Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bypakke Ålesund behandles av formannskapet

Formannskapet 13.02

Tirsdag 6. mars skal formannskapet ha endelig lokalpolitisk behandling av Bypakke Ålesund. Først i møtet skal formannskapet på busstur og besøke flere renseanlegg i Ålesund.

 

Møtet starter med busstur og omvisning

Formannskapets møte starter med busstur for å besøke renseanlegg i Ålesund og gi informasjon om disse. Det er påstigning til bussen klokken 09.15 ved rutebilstasjonen/Langevågsbåten. Avreise er kl. 09.30 ved ordinær møtestart. Når formannskapet samles i formannskapssalen etter bussturen vil økonomisjef Ole Kristian Arntsen orientere om kommunens regnskapsresultat i 2017.

Bypakke Ålesund - endelig lokalpolitisk behandling

Statens vegvesen har gått gjennom planene for Bypakke Ålesund og leverte i februar et forslag til lokalpolitisk vedtak. I sitt arbeid har Statens vegvesen laget et faglig grunnlag med forslag til finansieringsopplegg. Før Stortinget kan ta stilling til om prosjektet kan realiseres gjennom delvis bompengefinansiering, skal Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune uttale seg om finansieringsopplegget.

Når endelige vedtak i kommunen og fylkeskommunen foreligger, starter Vegdirektoratet arbeidet med bompengeproposisjonen for Bypakke Ålesund, som skal behandles av Stortinget. Parallelt med dette arbeidet starter KS2, som er en statlig kvalitetssikringsprosess av planleggingen, gjennomføring og finansieringen av prosjektet. Denne blir utført av uavhengige konsulenter på oppdrag fra Finansdepartementet og gjennomføres på alle prosjekter over 750 mill. kr som skal legges fram for Stortinget.


Stortingsbehandling i 2019 - byggestart 2020

Bypakke bomstasjoner2018

Hvis arbeidet går etter planen, kan bompengeproposisjonen for Bypakke Ålesund behandles i Stortinget i 2019. Byggestart for pakken vil da bli i 2020. Fram mot byggestart må det utarbeides byggeplaner og tilbudsgrunnlag slik at bypakken kommer raskt i gang så fort Stortinget har gjort sitt vedtak.

Utbyggingsplanen viser oppstart av alle de store prosjektene i løpet av de fire første årene av bompengeperioden. I løpet av tre år vil omtrent alle sentrumstiltakene, samt knutepunktene påCampus og sykehuset stå ferdig. De store vegprosjektene vil ta lenger tid å gjennomføre.

Rådmannen foreslår å etablere Bypakke Ålesund

Rådmannens innstilling i denne saken er omfattende og består av mange punkter. For et fullstendig oversikt av saken se sakspapirene som starter på side 45 i sakspapirene for møtet.  Noen av punktene fra rådmannen er blant annet dette:

 • Rådmannen går inn for at det blir etablert ei bypakke for Ålesund med bompenger i tråd med “Bypakke Ålesund - faglig grunnlag trinn 1” fra Statens vegvesen.
 • Den samlede prosjektporteføljen har ei økonimisk ramme på om lag 3,3 mrd. I 2017 kroner, inkludert etablering av bomstasjoner.
 • Det skal være to-vegs innkreving i 13 bomstasjoner (se kart)
 • Gjennomsnittlig takst: Takstgruppe 1: 20-25 kroner. Takstgruppe 2: 40-50 kroner.
 • Dersom det i løpet av bompengeperioden blir åpnet for bompenger for kjøretøy med nullutslipp blir taksten opp mot 50% av ordinær takst i hver takstgruppe.
 • Det er lagt til grunn en timesregel for kjøring/passering av bommene. For kjøretøy i takstgruppe 1 er det lagt til grunn et månedstak på 60 betalende passeringer per kalendermåned.
 • Innkrevingen skal vare i inntil 15 år. Dette kan reduseres om innbetalingen blir bedre enn forutsett.
 • Det skal arbeides videre med bypakke Ålesund byggesteg 2.
 • Det foreslås at Ålesund kommune bidrar med 164 millioner kroner til prosjektet bypakke Ålesund trinn 1. Dette skal innarbeides i kommende økonomiplaner fram til og med 2034.

 

 Andre saker som skal behandles:

 • Ålesund lokalmedisinske senter - Sluttoppgjør /sluttregnskap
 • Høring - Forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann
 • Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering 2019 - 2029 - Oppstart av planarbeid - forslag til planprogram

Møtet er åpent for publikum

Møtet starter kl. 09.30, men i dagens møte skal formannskapet først på busstur. Møtet og saksbehandlingen vil fortsette når formannskapet er tilbake på Ålesund rådhus. Alle saksdokumenter ligger tilgjengelig under Politikk - Møteplan - velg formannskap og deretter møtedato 6. mars.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119