Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Årsrapport og årsmelding i formannskapet

Formannskapet 17.04 web

I formannskapets møte 29. mai skal årsregnskap og årsrapport for 2017  behandles, nytt medlem til valgkomiteen og etablering av utviklingsforum for Ålesund lufthavn AS er også blant dagens saker.Orienteringer først i møtet:

 

  • Først i møtet blir det generalforsamling for Ålesund kommunes administrasjonsbygg AS.
  • Orientering fra styringsgruppa for bypakken i 10-15 min.
  • Sørsidebygget og framtidsfortellinger v/ Gro Dalen og Oe Reinlund
  • Klima og energiplan v/ kommunplanlegger Liv Kjersti Finholt.


Dette er blant sakene som skal behandles:

Årsregnskap og årsrapport for Ålesund kommune

Netto driftsresultat for 2017 ble positivt med 168 mill. kroner mot et positivt netto driftsresultat i 2016 på 64 mill. kroner. Etter bruk av fond, avsetning til fond og dekning av tidligere års merforbruk, viser regnskapet for 2017 et mindreforbruk på 38,7 mill. kroner.

I rådmannens innstilling foreslås det at Ålesund bystyre vedtar å benytte mindreforbruket til dekning av tidligere års merforbruk med 28,8 mill. kroner og avsetning til disposisjonsfond med 9,9 mill. kroner.

Aarsmelding liten webDigital årsmelding for kommunen

Kommunens årsmelding for 2017 er i år digitalt utarbeidet. Gjennom et samarbeid med bedriftehn Framsikt og blant annet kommunene Bergen, Stord, Gjøvik og Drammen har det blitt utviklet en ny modul for utarbeidelse og webpublisering av digital årsmelding. I årsmeldingen kan du lese og klikke deg gjennom hva som er levert av tjenester for de ulike virksomhetsområdene, se økonimisk resultat, få med deg våre temaområder, vinnere av hederspriser og årsbegivenheter i 2017.
Se kommunens årsmelding på nett

 

Supplering av medlem til felles valgkomité

Valgkomiteens mandat er å foreslå styremedlemmer til styrene i selskapene Ålesund parkering AS, Ålesund kommunes Administrasjonsbygg AS, Vekst Ålesund AS, Tafjord Kraft AS og Brisk kompetansesenter AS. Følgende medlemmer sitter fortsatt i valgkomiteen:

Leder: Kjell Standal
Medlemmer:
1. Svein Rune Johannessen
2. Åse Marie Myren
3. Øystein Tvedt
4.

Valgkomiteen skal ha 5 medlemmer, derav 4 politiske medlemmer.Saken ble utsatt fra forrige formannskapsmøte for å samordne navneforslag med mer.

 

Etablering av Utviklingsforum for Ålesund lufthavn Vigra AS

Gjennom prosjektet Region Ålesund der kommunene Giske, Haram, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund deltar, er det gjennomført et arbeid for å se på ulike modeller for å sikre utvikling av Ålesund lufthavn Vigra der kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet. Bakgrunnen for arbeidet er erkjennelsen av ÅLVs store betydning for regionen, samt behovet for å styrke kommunenes engasjement og involvering i
utviklingen av lufthavnen.

Det arbeides nå for å etablere et aksjeselskap der alle kommunene i Sunnmøre regionråd blir invitert til å delta som eiere. Formålet med aksjeselskapet er å styrke Sunnmørsregionen ved å «utvikle Ålesund lufthavn, Vigra til beste for innbyggere og næringsliv». Formålet er ikke på noen måte å svekke Ørsta/Volda lufthavn sin posisjon, siden fokuset fremfor alt skal være på styrking og etablering av direkteruter til utlandet fra ÅLV.

I rådmannens innstilling står det at Ålesund kommune mener det er behov for tiltak for å styrke Ålesund lufthavn Vigra sin
posisjon som nasjonal lufthavn for nordvestlandet, og støtter ideen med å etablere Utviklingsforum for Ålesund lufthavn Vigra AS.

Rådmannen foreskår at Ålesund kommune under stiftelsesmøtet i september 2018 bør gå inn som eier i selskapet,og kjøpe én aksje i selskapet, kr. 25.000,-. Videre foreslås det at Ålesund kommune fra 2019 bidra med årlig driftsstøtte til selskapet. Driftsstøtten er basert på innbyggertall og foreslått til kr 5 per innbygger. Støtten vil fra 2020 bli
indeksregulert i samsvar med generell lønns- og prisvekst.

 

Sakdokumenter tilgjengelig på nett

Møtet blir holdt i formannskapssalen på ålesund rådhus i 11. etg kl. 09.30 og møtene er åpne for publikum. Vil du se alle sakene som skal behandles eller lese mer utdypende kan du se på saksdokumentene som er tilgjengelig på nett.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119