Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Anbefaler nytt busskonsept

Kollektivkonseptene fra COWIHvordan få flere til å reise kollektivt i Ålesundsregionen? Prioritert buss er løsningen, forteller COWI i ny rapport.


COWI har i en uavhengig rapport på oppdrag for kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen utredet tre ulike kollektivkonsepter for å nå målet om å øke dagens kollektivandel fra 6 til 15 prosent innen 2030. I sin anbefaling er det konseptet med prioritert buss de oppfordrer Ålesundsregionen til å fortsette arbeidet med.

− Dette konseptet utnytter de store investeringene som gjøres i bypakken. Et vesentlig argument er at man oppnår et sterkt kollektivtilbud uten store anleggsinvesteringer og med begrenset inngrep i byen, sier Henrik Juul Vestergaard som har vært prosjektleder for rapporten i COWI.

Derfor anbefales ikke bybane og superbuss

I rapporten blir konseptet om bybane og superbuss ikke anbefalt, mye på grunn av kostnadene og inngrepene som vil måtte gjøres i boligområdene. Vestergaard forklarer dette videre.

− Banen gir fordeler med reisetid og regularitet, og ventes å tiltrekke flest passasjerer. Det vil si en økning på 59 prosent mot de 37-39 prosentene som kan være forventet i de to busskonseptene. Passasjerfordelene ved en bane vurderes imidlertid ikke å veie opp for de høye anleggskostnadene på 5,8 milliarder kroner, som vil være en tunnelbane med dyptliggende stasjoner på hele strekningen.

buss sentrumI rapporten skrives det også at konseptet superbuss vil medfører store inngrep i boligområdene langs vegen, noe som er kostbart og har ikke stor effekt på passasjerveksten. COWI anbefaler å arbeide videre med en strategi basert på konseptet med prioritert buss og ta elementene fra superbuss alternativet.

− Passasjerene i Ålesund fortjener et godt tilbud, som kan løfte den samlede reiseopplevelsen. Vårt poeng er da å adoptere elementene som kvaliteten av bussene og holdeplassene, avslutter Vestergaard.

Rapporten skal være med i det videre arbeidet

Arbeidet med rapporten har foregått i samarbeid mellom de tre partene. Kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen er alle er enige i at rapporten gir et godt grunnlag og er viktig for det videre arbeidet med en kollektivsatsingen i Ålesundsregionen.

− Ålesund kommune har satt seg store mål for kollektivtrafikken. Nå har vi fått en rapport som gir oss et godt faglig grunnlag for det videre arbeidet, sier rådmann i Ålesund kommune, Liv Stette.

Samferdselssjef og ansvarlig for kollektivtrafikken i fylket, Arild Fuglseth, mener rapporten er et sterkt og viktig bidrag i utviklinga av det fremtidige kollektivsystemet.

− Fylkeskommunen er i gang med nytt anbud for busstrafikken i Ålesund, Sula og Giske. Med det vil vi nå forsøke å innarbeide flere av anbefalingene i anbudsdokumentene. For å lykkes med en kollektivsatsing, er det nødvendig med restriktive tiltak med tanke på bilbruk, i tråd med anbefalingene i rapporten.

Strategisjef i Statens vegvesen, Kjetil Strand, er fornøyd med at Ålesund nå ser på konkrete løsninger for kollektivtrafikken.

− Nå planlegger vi flere store vegprosjekter. Da er det viktig at vi samtidig styrker konkurranseevnen for kollektivtrafikken slik at vi skal klare å nå målet om å ta veksten i persontransporten med miljøvennlige transportmidler.

Rapporten blir presentert for formannskapet etter sommerferien, da blir det også mulighet for andre interesserte til å få en faglig presentasjon av rapporten. Deretter vil en sak om hvordan Ålesund skal jobbe videre med kollektivtrafikken bli lagt fram for bystyret.

− Dette er en spennende rapport, nå må vi lese grundig igjennom før vi gjør oss opp en mening om hva som er riktig å satse på, for at vi skal få til det kollektivløftet vi alle ønsker oss, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.


Sammendrag av rapporten til COWI

Passasjerestimatene viser at det er ganske langt fra den estimerte passasjerøkningen i alle tre konseptene til målet om en kollektivandel på 15 prosent. Dette understreker at understøttende tiltak, og særlig restriksjoner på bilbruk som vil være viktig.

Konkret foreslår COWI:

  1. Et sterkt supplerende kollektivsystem også utenfor hovedkorridoren, som kan måte til hovedtilbudet.
  2. Fokus på sykkel og gange som tilbringertransportmidler.
  3. Målrettet innfartsparkering. Samtidig framheves restriktiv bompengestrategi og parkeringsstrategi som helt essensielle for å kunne nå målet for kollektivvekst.

Les om de ulike konseptene

Karakteristika og konsekvenser av konseptene sammenlignet med dagens situasjon er oppsummert i tabellen under.

Tabell kollektiv

pdfBla gjerne gjennom hovedrapporten om framtidige kollektivkonsepter for Ålesund.

pdfLes bilag A om fremkommelighet.

pdfLes bilag B om ny mobilitet og mulighetene for Ålesund.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119