Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Gav støtte og vedtok sykkelbyavtale

Formannskapet illustrasjonsfoto, klubbeFormannskapet vedtok å gi støtte til sauer på øyene og til film. De sendte også sak om insentivordning og sak om sykkelbyavtale til bystyret. Sak om kinodrift i sentrum og på Moa ble utsatt.

Dette er blant sakene som ble behandlet:


Sykkelbyavtale

En sykkelbyavtale er en avtale mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen om å satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk i en definert periode. Formålet med en sykkelbyavtale er å sette fokus på sykkel som transportmiddel, og å få til et godt samarbeid mellom forvaltningsområdene om utvikling og drift av en helhetlig sykkelinfrastruktur. For å kunne inngå en sykkelbyavtale må man ha en vedtatt plan for et hovedsykkelvegnett for sykkel, slik kommunen har gjort gjennom kommuneplanens arealdel. Det varierer fra avtale til avtale hvilke tiltak som skal igangsettes.

Styringsgruppa for bypakke Ålesund har anbefalt at det inngås en sykkelbyavtale (sak 2 21.november 2018). Avtalen skal også til politisk behandling i Møre og Romsdal fylkeskommune, før den kan signeres av alle partene.

Rådmannens innstilling er at bystyret vedtar at det inngås en sykkelbyavtale mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen i tråd med utkastet som ligger ved saken.

Formannskapets tilrådning:
Formannskapet gikk enstemmig inn for at kommunen skal signere sykkelbyavtalen. Endelig vedtak tas i bystyret 7. mars.

To søknader om tilskudd

Det hadde kommet inn to søknader om tilskudd til Ålesund kommune:

  • Støtte til utplassering av sauer: To brødre har søkt Ålesund kommune om midler til å sette ut sauer på øyer som ålesund kommune disponerer. Målet er å holde vegetasjonen på øyene nede. Brødrene vil rydde en del skog på øyene og søker om støtte på 30.000 kr til dekning av utstyr og frakt for å fullføre jobben.

  • Støtte til dokumentarfilmen «Filmen om Færingehavn»: Arbeidet med filmen er godt i gang og de har mottat kr. 160.000 i støtte til prosjektet tidligere. Midlene er nå brukt opp og de søker Ålesund kommune om sponsorstøtte på kr 15.000.

Midlene er foreslått tatt fra formannskapets reservepost. Ordføreren stiller seg positiv til søknadene, men det er formannskapet som gjør endelig beslutning.

Formannskapets vedtak:
Et fellesforslag ført av Monika Molvær (H) ble enstemmig vedtatt  og begge søkerne får 15.000 kroner hver. De vil også bli orientert om at kommunen ber om at en rapport med regnskap blir meldt tilbake etter fullført arbeid.

Insentivordning for tilflyttede studenter

Foto av to studenter på studentlunsjen på rådhuset 2018.

Ålesund har utredet mulighetene for en insentivordning for studentyer etter en interpellasjon fra Sunniva Bøstrand (H) i bystyret. I løpet av de siste årene har flere kommuner sett på forskjellige insentivordninger for å få studenter til å melde flytting slik at kommunen kan dra nytte av økte inntekter. Dette er i hovedsak økt innbyggertilskudd fra staten.

Innbyggertilskuddet beregnes ut ifra innbyggertallet per 1. juli. For 2019 vil dette være 24 710 kroner per innbygger (ekskl. korrigeringer). Studenter som melder flytting får stemmerett og en ekstra mulighet til å påvirke utviklingen av sin studiekommune. Det kan også føre til økt tilhørighet i byen, noe som kan ha positive effekter for den enkelte og studiemiljøet.

For en universitetskommune som Ålesund er det viktig å legge til rette for studentene. En ordning der studenter som melder flytting til Ålesund kommune får gratis kollektivkort (eller en annen nyttig belønning), vil det være en vinn-vinn situasjon for studentene og kommunen.

Rådmannen tilrår til bystyret at det velges en ordning med gratis kollektivkort da dette også bidrar til å øke kollektivandelen blant de reisende.

For å unngå konkurranse med de andre kommunene i Møre og Romsdal (spesielt Molde og Volda som har høyskoler), bør ordningen gjelde for heltidsstudenter som flytter fra folkeregistret adresse utenfor Møre og Romsdal. Det vil da, ifølge 2018 tall, være 766 potensielle studenter som kan benytte seg av ordningen.

Formannskapets tilrådning:

Formannskapet gjorde vedtak mot 1 stemme for å tilrå bystyret å vedta insentivordningen for studenter.

Nordisk Film kino – leiekontrakt av kinolokaler


Siden 1.1.2014 har Norsk Kinodrift AS, senere Nordisk Film Kino AS avtale med Ålesund kommune om drift av kinoene ved Løvenvold kino i sentrum og Moa kinosenter. Avtalen gjelder til utgangen av 2023 med opsjon på fem nye år. Den 25.02.2019 informere Nordisk Film at de ønsker å avvikle leieavtalen om drift av Moa kino og Løvenvold kino.

Nordisk Film trekker frem to negative utviklinger, kommunens forpliktelse til å levere attraktive kinolokaler og at konkurransesituasjonen har endret seg etter at ODEON kino etablerte seg i 2018.

Rådmannen legger frem to alternative tilrådninger for formannskapet:

  • Alternativ 1 er å holde fast på de juridiske forpliktelsene som ligger i avtalen og at Nordisk Film skal fortsette å drive kino på Moa og i Ålesund sentrum.

  • Alternativ 2 er å imøtekomme kravene delvis fra Nordisk Film ut fra en samlet vurdering om at kommunens om utleier ikke klarer å oppfylle de forventninger som publikum forventer i møte med hensyn til komfort og den konkurransesituasjonen som Nordisk Film er satt i etter at ODEON Kino etablerte seg på Moa.

Alternativ 2 innebærer en anbefaling om at Nordisk Film blir løst fra avtalen om drift av Moa kino fra 15.03.19. For Løvenvold kino vil kommunen kreve at kinoen drives videre inntil det er avklart om det er mulig å komme fram til en avtale med ODEON kino om drifts og driftsansvaret overført.

Formannskapets vedtak:

Formannskapet gjorde vedtak med 7 mot 6 stemmer om å utsette saken om kino. Rådmannen ble bedt om å utarbeide juridisk vurdering av eksisterende avtale. Det skal også utarbeides en vurdering av de forhold som e påpekt i brev fra Nordisk Film Kino datert 25.01.2019. Saken skal fremmes så raskt som mulig for formannskapet med forslag til løsninger.

 

 


Møtet kan sees i etterkant

 

 

 Møtet kan sees i etterkant, gå til vår web-tv løsning.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119