Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Dette vedtok bystyret 7. juni

bystyretI bystyrets møte torsdag 7. juni ble det blant annet vedtatt satsing av Ålesund lufthavn Vigra, folkeavstemning om nynorsk og nytt tak til Sparebanken Møre Arena.

Dette er blant sakene som ble diskutert:

1,7 millioner til kultur, sykkel og bading

Kommunen gikk med overskudd i 2017 og ligger an til å komme seg ut av Robek-lista i 2018. I tillegg vedtok bystyret å ta 1,7 millioner av overskuddet for å øke satsingen på kultur, sykkel og badeplassene på Volsdalen og Prinsen.

årsregnskap og årsrapport for ålesund kommune

Netto driftsresultat for 2017 ble positivt med 168 mill. kroner mot et positivt netto driftsresultat i 2016 på 64 mill. kroner. Etter bruk av fond, avsetning til fond og dekning av tidligere års merforbruk, viser regnskapet for 2017 et mindreforbruk på 38,7 mill. kroner.

Rådmannen vil vurdere å innføre restriksjoner på ansettelser og innkjøp. Bystyret ba derfor rådmannen fremme forslag til budsjettendringer av driftsbudsjett seinest etter neste budsjettkontroll.

Atlanterhavsparken som nasjonalt akvarium

Under bystyremøtet 7. mai ble det orientert om Atlanterhavsparkens arbeid for å oppnå status som nasjonalt akvarium og visningssenter. Bystyret så da positivt på planene og mente dette kunne gi store positive ringvirkninger for Ålesundsregionen. Rådmannen skal komme tilbake med egen sak om budsjettmessige konsekvenser.

Salg av kommunal tomt

Politikerne vedtok at en del av en kommunal tomt i Olsvika kan fradeles og selges til Borgund Borettslag, med klausul om at tomta skal benyttes til tilrettelagte boliger med behov for bemanning, og brukes av de som har krav til slike boliger.

Om ikke prosjektet er satt i gang etter to år, skal tomta tilbakeføres kommunen til samme pris.

Borgund Borettslag er stifta av en foreldregruppe som har som mål å bygge tilrettelagte boliger for unge voksne med særskilte beholv. De er snart ferdige med et tilsvarende prosjekt i Fremmerholen.

Nytt tak til Sparebanken Møre Arena

Storhallen i Ålesund er 20 år og har derfor behov for nytt tak. Bystyret vedtok å øke investeringsbudsjettet til Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) for å skifte taker, til 8,5 millioner.

Etablering av Utviklingsforum for Ålesund lufthavn Vigra AS

Bystyret gikk inn for et enstemming vedtak av rådmannens innstilling for etablering av Ålesund Lufthavn Vigra AS.

I rådmannens innstilling står det at Ålesund kommune mener det er behov for tiltak for å styrke Ålesund lufthavn Vigra sin
posisjon som nasjonal lufthavn for nordvestlandet, og støtter ideen med å etablere Utviklingsforum for Ålesund lufthavn Vigra AS.

Rådmannen foreslår at Ålesund kommune under stiftelsesmøtet i september 2018 bør gå inn som eier i selskapet,og kjøpe én aksje i selskapet, kr. 25.000,-. Videre foreslås det at Ålesund kommune fra 2019 bidra med årlig driftsstøtte til selskapet. Driftsstøtten er basert på innbyggertall og foreslått til kr 5 per innbygger. Støtten vil fra 2020 bli
indeksregulert i samsvar med generell lønns- og prisvekst. 

Reduserte barnehageplasser

Før jul vedtok politikerne nye barnehagevedtekter. I vedtektene står det at kommunen kun tilbyr fulltidsplasser i barnehagen. Administrasjonen bes nå om å innarbeide et tilbud om reduserte barnehageplasser seinest høsten 2019, dette gjelder 60% og 80%.

blir folkeavstemning om skole-målform

Bystyret vedtok enstemmig at det skal gjennomføres rådgivende folkeavstemming ved Blindheim barneskole høsten 2018. Skolen er i dag en av tre skoler i Ålesund som har nynorsk. I høst vil det stemmes om målforma for Blindheim barneskole skal være nynorsk eller bokmål.

Åpningstidene for SFO

Det ble også enstemmig vedtatt om at åpningstidene for SFO skal endres permanent til kl. 07.15 - 16.5, med en max oppholdstid på 9 timer per barn.

Se bystyremøtet i etterkant

Bystyremøtene blir sendt direkte eller du kan se møtet på web-tv i etterkant..Saksdokumenter og protokollen blir tilgjengelig i Møtekalenderen vår under Politikk.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119