Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Fra idéfase til vegen videre

Ideverksted om Brosundtunnelen 31051831. mai var det idéverksted med en rekke relevante aktører om Brosundtunnelen. Etter en bred og tverrfaglig gjennomgang der også Statens vegvesen var med, har vi nå kategorisert alternativene som kom frem og gjennomført en overordna siling.

Hva som er målene med Brosundtunnelen, er avgjørende for valg av alternativ. Både i forkant av idéverksted, på selve idéverkstedet og i etterkant er det jobbet med å formulere disse slik at det er entydig hva man ønsker å oppnå med Brosundtunnelen.

I prioritert rekkefølge er målene man legger til grunn for videre arbeid som følger:

  1. Byliv, sentrum- og næringsutvikling - Løsningen skal bidra redusere trafikk- og miljøbelastningen gjennom bysentrum slik at det blir enklere å tilrettelegge for boligutvikling, arbeidsplasser, handel og kulturaktiviteter med byliv og opphold. Utformingen av nytt veg- og gateanlegg skal være tilpasset urbane omgivelser. Løsningen skal inngå i et trafikksystem som fremmer by- og næringsutvikling i sentrum og ytre bydel.
  2. Reisemiddelfordeling og langsiktige mål for transportpolitikken - Brosundtunnelen skal være det foretrukne alternativet for biltransport som krysser Brosundet. Den skal tilrettelegge for miljøvennlig transport på gateplan slik at man når kommuneplanens mål om 15 % kollektivandel 8 % sykkel og 30 % gange innen 2030. Transportsystemet skal være trafikksikkert, fremme verdiskapning og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.
  3. Trafikkflyt og god beredskap - Trafikkflyten i overgangen mellom Brosundtunnelen og tilliggende gatenett må bidra til en trafikkavvikling som reduserer sårbarhet og gir minimale trafikale flaskehalser.
  4. Bevare jugendbyen - Etablering av tunnelen og tilhørende påhugg, ramper og kryss skal ikke forutsette eller innebære uakseptable inngrep i verneverdig bebyggelse eller kulturmiljø. Dette gjelder også i anleggsperioden.

pdfRapporten som omhandler denne tidlige fasen kan du bla nærmere i her.

Arbeidet videre

Rapporten viser at det er valgt å gå videre med alternativ 1, 2 og 8. Dette er alternativer som baserer seg på tunnel fra Ysteneset på Nørvøya til Skutvika eller området ved Fjordlaks på Aspøya med ulike varianter av påkoblinger.

De valgte alternativene er vurdert til å svare best for de målsettingene man har med Brosundtunnel. I tillegg er de vurdert å komme best ut når man gjør en vurdering av kriteriene funksjonalitet, byutvikling, miljøfaktorer, gjennomførbarhet og kostnader.

I det videre arbeidet vil vi nå gå grundig til verks med blant annet trafikkanalyser, nærmere vurdering av grunnforhold og avklaringer knyttet til krav for tunneler og gater samt kostnader, slik sikrer vi gode og realiserbare løsninger.

Ålesund kommune og Norconsult AS vil takke for et godt samarbeid med aktørene som deltok på idéverksted.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119