skal innføres ferieåpne barnehager i forbindelse med harmonisering av vedtekter og barnehagerute for de fem kommunene som fra 2020 blir nye Ålesund.

 

Insentivordning for tilflyttede studenter

Studenter fra NTNU på lunsj på rådhuset.

Ålesund har utredet mulighetene for en insentivordning for studentyer etter en interpellasjon fra Sunniva Bøstrand (H) i bystyret. I løpet av de siste årene har flere kommuner sett på forskjellige insentivordninger for å få studenter til å melde flytting slik at kommunen kan dra nytte av økte inntekter. Dette er i hovedsak økt innbyggertilskudd fra staten.

Innbyggertilskuddet beregnes ut ifra innbyggertallet per 1. juli. For 2019 vil dette være 24 710 kroner per innbygger (ekskl. korrigeringer). Studenter som melder flytting får stemmerett og en ekstra mulighet til å påvirke utviklingen av sin studiekommune. Det kan også føre til økt tilhørighet i byen, noe som kan ha positive effekter for den enkelte og studiemiljøet.

For en universitetskommune som Ålesund er det viktig å legge til rette for studentene. En ordning der studenter som melder flytting til Ålesund kommune får gratis kollektivkort (eller en annen nyttig belønning), vil det være en vinn-vinn situasjon for studentene og kommunen.

Rådmannen tilrår til bystyret at det velges en ordning med gratis kollektivkort da dette også bidrar til å øke kollektivandelen blant de reisende.

For å unngå konkurranse med de andre kommunene i Møre og Romsdal (spesielt Molde og Volda som har høyskoler), bør ordningen gjelde for heltidsstudenter som flytter fra folkeregistret adresse utenfor Møre og Romsdal. Det vil da, ifølge 2018 tall, være 766 potensielle studenter som kan benytte seg av ordningen.

Formannskapets tilrådning:

Formannskapet gjorde vedtak mot 1 stemme for å tilrå bystyret å vedta insentivordningen for studenter.

Se møtet direkte

Møtet blir sendt direkte på vår web-tv løsning fra kl. 17.00. Sakspapirene til møtet ligger tilgjengelig i Møteplanen vår.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119