Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Havnivå, stormflo og flomveger i kartet

Stormflo ved Molja fyrKlimaet er i endring og havnivået vil stige. Kartverket har derfor utviklet et nytt kart som viser økt havnivå og stormflo. Nå kan du se kartet også i kommunens egen kartløsning på nettet. I tillegg har kommunen publisert flomveganalyse for Ålesund.

Havnivåstigning langs norskekysten kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land enn det som er tilfelle i dag, slik at område som ligger lavt og nær havet blir mer utsett i framtiden. Dette får konsekvenser for bygninger og annen infrastruktur, og landskap og natur nær vannkanten. Informasjonen vil være viktig for de som skal planlegge nye bygninger eller anlegg nært sjøen, og som skal ivareta bærekraft og sikkerhet i et langt perspektiv.

Det er Kartverket som har utviklet løsningen som gjør det mulig å visualisere konsekvenser av stormflo og havnivåendringer i kartet. I vår kartløsning viser vi kartverket sine data ved hjelp av såkalt wms-tjeneste.

Her kan du gå direkte til temakart for samfunn og sikkerhet (stormflo en del av dette).

Overvann på avveie?

Flomveganalysen viser hvor overflatevann vil renne i terrenget dersom sluker, ledninger og kulverter er tette, fylt med vann, eller andre hindringer gjør at vannet ikke kommer gjennom.

Analysen er basert på en terrengmodell, og tar ikke hensyn til eksisterende overvanns- eller avløpsledninger under bakken. Analysen er dermed ikke noe fasit, men et hjelpemiddel til å utpeke områder hvor det under visse (ekstreme) forhold kan oppstå problemer med oversvømmelser.

Her kan du gå direkte til temakart for flomveger.

Mer informasjon

Les mer om overvann og flomveger.

Se alle temakartene våre.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119