Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kinodrift og insentivordning for studenter

 Foto av Ålesund formannskap

Formannskapet møtes 5. mars og blant sakene som skal opp insentivordning for tilflyttede studenter, sykkelbyavtale, tilskudd og om drift av kinoene på Moa og Løvenvold skal endres.

 

Dette er blant sakene som skal behandles:


Sykkelbyavtale

Illustrasjonsfoto av person som sykler i Ålesund sentrum. En sykkelbyavtale er en avtale mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen om å satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk i en definert periode. Formålet med en sykkelbyavtale er å sette fokus på sykkel som transportmiddel, og å få til et godt samarbeid mellom forvaltningsområdene om utvikling og drift av en helhetlig sykkelinfrastruktur. For å kunne inngå en sykkelbyavtale må man ha en vedtatt plan for et hovedsykkelvegnett for sykkel, slik kommunen har gjort gjennom kommuneplanens arealdel. Det varierer fra avtale til avtale hvilke tiltak som skal igangsettes.

Styringsgruppa for bypakke Ålesund har anbefalt at det inngås en sykkelbyavtale (sak 2 21.november 2018). Avtalen skal også til politisk behandling i Møre og Romsdal fylkeskommune, før den kan signeres av alle partene.

Rådmannens innstilling er at bystyret vedtar at det inngås en sykkelbyavtale mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen i tråd med utkastet som ligger ved saken.

 

To søknader om tilskudd

Det har kommet inn to søknader om tilskudd til Ålesund kommune:

  • Støtte til utplassering av sauer: To brødre har søkt Ålesund kommune om midler til å sette ut sauer på øyer som ålesund kommune disponerer. Målet er å holde vegetasjonen på øyene nede. Brødrene vil rydde en del skog på øyene og søker om støtte på 30.000 kr til dekning av utstyr og frakt for å fullføre jobben.

  • Støtte til dokumentarfilmen «Filmen om Færingehavn»: Arbeidet med filmen er godt i gang og de har mottat kr. 160.000 i støtte til prosjektet tidligere. Midlene er nå brukt opp og de søker Ålesund kommune om sponsorstøtte på kr 15.000.

Midlene er foreslått tatt fra formannskapets reservepost. Ordføreren stiller seg positiv til søknadene, men det er formannskapet som gjør endelig beslutning.

Insentivordning for tilflyttede studenter

Foto av to studenter på studentlunsjen på rådhuset 2018.

Ålesund har utredet mulighetene for en insentivordning for studentyer etter en interpellasjon fra Sunniva Bøstrand (H) i bystyret. I løpet av de siste årene har flere kommuner sett på forskjellige insentivordninger for å få studenter til å melde flytting slik at kommunen kan dra nytte av økte inntekter. Dette er i hovedsak økt innbyggertilskudd fra staten.

Innbyggertilskuddet beregnes ut ifra innbyggertallet per 1. juli. For 2019 vil dette være 24 710 kroner per innbygger (ekskl. korrigeringer). Studenter som melder flytting får stemmerett og en ekstra mulighet til å påvirke utviklingen av sin studiekommune. Det kan også føre til økt tilhørighet i byen, noe som kan ha positive effekter for den enkelte og studiemiljøet.

For en universitetskommune som Ålesund er det viktig å legge til rette for studentene. En ordning der studenter som melder flytting til Ålesund kommune får gratis kollektivkort (eller en annen nyttig belønning), vil det være en vinn-vinn situasjon for studentene og kommunen.

Rådmannen tilrår til bystyret at det velges en ordning med gratis kollektivkort da dette også bidrar til å øke kollektivandelen blant de reisende.

For å unngå konkurranse med de andre kommunene i Møre og Romsdal (spesielt Molde og Volda som har høyskoler), bør ordningen gjelde for heltidsstudenter som flytter fra folkeregistret adresse utenfor Møre og Romsdal. Det vil da, ifølge 2018 tall, være 766 potensielle studenter som kan benytte seg av ordningen.

Nordisk Film kino – leiekontrakt av kinolokaler


Siden 1.1.2014 har Norsk Kinodrift AS, senere Nordisk Film Kino AS avtale med Ålesund kommune om drift av kinoene ved Løvenvold kino i sentrum og Moa kinosenter. Avtalen gjelder til utgangen av 2023 med opsjon på fem nye år. Den 25.02.2019 informere Nordisk Film at de ønsker å avvikle leieavtalen om drift av Moa kino og Løvenvold kino.

Nordisk Film trekker frem to negative utviklinger, kommunens forpliktelse til å levere attraktive kinolokaler og at konkurransesituasjonen har endret seg etter at ODEON kino etablerte seg i 2018.

Rådmannen legger frem to alternative tilrådninger for formannskapet:

  • Alternativ 1 er å holde fast på de juridiske forpliktelsene som ligger i avtalen og at Nordisk Film skal fortsette å drive kino på Moa og i Ålesund sentrum.

  • Alternativ 2 er å imøtekomme kravene delvis fra Nordisk film ut fra en samlet vurdering om at kommunens om utleier ikke klarer å oppfylle de forventninger som publikum forventer i møte med hensyn til komfort og den konkurransesituasjonen som Nordisk Film er satt i etter at ODEON Kino etablerte seg på moa.

Alternativ 2 innebærer en anbefaling om at Noprdisk Film blir løst fra avtalen om drift av Moa kino fra 15.03.19. For Løvenvold kino vil kommunen kreve at kinoen drives videre inntil det er avklart om det er mulig å komme fram til en avtale med ODEON kino om drifts og driftsansvaret overført.


Møtet sendes direkte på web-tv


Møtet starter kl. 09.30 og er åpent for publikum. Møtet blir sendt direkte på web-tv. Sakspapirer ligger tilgjengelig i vår møtemodul.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119