Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Økonomisk situasjon og festivalstøtte

formannskapetI formannskapets møte tirsdag 19. juni skal budsjettrammene for 2019 diskuteres. Tildeling av festivalstøtte, regler for jaktrett og barnevernstjenester for Sandøy kommune er også blant sakene. Du kan følge møtet på Web-TV.


Orienteringer først i møtet:

  • Generalforsamling i Vekst Ålesund AS (Innkalling og saksokumenter er utsendt i egen innkalling.)
  • Orientering fra styringsgruppa for bypakken.

 

Dette er blant sakene som skal behandles:

Justering av reglene for å få jaktrett på Vasstranda

Reglene har ikke vært revidert siden formannskapet sin behandling i 2004. Prisen for jaktleie til kommunen som grunneier har også vært den samme siden viltnemnda 10. mai 1999 vedtok ei justering opp til 1000 kroner. Summen skal dekke utgifter til annonsering og administrasjon.

I samsvar med reglene har kommunen hvert år tildelt jaktrettene på en hjort og et rådyr til interesserte jegere. Deretter har det vært loddtrekning mellom søkerene, og vinnerene har fått begge løyvene. De siste årene har også vist en økente interesse og søkertallene har økt. 

Rådmannen tilrår at en holder fast på prinsippet med å trekke ut en vinner, og da bør prisen være noe alle kan leve med. For å sikre prisregulering hver år, vil det være hensiktsmessig å knytte prisen til konsumprisindeksen. Og med den interessen som er bør 4000 kroner være en akseptabel sum. Siden jaktløyvet for i år allerede er annonser, må justerte regler iverksettes neste jaktsesong. Se utfyllende informasjon i saksdokumentene.

budsjettrammer for 2019

Rådmannen ønsker signal fra formannskapet om prioriteringer før siste fase i budsjettarbeidet for 2019 til 2022 starter opp etter sommerferien. Under formannskapsmøte denne tirsdagen vil det derfor bli presentert tall som viser den økonomiske situasjonen i år og neste år, hvor virksomhetene har levert inn sine budsjettforslag.

Hovedfokuset til rådmannen er at Ålesund kommune skal styre mot en sunn framtidig økonomisk situasjon, samtidig som tjenestene skal utvikles kvalitetsmessig og bli mer effektive. Budsjettframlegg fra formannskapet er satt til 11. september.

Kort kan en ligge til grunn følgende:

  • Fylkesmannen har godkjent budsjettet for 2018.
  • Ålesund kommune har dekt inn det akkumelerte merforbruket fra tidligere år.
  • Budsjettkontroll fra 1. tertial viser et mulig merforbruk på totalt 54 millioner kroner i 2018.
  • Skatteinngangen i mai viser god vekst sammenlignet med de første månedene. Men da må en ta hensyn til at januar og februar gjelder året 2017 og at det i 2017 kom inn mer skatt enn forventa.
  • Regjeringa sitt fremlegg til Kommunepreposisjonen inneholder lav vekst til 2019.

Se utfyllende informasjon i saksdokumentene.

festivalstøtte for 2018

I budsjettet for i år er det avsatt 422.000 kroner til festivalstøtte. Ved søknadsfristen 19. mai var det kommet inn åtte søknader og rådmannen innstillet på å fordele 420.000 kroner. Formålet med å gi støtte er å gjøre kunst og kulturuttrykk tilgjengelig for alle og fremme produksjon og formidlingen av kultur med høy kvalitet.

Festivalene som er foreslått å tildeles festivalstøtte for 2018 er:

 

Søker  Tiltak Søknadssum Innstilling
Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS Festivalstøtte 200 000 70 000
InnoTown Innovation Conference Festivalstøtte 130 000* 30 000
Leikivalen Festivalstøtte 50 000* 40 000
Ålesund Kammermusikkfestival Festivalstøtte 50 000 50 000
Ålesund Standupfestival Festivalsøtte * 30 000
West Nordic International Filmfestival Festivalstøtte * 70 000
Aggregat Moving, festivalstøtte 60 000 60 000
Ålesund Båtfestival Festivalstøtte 250 000 70 000

 

 *Vi gjør oppmerksom på at ikke alle søkere har definert et søknadsbeløp, og søknadsssummene er derfor antatt ut i fra oppsett av budsjett der det har vært mulig. Se utfyllende informasjon i saksdokumentene.

barnevernstjenester for sandøy kommune

Sandøy kommune kom i mai med henvendelse om hvovidt der er mulig for Ålesund kommune å ta på seg ansvaret for barnevernstjenester for innbyggerne i kommunen. Innbyggertallet til Sandøy kommer er ca. 1250. Saksfeltet er lite, og det er derfor sårbart med tanke på nærhet til innbyggerne, rekruttering og kompetanse. Sandøy har i løpet av det siste året ikke hatt noen nye barnevernsmeldinger, og de har for tiden ingen barn under omsorg. Om lag 10 barn har i dag ulike former for tiltak. Omfanget av avtalen er rent ressursmessig slik at Ålesund kommune får refundert utgifter til en 80% stilling for barnevernskurator for å ta over ansvaret. Utgifter til barnevernstiltak dekkes i sin helhet av Sandøy kommune.

Rådmannen ser forespørselen i lys av kommunereformen, der Sandøy kommune i fra 2020 blir sammen med Ålesund kommune i Nye Ålesund. Rådmannen har gjort noen vurderinger av risiko ved å inngå en slik avtale. Det er på den ene siden (grønt) få aktive saker og tilsynelatende lite å følge opp. Det tilsier at den avtalte økonomiske kompensasjonen kan vise seg å være tilstrekkelig. Det vurderes også som gunstig at fagmiljø på tvers av kommunegrensene blir kjent med hverandre i forkant av sammenslåingen som skjer fra 2020. På den andre siden (rødt) er barnevernet et følsomt tjenesteområde der det kan være omdømmemessig risiko for Ålesund kommune dersom saker blir medieeksponert. I den sammenhengen kan det anføres at vi kanskje burde bruke all energi på å sikre at vårt eget arbeid holder den kvalitet og standard vi ønsker. Det kan også oppleves som stressende for de medarbeiderne som blir tillagt dette ansvaret å skulle dele seg på to kommuner og flere tjenestesteder året rundt. Men alt i alt er rådmannen kommet til at Ålesund kommune skal inngå dette samarbeidet og påta oss ansvaret for Sandøy kommune. Se utfyllende informasjon i saksdokumentene.

Sakdokumenter tilgjengelig på nett

Møtet blir holdt i formannskapssalen på Ålesund rådhus i 11. etg kl. 09.30 og møtene er åpne for publikum. Vil du se alle sakene som skal behandles eller lese mer utdypende kan du se på saksdokumentene som er tilgjengelig på nett.

Du kan også følge møtet i vår testsending av møtet fra kl. 09.30, trykk på bildet og du vil bli sendt til vår sending på Web-Tv:

formannskap play

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119