Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vedtok fjerndeponi og felles renseanlegg

 Bystyret fotoMaritBrunstad

I bystyrets møte 3. mai ble det vedtatt endelig behandling av badeland på utstillingsplassen, vedtak om fjerndeponi for miljøgifter og vedtak om felles renseanlegg med Sula kommune på Kvasneset.

 
Dette er blant sakene som ble diskutert: 

Endelig behandling av badeland

Bystyret gikk enstemmig inn for tilrådningen fra plan- og byggesaksutvalget og vedtok sluttbehandling for reguleringsendringen for Øvre Utstillingsplass - Fjellstua - Badeland. Reguleringsendringen er et privat detaljregulering utarbeidet av Invit Arkitekter AS for Brødrene Jangaard AS. I utdrag fra saksdokumentene står det at hovedformålet med planen er i første rekke å innpasse en mer hensiktsmessig regulering av det formålet som ligger i gjeldende plan og arealplan, et badeland i Ålesund sentrum. Arealet til selve badeanlegget har i det utredningsarbeidet som har skjedd etter reguleringen i 2005, vist seg å være for knapt. Parkering til badeanlegget har funnet sin løsning ved regulering og utbygging av Aksla Parkering, med gangtunnel og heis til planområdet. For mer informasjon se i saksdokumentene.

Vedtok å sende sedimenter til fjerndeponi

Forurensningene i deler av Aspevågen, her under Steinvågsundet og Volsdalsvågen, har vært kjent lenge. Undersøkelser har vist at deler av Ålesund havneområde er av de mest forurensede i landet. Som ett av de 17 prioriterte havneområdene i Norge har Ålesund kommune fått utarbeidet en tiltaksplan for opprydding i Ålesund havneområde, dvs. Aspevågen, Steinvågsundet og Volsdalsvågen. Prosjektet har fått navnet ”Renere fjord – Ålesund”.

Bystyret gikk i kveld enstemmig inn for formannskapets tilrådning som går ut på at de ønsker primært at forurensning skilles ut og fraktes til et eksisterende og godkjent fjerndeponi. Sekundert i forslaget står det at de vedtar lokalisering for strandkantdeponiet til Kvennaneset vest. Bystyret vektlegger også at de ønsker at miljøhensynet skal veie tyngst i arbeidet med saken videre. For mer informasjon se i saksdokumentene.


Vedtok å gå for felles renseanlegg

Det ble i dag flertall i bystyret med 37 mot 12 stemmer vedtatt at Ålesund kommune skal gå inn for å lage et felles avløpsrenseanlegg med Sula kommune på Kvasneset.

På bakgrunn av et tidligere vedtak i bystyret har Ålesund kommune utredet arbeid med et felles renseanlegg med Sula kommune.  Saken som behandles i dag dreier det seg om å fatte et forpliktende vedtak om å gå videre med et felles renseanlegg med Sula kommune eller satse på oppgradering og tilpasning av egne anlegg.

Det endelige vedtaket i bystyret ble slik:
1. Ålesund bystyre går videre med samarbeidet med Sula kommune om etablering av et felles renseanlegg i fjell på Kvasneset.

2. Bystyret ber rådmannen raskt sette iverk tiltak for å kunne skifte ut ledningsnett i et høyere tempo enn tidligere, med årlig utskifting av ledningsnettet på minimum 1,5 %.

Det ble også fremmet et oversendelsesforslag som ble vedtatt:
«Det vises til rådmannens konklusjon i ovennevnte sak, der det anbefales at man bruker tid på å utarbeide hovedplan og saneringsplan for vann og avløp. I den forbindelse ber bystyret om at administrasjonen vurderer spesielt nøye de delene av kommunen som har midlertidige eller særdeles dårlige anlegg. Pålegg om nye og kostbare midlertidige løsninger, slik man blandt annet har gjort ovenfor mange husstander på Leiteneset på Ellingsøy, utsettes iverksatt inntil ny hovedplan er godkjent.»

For mer informasjon se i saksdokumentene.

Blir det Tall Ship Races i 2020?

Bystyret besluttet i kveld å sende saken om søknad for vertskap om The Tall ships Races i 2022 over til behandling av fellesnemnda for nye Ålesund kommune. Bystyret ber om at det settes ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å finne ut om det både organisatorisk og økonomisk er grunnlag for å sende inn søknad om å være vertshavn for Tall Ships Races. For mer informasjon se i saksdokumentene.

Se bystyremøtet i etterkant

Bystyremøtene blir sendt direkte eller du kan se møtet på web-tv i etterkant. Saksdokumenter og protokollen blir tilgjengelig i Møtekalenderen vår under Politikk.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119