Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bystyret møtes 21. juni

bystyre 2I bystyrets møte 21. juni skal det diskuteres mer om badeland i sentrum, betalingsfri SFO, leksefri skole og betalingsterminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt.

 

Orientering før møtet:

Fellesnemnda i nye Ålesund kommune behandla sak om The Tall Shps Races i sitt møte 14. juni. Tilrådningen fra arbeidsutvalget (AU) i denne saken:

  • Det blir satt ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å finne t om det er organisatorisk og økonomisk grunnlag for å sende inn søknad om å arrangere The Tall Ships Races med Ålesund som vertshavn.
  • Tidspunkt for et slik arrangement bør ikke være tidligere enn 2023.

Saklista fra fellesnemnda sitt møte finner du i møteplanen for nye Ålesund kommune.


Dette er blant sakene som skal diskuteres i bystyremøtet torsdag 21. juni: 

klager på reguleringsvedtak av badeland

Bystyret vetok i bystyremøtet 3. mai en reguleringsendring for Øvre Utstillingsplass - Fjellstua - Badeland. Planvedtaker ble annonsert og varslet med klagefrist 31. mai, innen fristen var utløpt kom det inn to klager.

I planvedtaket er både badeland og boligdelen utvidet noe mot vest - slik at deler av Nørvøy skoles nåværende uteareal og gymsal omdisponeres til badeland under bakken og lekeareale. Nørvøy skole er i dag brukt av Ålesund voksenopplæring til undervisning for ca. 800 elever gjennom året. Tilbudet gjelder dag- og kveldsundervisning.

Ålesund voksenopplæring ved verneombud og elevråd har sendt inn klagene som gjelder at boligblokkene og lekeplassen kommer for nært skolen og vil medføre at skolebygget ikke fullt vil dekke behovene for å kunne gi forsvarlig undervisning. Det nevnes:

  • Bekymring for elevenes ve og vel.
  • Handikapp-parkering vil forsvinne ved gjennomføring av vedtatt plan.
  • Toalett vil forsvinne ved riving av gymbygget. Ønske om at disse erstattes.
  • Støy og trafikk under anleggsperioden vil påvirke undervisningen. Spesielt under norskprøver, tentamen og eksamen.
  • Bekymring for tilkomst til skolen ved utrykning, vareleveranse og spesialtransport under anleggsperioden og etter.

Rådmannens instilling er å vise til bystyrets egengodkjenningsvedtak fra 3. mai av reguleringsendring for badeland på Øvre Utstillingsplass og til innkomne klager. Klagene oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Planen og reguleringsendringen er et privat detaljregulering utarbeidet av Invit Arkitekter AS for Brødrene Jangaard AS. For mer informasjon se i saksdokumentene.

betalingsfri sfo

Foreldre i Ålesund kommune betaler i dag 2.802 kroner måneden for fulltidsplass i skolefritidsordning (SFO), et tilbud til barn fra 1. til og med 4. trinn, og for barn med særlige behov også fra 5. til 7. trinn. I bystyremøtet på torsdag skal egendel for foreldre med barn med særskilte behov tas opp.

Bakgrunnen for saka er henvendelser fra foreldre med barn med særskilte behov som mener betalingen for SFO for elever på 5. til 7. trinn gir en urimelig økonomisk byrde som andre familier ikke har. Rådmannen vil ikke innføre betalingsfritak for disse elevene, og viser til at det vil gi kommunen 400.000 til 500.000 kroner i reduserte inntekter for kommende skoleår.

Rådmannen vil at saka tas opp i forbindelse med neste års arbeid med betalingssatser i nye Ålesund.

Helse- og velferdskomiteen har enstemmig gått inn for betalingsfri SFO for barn med særlige behov. I Kultur- og oppvekstkomiteen stemte et flertall på åtte for fellesforslaget om betalingsfri fra Ap, KrF og SV, fremma av Anne Berit Støyva Emblem, mens mindretallet (6) i H, Frp og Ålesundslista gikk imot, og stemte for rådmannens forslag. Se mer utfyllende informasjon i saksdokumentene.

leksefri skole

Det er mottatt et innbyggerinitiativ om en prøveordning med leksefri skole for Spjelkavik barneskole. Bakgrunnen er at mange familier opplever at lekser tar mye tid og skaper mange konflikter i hverdagen.

Rådmannen mener at bystyret må ta stilling til om vilkårene for at et innbyggerforslag skal behandles er oppfylt. Videre mener rådmann at dersom en skole skal delta i en prøveordning er det avgjørende med gode prosesser i forkant sammen med ansatte, elevråd og FAU, slik at forsøket er godt forankret og har mulighet til å lykkes.

Rådmannen ser at det kan være interessant  med en utredning rundt leksebegreåpet, spesielt hva det innebærer og hva som er forslig mengde lekser knyttet til alder. Men rådmannen er i tvil da Ålesund kommune er overfor store utfordringer i forbindelse med oppbygging av nye Ålesund kommune frem mot 2020. For mer informasjon se i saksdokumentene.

betalingsterminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt

Under vedtak av budsjett og økonomiplan for 2018 til 2021 ble det også vedtatt at administrasjonen skulle levere mulighetene for omlegging av betalingsterminer for kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Per i dag er det rutiner for at kommunen fakturer månedlig for blant annet barnehage og SFO. Kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon, feiing og slam) faktureres 2 ganger i året og det samme er tilfellet for eiendomsskatten. Disse avgiftene kommer i april og september, samt juni og november. Noe som vil si at de er spredt over 4 terminer i løpet av et år. Årsaken til at det er valgt 4 terminer for avgifter og skatt, er for å få en viss spredning for både innbyggerne og administrasjon.

Ålesund kommune ønsker å tilrettelegge for innbyggerne slik at det blir mulig å velge antall betalingsterminer for eiendomsavgiftene og eiendomsskatten. Det er da nødvendig å få opp andelen fakturaer på elektroniske løsninger. For eksempel at kun innbyggere som velger elektroniske løsninger vil kunne få tilbud om flere betalingsterminer enn det som er standard.

Forutsetningen for å innføre valgfrie betalingsterminer er at rutinene kan forbedres slik at tidsbruken går ned og de totale kostnadene ikke øker. Det er da nødvendig å ha de teknologiske løsningene på plass før et tilbud om valgfrie betalingsterminer kan innføres. For mer informasjon se i saksdokumentene.

Se bystyremøtet på nett

 Web tv2017

Bystyremøtene blir sendt direkte på web-tv. Saksdokumenter og protokollen blir tilgjengelig i Møtekalenderen vår under Politikk.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119