Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Festivalstøtte og pårørendearbeid

Bystyret foto Marit Brunstad

Plan for helhetlig pårørendearbeid og retningslinjer for festivalstøtte er blant sakene når bystyret møtes 31. januar. Møtet sendes direkte på web-tv fra kl. 17.00, og det er åpent for publikum.

 

 Dette er blant sakene til møtet 31.01:

Oppsigelse av interkommunale avtaler

Dagens Ålesund kommune opphører som selvstendig organisasjon fra 01.01.2020, og det er behov for at den nye kommunen skal ha ryddige avtaleforhold fra samme dato. Ålesund har i dag vertskommunesamarbeid innen barnevern, brannvern, IT, Kemneren, Krisesenter, Overgrepsmottak, Legevakt, NAV og PPT med mer. Ålesund er også part i interkommunale samarbeidsavtaler. 

I nye Ålesund har det vært arbeidet med en gjennomgang av alle kommunenes formelle samarbeidsavtaler, og i etterkant av anbefalinger fra en arbeidsgruppe har Fellesnemnda fattet vedtak om hvordan nye Ålesund skal stille seg til videreføring av de ulike interkommunale tjenestene. Nye Ålesund kommer til å fortsette som vertskommune for en rekke tjenester, og det er viktig at dagens avtaleforhold blir oppløst for at nye skal kunne inngås.

Rådmannen innstiller at bystyret vedtar å si opp samtlige interkommunale samarbeidsavtaler der Ålesund kommune er vertskommune med virkning fra 01.01.2020. Formannskapet stemte enstemmig for rådmannens innstilling om oppsigelse.

Retningslinjer for tildeling av festivalstøtte

De kommunale retningslinjene for festivalstøtte har vært under arbeid og i denne saken foreslås det nå to former for tilskudd: 

  • Ettårig tilskudd til nystartede festivaler.
  • Treårig tilskudd til festivaler som har eksistert i minimum tre år, årlig utbetaling.

Formålet med retningslinjene er blant annet å:

  • Gjøre kunst og kultur av høg kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
  • Styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende og nye festivaler.
  • Stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kunst- og kulturtilbudet.
  • Fremme samhandling og kompetansedeling mellom aktører.
  • Stimulere til nye ytringsformer.

Bystyret har gjennom sitt budsjettvedtak for 2019 økt denne posten med kr 300 000, til kr 738 000. Det er planlagt å ha søknadsfrist 1. november på tilskuddet. Saka var oppe i kultur- og oppvekstutvalget som gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling. Endelig vedtak i bystyret.

Strategi og plan for helhetlig pårørendearbeid

Helsedirektoratet utga 16.01.2017 en ny Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten, og beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god
praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende.

Rådmannen i Ålesund kommune oppnevnte i februar 2018 ei arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til strategi og plan for helhetlig pårørendearbeid i Ålesund kommune. Dette er nå utarbeidet sammen med en plakat som skal medvirke til at planens innhold skal gjøres lettere kjent på alle arbeidsplasser innen helse og omsorgstjenestene i Ålesund kommune.

Arbeidsgruppen håper at planen og plakaten kan inspirere ansatte til å sikre god involvering og støtte i pårørendearbeidet. Rådmannen mener dette et godt utgangspunkt for systematisk arbeid for pårørende. Ved rullering av strategien vil den bli evaluert og også omfatte hele nye Ålesund kommune.

tilrår å tildele 200 000 til Norwegian Travel Workshop 2019

NTW skal arrangeres på Sunnmøre i perioden 1. til 5. april i år. Det er Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) som er vertskap for NTW i år etter å ha søkt om det. NTW 2019 er delvis finansiert av Innovasjon Norge og delvis av Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Ålesund kommune mottok søknad om støtte til Norwegian Travel Workshop (NTW) 2019, datert 21.12.2018, etter at budsjettet for 2019 ble vedtatt.

Rådmannen beskriver arrangementet som verdifull for regionen og næringslivet. Det er sterk konkurranse om turistene. NTW arrangementet vil være en strategisk viktig del for å bygge opp under kommunens profil og framtidige satsing på reiseliv. Arrangementet vil markedsføre byen og turistnæringen både i inn- og utland.

Rådmannens innstilling var at Ålesund formannskap innvilger søknad om støtte til Norwegian Travel Workshop 2019 med kroner 200.000,-. Støtten finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Formannskapet gjorde enstemmig tilrådning til bystyret om å tildele 200.000 til NTW. Saken skal opp til endelig politisk behandling i bystyret 31.01. Politikerne trakk frem viktigheten av arrangementet og tiltaket for regionen.

Web-tv og sakspapirer

Bysstyret web

Møtet sendes direkte på web-tv fra kl. 17.00. Sakspapirer finner du i vår Møteplan-Bystyret.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119