Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vedtok å bosette flyktninger og jubileum

 Formannskapet foto MaritBrunstadBosetting av flyktninger, vigsler i 2018, nettverk for byvekstavtaler og 170-års jubileum for Ålesund by er blant sakene som Ålesund formannskap behandlet i sitt møte 5. desember.

Formannskapets møte er åpent for publikum og starter kl. 12.00. Møtet holdes i formannskapssalen på Ålesund rådhus, 11. etasje.

Orienteringer først

Først i møtet orienterte daglig leder Frode Vestad og styreleder Gunn Wågsholm hos Brisk Kompetansesenter om driften. I tillegg var der orientering ved Statens Vegvesen om Blindheimstunnelen (E39 Vegsund - Breivika). Landskapsarkitekt Arne Neumann hos Plan og bygning orientete om "Prinsen".

Dette er blant sakene som ble diskutert i dagens møte:

Vedtok å bosette flyktninger

Ålesund kommune har fått anmodning fra IMDI om å bosette inntil 45 flyktninger i 2018. Av disse er det bedt om at kommunen forbeholder 3 plasser til enslige mindreårige. I 2017 ble Ålesund kommune anmodning om å bosette inntil 110 flyktninger, der inntil 10 skulle være enslige mindreårige flyktninger. Det er til nå bosatt 98 personer og inn utgangen av 2017 vil vi ha bosatt kvoten på 100 flyktninger som vi var anmodet om. Hittil i år har vi bosatt 1 barn av de 10 enslige mindreårige som vi har fått anmodning om. Årsaken til
at dette tallet er så lavt er at det har vært svært få barn som har vært bosettingsklare.

Formannskapets vedtak:
Formannskapet gjorde enstemmig vedtak om å bosette flyktninger etter anmodning fra IMDI. Ålesund kommune skal dermed bosette inntil 45 flyktninger i 2018. Av disse er det bedt om at kommunen forbeholder 3 plasser til enslige mindreårige.

Kommunale vigsler

Kommunene tar over vigselsrett etter domstolene i 2018. Det foreslås at viglser i Ålesund kommune skal foregå slik:
Som hovedregel skal vigsler skje fredager kl. 11:00 – 14:00. Utenom dette tidspunktet må det avtales særskilt.
Rådmannen gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer og i egnet vigsels-/seremonirom.
Ordfører og varaordfører er i ekteskapsloven gitt vigselsrett. Bystyret vedtar i tillegg følgende som vigslere:

a.Rådmann Astrid Jartrud Eidsvik
b.Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal
c.Kultursjef Oskar Skulstad
d.Strategi-  og utvilkingssjef Anne Mette Liavaag
e.Bysekretær Irene Kalstad Aase
f._____________________________

Tjenesten er gratis, så sant de som skal gifte seg ikke har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, eller vigsel utover ordinære åpningstider. I slike tilfeller må kostnadsdekning avtales på forhånd. Det administrative ansvaret for vigselsordningen legges til servicetorget.

Formannskapets tilrådning:
Formannskapet gjorde enstemmig tilrådning for rådmannens innstilling. Saken skal opp til behandlng i bystyret 7. desember.

Deltakelse i nettverk for nye byvekstavtaler

Ålesund er per i dag ikke i posisjon til å motta statlig støtte gjennom byvekstavtaler eller tilsvarende ordninger. Gjennom byvekstavtaler, og tidligere ordninger som bymiljøavtaler og Belønningsordningen vil regjeringen bidra med  66,4 mrd. kr i NTP-perioden til de
ni største byområdene (Oslo, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø). Dette skal bidra til å nå målet om at persontransportveksten i byområdene tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Gjennom avtalene må kommunene forplikte seg til langsiktige arealstrategier som bygger opp om kompakt byutvikling og miljøvennlig transport -  med økt
arealutnyttelse, prioritering av fortetting/transformasjon, og lokalisering av arbeidsplass-  og besøksintensive virksomheter i by-/tettstedssentre og mest sentrale knutepunkt for kollektivtransporten.

Formannskapets vedtak:

Formannskapet gjorde enstemmig vedtak om at Ålesund sammen med kommunene i Byregion Ålesund skal samarbeide med andre mellomstore byregioner i et nettverk for å komme i posisjon for statlige midler til byvekstavtaler i neste nasjonale transportplan (NTP) fra 2022-2033.

Ålesund by fyller 170-år

I 2018 fyller Ålesund by 170-år. I 1998 var der en storstilt markering når Ålesund fylte 150-år. Det er mest vanlig at byers jubileum markeres per femtiende år, eller per tjuefemte år. I så tilfelle skulle markeringen ha ventet noen år. Nå har kommunen en mulighet til å markere byen sitt 170-års jubileum før den historiske kommunesammenslåingen skjer i 2020. Rådmannen foreslår at jubileet skal markeres og at det skal opprettes en tverrfaglig gruppe som skal jobbe med dette.

Formannskapets vedtak:
Formannskapet gikk inn for rådmannens innstilling og det vil dermed bli opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe. I tillegg er det ønskelig at jubileet skal sees i sammenheng med Europeisk kulturminneår som også er i 2018.

 

støtte til forprosjekt

Atlanterhavsparken ønsker, i samarbeid med Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, å initiere et forprosjekt med tanke på å få realisert et nasjonalt akvarium i Norge. Det skal fremmes søknad overfor Stortinget. Prosjektet har en varighet på inntil 9 måneder. I søknaden står bakgrunnen for hvorfor det søkes om økonomisk støtte og det gis en beskrivelse av prosjektet.

Atlanterhavsparken er avhengig av et samarbeid med og økonomisk støtte fra kommunen og fylkeskommunen for å fremme en søknad til Stortinget om å bli utnevnt til Norges Akvarium. Dersom Atlanterhavsparken blir utnevnt til Norges Akvarium av Stortinget vil dette tilføre regionen en enda større attraksjon og læreplass for både barn, unge og voksne.

Formannskapets tilrådning:
Formannskapet gjorde enstemmig vedtak om å tilrå at bystyret vedtar å bruke kr. 335.000,- til forprosjektet «Atlanterhavsparken – Norges Akvarium». Den økonomiske støtten finansieres av regionsentertilskuddet gitt i 2017.

 

 

Sakspapirer og vedtak

Alle sakspapirer og vedtak i alle saker blir tilgjengelig under Politikk - Møteplan - Formannskap og velg dato 05.12.2017.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119