Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vedtatt betalingsfri skolefritidsordning

bystyre 3I bystyrets møte 21. juni ble det vedtatt betalingsfri SFO fra og med 5. til 7. klasse for de med særskilte behov og videre arbeid med forslaget om leksefri skole.

betalingsfri sfo for de med særskilt behov

Foreldre i Ålesund kommune betaler i dag 2.802 kroner måneden for fulltidsplass i skolefritidsordning (SFO), et tilbud til barn fra 1. til og med 4. trinn, og for barn med særlige behov også fra 5. til 7. trinn. I bystyremøtet på torsdag skal egendel for foreldre med barn med særskilte behov tas opp.

Bakgrunnen for saka er henvendelser fra foreldre med barn med særskilte behov som mener betalingen for SFO for elever på 5. til 7. trinn gir en urimelig økonomisk byrde som andre familier ikke har. Rådmannen vil ikke innføre betalingsfritak for disse elevene, og viser til at det vil gi kommunen 400.000 til 500.000 kroner i reduserte inntekter for kommende skoleår.

Det ble vedtatt mot 7 stemmer at elever med særskilte behov skal innvilges gratis opphold i SFO fra og med 5. klasse til og med 7. klasse innenfor åpnningstiden til ordningen på skolen. Vedtaket er gjeldende fra 1. august 2018. Inntekstssvikten i 2018 skal dekkes av disposisjonsfornd og innarbeides i budsjettet for 2019 og økonomiplanen. Se gjerne til mer utfyllende informasjon i saksdokumentene fra bystyremøtet.

arbeidsgruppe for leksefri skole

Det er mottatt et innbyggerinitiativ om en prøveordning med leksefri skole for Spjelkavik barneskole. Bakgrunnen er at mange familier opplever at lekser tar mye tid og skaper mange konflikter i hverdagen.

Bystyret vedtok mot 11 stemmer å sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra administrasjonen, tillitsvalgte, lærere og skoleledere som skal utrede mulighetsrommet for en leksefri skole. Planen skal være ferdig i løpet av våren 2019 og det vil også bli en prøveordning på en skole. For mer informasjon om bakgrunn for initiativet finner du i saksdokumentene.

betalingsterminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt

Per i dag er det rutiner for at kommunen fakturer månedlig for blant annet barnehage og SFO. Kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon, feiing og slam) faktureres 2 ganger i året og det samme er tilfellet for eiendomsskatten. Disse avgiftene kommer i april og september, samt juni og november. Noe som vil si at de er spredt over 4 terminer i løpet av et år. Årsaken til at det er valgt 4 terminer for avgifter og skatt, er for å få en viss spredning for både innbyggerne og administrasjon.

Ålesund kommune ønsker å tilrettelegge for innbyggerne slik at det blir mulig å velge antall betalingsterminer for eiendomsavgiftene og eiendomsskatten. Bystyret vedtok tillegsforslaget til FrP om at administrasjonen, så snart de tekniske løsningene tillater det og fra 2019, innfører muligheten for å betale kommunale avgifter og eiendomsskatt i inntil 12 månedlige terminer. For mer informasjon se i saksdokumentene.

Se bystyremøtet i etterkant

 Web tv2017

Bystyremøtene ble sendt direkte på web-tv og denne sendingen kan du nå se i etterkant. Saksdokumenter og protokollen ligger Møtekalenderen vår under Politikk.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119