Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Støtte til hjelpegruppa og til nye beltebånd

Formannskapet. Foto: Marit Brunstad, Sponland foto

Formannskapet tilrår å støtte Norwegian Travel Workshop med kr. 200 000. Det ble også gitt støtte til Hjelpegruppa Ålesund og omegn med 40.000 kroner til husleie og støtte til Emblem IL sin tråkkemaskin.

 

Dette var blant sakene til dagens møte:

tilrår å tildele 200 000 til Norwegian Travel Workshop 2019

NTW skal arrangeres på Sunnmøre i perioden 1. til 5. april i år. Det er Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) som er vertskap for NTW i år etter å ha søkt om det. NTW 2019 er delvis finansiert av Innovasjon Norge og delvis av Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Ålesund kommune mottok søknad om støtte til Norwegian Travel Workshop (NTW) 2019, datert 21.12.2018, etter at budsjettet for 2019 ble vedtatt.

Rådmannen beskriver arrangementet som verdifull for regionen og næringslivet. Det er sterk konkurranse om turistene. NTW arrangementet vil være en strategisk viktig del for å bygge opp under kommunens profil og framtidige satsing på reiseliv. Arrangementet vil markedsføre byen og turistnæringen både i inn- og utland.

Rådmannens innstilling var at Ålesund formannskap innvilger søknad om støtte til Norwegian Travel Workshop 2019 med kroner 200.000,-. Støtten finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Formannskapet gjorde enstemmig tilrådning til bystyret om å tildele 200.000 til NTW. Saken skal opp til endelig politisk behandling i bystyret 31.01. Politikerne trakk frem viktigheten av arrangementet og tiltaket for regionen.

tildelte 40 000 til hjelpegruppa  

Hjelpegruppa i Ålesund og omegn leier lokaler med kommunen i Keiser Willhelmsgate 2, 2. etasje. Her har de et lager med klær, sko, sengetøy og et lite matlager.

Hjelpegruppa har åpent lager hvor de deler ut hjelp, de deler ut matkasser før jul og julegaver, og i tillegg bistår de til mye hjelp via Facebooksiden sin. Hjelpegruppa søker nå støtte til å kunne fortsette dette arbeidet og går bredt ut med søknad til både næringslivet og kommunen. Leiesummen er på kr 4.177,- per måned for leie av 120 kvm i 2. etasje i bygget. Rådmannen foreslo at formannskapet innvilger en engangsstøtte pålydende kr. 40.000,- til Hjelpegruppa for Ålesund og omegn fra formannskapets reservepost.

Formannskapet gitt enstemmig inn for å gå Hjelpegruppa 40.000 kroner til husleie for 2019

25 000 i Støtte til Emblem IL

Emblem IL hadde sendt søknad til formannskapet om støtte til vedlikehold av tråkkemaskinen med ny belter og et overbygg til denne. Emblem IL lager skiløyper til innbyggerne i Ålesund og omegn og til deres aktive skiløpere. Arbeidet skjer på dugnad og skigruppas økonomi er avhengig av stor givervilje for å få til dette. I vintersesongen kjørte idrettslaget opp 1.250 km med skiløyper og det var ca 150 dager med skiføre på Emblemsfjellet. De har satt igang en spleis for å få innsamlet de ca 200.000 kronere som trengst for nye belter og overbygg til tråkkamaskinen og søkte Ålesund kommune om støtte til dette. Per 29.01 har det kommet inn 192 143 kroner via spleisen.

Formannskapet fremmet et fellesforslag som alle partiene enstemmig stemte for og gir 25 000 kroner til nye belter til tråkkemaskinen til Emblem IL og til overbygg.

 

sier opp interkommunale avtaler

Dagens Ålesund kommune opphører som selvstendig organisasjon fra 01.01.2020, og det er behov for at den nye kommunen skal ha ryddige avtaleforhold fra samme dato.

Ålesund har i dag vertskommunesamarbeid innen barnevern, brannvern, IT, Kemneren, Krisesenter, Overgrepsmottak, Legevakt, NAV og PPT med mer. Ålesund er også part i interkommunale samarbeidsavtaler. I nye Ålesund har det vært arbeidet med en gjennomgang av alle kommunenes formelle samarbeidsavtaler, og i etterkant av anbefalinger fra en arbeidsgruppe har Fellesnemnda fattet vedtak om hvordan nye Ålesund skal stille seg til videreføring av de ulike interkommunale tjenestene.

Nye Ålesund kommer til å fortsette som vertskommune for en rekke tjenester, og det er viktig at dagens avtaleforhold blir oppløst for at nye skal kunne inngås. Rådmannen innstilte på at bystyret vedtar å si opp samtlige interkommunale samarbeidsavtaler der Ålesund kommune er vertskommune med virkning fra 01.01.2020.

Formannskapet stemte enstemmig for rådmannens innstilling om oppsigelse.

 

skal motta inntil 45 flyktninger i 2019

Ålesund kommune har fått anmodning fra IMDI om å bosette inntil 45 flyktninger i 2019. Rådmannen foreslo at formannskapet vedtok å bosette de 45 flyktningene og av disse vil tre være mindreårige.

Formannskapet gjorde enstemmig vedtak i å bosette 45 flyktninger, og av disse vil tre være mindreårige.

Se møtet i etterkant

 Formannskap webtv

Formannskapets møte kan sees i etterkant i vår web-tv løsning. Følg møtet fra kl. 09.30.  Sakspapirer ligger i vår Møtekalender – Formannskapet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119