Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bystyret møtes 7. juni

Ålesund bystyre.  Foto: Marit Brunstad

Torsdag 7. juni er det bystyremøte og noen av sakene er årsregnskap og årsrapport for 2017, Atlanterhavsparken som nasjonalt akvarium og etablering av utviklingsforum for Ålesund lufthavn AS.


Møtet er åpent for publikum og starter kl. 17.00. Dette er blant sakene som skal diskuteres:

årsregnskap og årsrapport for ålesund kommune

Netto driftsresultat for 2017 ble positivt med 168 mill. kroner mot et positivt netto driftsresultat i 2016 på 64 mill. kroner. Etter bruk av fond, avsetning til fond og dekning av tidligere års merforbruk, viser regnskapet for 2017 et mindreforbruk på 38,7 mill. kroner.

I rådmannens innstilling foreslås det at Ålesund bystyre vedtar å benytte mindreforbruket til dekning av tidligere års merforbruk med 28,8 mill. kroner og avsetning til disposisjonsfond med 9,9 mill. kroner.

Digital årsmelding for kommunen

Kommunens årsmelding for 2017 er i år digitalt utarbeidet. Gjennom et samarbeid med bedriften Framsikt og blant annet kommunene Bergen, Stord, Gjøvik og Drammen har det blitt utviklet en ny modul for utarbeidelse og webpublisering av digital årsmelding. I årsmeldingen kan du lese og klikke deg gjennom hva som er levert av tjenester for de ulike virksomhetsområdene, se økonimisk resultat, få med deg våre temaområder, vinnere av hederspriser og årsbegivenheter fra 2017.

Atlanterhavsparken som nasjonalt akvarium

Under bystyremøtet 8. mai ble det orientert om Atlanterhavsparkens arbeid for å oppnå status som nasjonalt akvarium og visningssenter. Bystyret så da positivt på planene og mente dette kunne gi store positive ringvirkninger for Ålesundsregionen. På dette møtet er det derfor egen sak om hvilke bidrag dette innebærer for kommunen, dette med tanke på driftstilskudd.

Etablering av Utviklingsforum for Ålesund lufthavn Vigra AS

Gjennom prosjektet Region Ålesund der kommunene Giske, Haram, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund deltar, er det gjennomført et arbeid for å se på ulike modeller for å sikre utvikling av Ålesund lufthavn Vigra der kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet. Bakgrunnen for arbeidet er erkjennelsen av ÅLVs store betydning for regionen, samt behovet for å styrke kommunenes engasjement og involvering i utviklingen av lufthavnen.

Det arbeides nå for å etablere et aksjeselskap der alle kommunene i Sunnmøre regionråd IKS blir invitert til å delta som eiere. Formålet med aksjeselskapet er nettopp å styrke Sunnmørsregionen ved å «utvikle Ålesund lufthavn, Vigra til beste for innbyggere og næringsliv». Formålet er ikke på noen måte å svekke Ørsta/Volda lufthavn sin posisjon, siden fokuset fremfor alt skal være på styrking og etablering av direkteruter til utlandet fra ÅLV.

I rådmannens innstilling står det at Ålesund kommune mener det er behov for tiltak for å styrke Ålesund lufthavn Vigra sin
posisjon som nasjonal lufthavn for nordvestlandet, og støtter ideen med å etablere Utviklingsforum for Ålesund lufthavn Vigra AS.

Rådmannen foreslår at Ålesund kommune under stiftelsesmøtet i september 2018 bør gå inn som eier i selskapet,og kjøpe én aksje i selskapet, kr. 25.000,-. Videre foreslås det at Ålesund kommune fra 2019 bidra med årlig driftsstøtte til selskapet. Driftsstøtten er basert på innbyggertall og foreslått til kr 5 per innbygger. Støtten vil fra 2020 bli
indeksregulert i samsvar med generell lønns- og prisvekst.

Følg møtet på web-tv

Møtet blir direkte overført via vår web-tv løsning.. Du kan også se møtet i ettertid.

Saksdokumenter til politiske møter

Du kan se saksdokumenter fra våre politiske møter på vår nettside.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119