Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vedtok å lyse ut tomt for badeland og boliger

mini bystyret 2 februar 2017 crop

Bystyret vedtok at tomta på Øvre Utstillingsplass skal lyses ut på nytt med krav om å bygge badeanlegg og boliger. Behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 ble utsatt.

 

Dette er blant sakene som ble diskutert i bystyrets møte 2. november 2017:

vedtok Salg av tomt øvre utstillingsplass

Ålesund kommune eier fortsatt tomten på Øvre Utstillingsplassen hvor det er tenkt bygd badeanlegg og boliger. Det var i 2007 at bystyret vedtok å lyse ut tomten for salg med en forpliktelse for kjøper til å etablere badeland og oppføre boliger i tråd med den da gjeldende reguleringsplanen for området.  

I vedtaket ble det fastsatt at minimumsprisen skulle være kr. 1,-, men det var ikke satt noen øvre begrensning på pris. Det kom inn ett tilbud på tomten, fra Stallane AS.  Formannskapet var gitt fullmakt til å foreta valg av kjøper og tilsagn ble gitt til Stallane AS i Formannskapssak 063/08.

Etter dette har det vært en del korrespondanse med Stallane AS og det har vært behandlet flere saker om forlengelse av fristen for å igansette utbygging, senest behandlet 30.01.2012, hvor fristen ble forlenget fram til 30.06.2012.  Etter dette har det ikke kommet flere henvendelser fra Stallane AS om forlengelse av fristen før et nytt brev kom 14.06.2017 med ønske om forlengelse av frist for overtakelse av tomt.

Vedtak:
Ålesund bystyre gjorde enstemmig vedtak om at tomten på Øvre Utstillingsplass lyses ut på nytt med krav om å bygge badeanlegg og boliger. Ålesund kommunale eiendom KF får fullmakt til å utforme detaljerte krav og betingelser i utlysingen og inngå kontrakt.  Les mer utdypende i sakspapirene.

tilsettingsutvalg for ny rådmann

I formannskapets møte 24. oktober ble det gjort denne tilrådningen til bystyret: 

Det opprettes et tilsettingsutvalg for å ivareta vurderinger og forarbeid om ivaretakelse av rådmannsfunksjonen etter at nåværende rådmann har sagt opp sin stilling for å begynne som prosjektleder/rådmann i nye Ålesund kommune.

Utvalget skal gi innstilling om hvordan rådmannsfunksjonen ut 2019 skal ivaretas, herunder om det skal løses gjennom intern konstituering, eller om stillingen skal lyses ut eksternt. Dersom utvalget vurderer det som hensiktsmessig at det skal være intern konstituering ut 2019, fremmes forslag om konstituering til formannskapet.

Dersom utvalget vurderer det som mest hensiktsmessig at stillingen lyses ut eksternt, gis det innstilling om det til formannskapet. Ved ekstern rekruttering har tilsettingsutvalget fullmakt til å gjennomføre rekrutteringsarbeidet frem til innstilling, herunder engasjere ekstern rådgiver i tilsettingsprosessen, utarbeide stillingsannonser, vurdere søkerlister og kalle inn til intervju, gjennomføre intervju og levere innstilling om tilsetting av ny rådmann til formannskapet.

Utvalget har fullmakt til avklare overfor nåværende rådmann at hun kan slutte tidligere enn ordinær oppsigelsestid (3 mnd) for å tiltre stillingen i nye Ålesund kommune. Utvalget gir innstilling om konstituering for å dekke det umiddelbare behovet for ivaretakelse av rådmannsfunksjonen fra hennes sluttdato.  

Tilsettingsutvalget består av:                                    
Ordfører                                                                                           
Øystein Tvedt (H)
Geir Stenseth (FRP)
Ansattrepresentant  (velges av de hovedtillitsvalgte)
Personal- og organisasjonssjef Roar Reiten er sekretær for utvalget.

Vedtak:
Ålesund bystyre gjorde enstemmig vedtak i å opprette tilsettingsutvalget som beskrevet over med de medlemmer som er listet opp.

 

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 - Utsatt

Bystyret skal behandle handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018. Det er kommet inn en rekke høringsuttalelser til dokumentene etter at bidsjettforslaget har vært sendt til kommunale utvalg, råd og bydelsutvalg for uttalelse. Les alle uttalelsene i vedlegg til saka. Alle kommunale betalingsregulatov skal også behandles på dette møtet, det vil si hva våre ulike tjenester skal koste for innbyggerne.

Vedtak:
Ålesund bystyre gjorde enstemmig vedtak om utsettelse av denne saken. Rådmannen bes legge frem et budsjett i balanse til formannskapets møte 14. november. Etter behandling der skal budsjettforslag ut på høring for endelig behandling 30. november i bystyret. 

Offentlige tilskudd og retningslinjer for private barnehager

Kommunen har plikt til å behandle alle godkjente private barnehager likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd. I barnehageloven § 14, Kommunalt tilskudd til godkjente ikke -kommunale barnehager, står det: «Kommunen skal yte tilskudd til drift av alle godkjente ikke - kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen søkte om godkjenning før barnehagesektoren ble rammefinansiert".

Ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager trådte i kraft 01.01.2016. Tilskuddsgrunnlaget er fortsatt kommunens to år gamle regnskap, indeksregulert med kommunal deflator. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Denne saken handler om hva tilskuddet skal være for 2018 og retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd.

Vedtak:

Tilrådninga fra kultur- og oppvekstutvalget ble enstemmig vedtatt av Ålesund bystyre. 

Justering av statutter

Kommunens hederspriser har blitt opprettet av ulike organ opp igjennom årene, og hatt en noe ulik utforming og oppbygning. I 2005 ble det foretatt en revidering, men under arbeid med kåringen og utdelingen i 2016 ble det stilt en del spørsmål om statuttene som det nå foreligger forslag til justeringer på. Det foreslås likere tildeling som betyr at de som får tildelt  Kulturprisen, Miljøprisen, Ungdommens kulturpris, Helse- og velferdsprisen og Hedersprisen får en gavesjekk på kr 10 000, - et kunstnerisk diplom og et kunsttrykk. Olav Høidahls minnepris – Byggeskikkprisen får tildelt en plakett med innskrift, som skal henges opp i tilknytning til byggverket og et kunstnerisk diplom.

Formannskapet gjorde tilrådning til bystyret i sitt møte 24. oktober om å stille seg bak revideringen.

Vedtak:

Ålesund bystyre gjorde enstemmig vedtak om å justere statuttene for hederspriser som beskrevet i saksopplysningene over.

Se møtet i etterkant


Lurer du på hva som ble diskutert i møtet og flere av vedtakene som ble gjort? Du kan se møtet i etterkant i vår web-tv løsning, protokollen blir også lagt ut når den er godkjent. Både sakspapir og protokoll er tilgjengelig på vår nettside Politikk - Møteplan - Bystyret.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119