Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bystyret møtes 2. november

bystyret foto marit brunstad

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018, tilskudd private barnehager og opprettelse av tilsettingustvalg for ny rådmann er blant sakene når bystyret møtes 2. november kl. 17.00. Møt opp eller følg møtet direkte i vår web-tv løsning.


Bystyret skal gå gjennom budsjettkontroller for Ålesund kommune, Møre og Romsdal 110-sentral KF, Ålesund brannvesen KF og Ålesund kommunale eiendom KF. Dette er blant de andre sakene som diskuteres i dagens møte:


Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

Bystyret skal behandle handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018. Det er kommet inn en rekke høringsuttalelser til dokumentene etter at bidsjettforslaget har vært sendt til kommunale utvalg, råd og bydelsutvalg for uttalelse. Les alle uttalelsene i vedlegg til saka. Alle kommunale betalingsregulatov skal også behandles på dette møtet, det vil si hva våre ulike tjenester skal koste for innbyggerne.

Offentlige tilskudd og retningslinjer for private barnehager

Kommunen har plikt til å behandle alle godkjente private barnehager likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd. I barnehageloven § 14, Kommunalt tilskudd til godkjente ikke -kommunale barnehager, står det: «Kommunen skal yte tilskudd til drift av alle godkjente ikke - kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen søkte om godkjenning før barnehagesektoren ble rammefinansiert".

Ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager trådte i kraft 01.01.2016. Tilskuddsgrunnlaget er fortsatt kommunens to år gamle regnskap, indeksregulert med kommunal deflator. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Denne saken handler om hva tilskuddet skal være for 2018 og retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd.
 

Opprettelse av tilsettingsutvalg ny rådmann

Ordføreren hadde i forrige formannskapsmøte. 24. oktober, en sak om opprettelse av tilsettingsutvalg for ny rådmann. Formannskapet gjorde vedtak på en tilrådning til bystyret på dette:

Det opprettes et tilsettingsutvalg for å ivareta vurderinger og forarbeid om ivaretakelse av rådmannsfunksjonen etter at nåværende rådmann har sagt opp sin stilling for å begynne som prosjektleder/rådmann i nye Ålesund kommune.

Utvalget skal gi innstilling om hvordan rådmannsfunksjonen ut 2019 skal ivaretas, herunder om det skal løses gjennom intern konstituering, eller om stillingen skal lyses ut eksternt. Dersom utvalget vurderer det som hensiktsmessig at det skal være intern konstituering ut 2019, fremmes forslag om konstituering til formannskapet.

Dersom utvalget vurderer det som mest hensiktsmessig at stillingen lyses ut eksternt, gis det innstilling om det til formannskapet. Ved ekstern rekruttering har tilsettingsutvalget fullmakt til å gjennomføre rekrutteringsarbeidet frem til innstilling, herunder engasjere ekstern rådgiver i tilsettingsprosessen, utarbeide stillingsannonser, vurdere søkerlister og kalle inn til intervju, gjennomføre intervju og levere innstilling om tilsetting av ny rådmann til formannskapet.

Utvalget har fullmakt til avklare overfor nåværende rådmann at hun kan slutte tidligere enn ordinær oppsigelsestid (3 mnd) for å tiltre stillingen i nye Ålesund kommune. Utvalget gir innstilling om konstituering for å dekke det umiddelbare behovet for ivaretakelse av rådmannsfunksjonen fra hennes sluttdato.  

Tilsettingsutvalget består av:                                    
Ordfører                                                                                           
Øystein Tvedt (H)
Geir Stenseth (FRP)
Ansattrepresentant  (velges av de hovedtillitsvalgte)
Personal- og organisasjonssjef Roar Reiten er sekretær for utvalget.

 

Justering av statutter

Kommunens hederspriser har blitt opprettet av ulike organ opp igjennom årene, og hatt en noe ulik utforming og oppbygning. I 2005 ble det foretatt en revidering, men under arbeid med kåringen og utdelingen i 2016 ble det stilt en del spørsmål om statuttene som det nå foreligger forslag til justeringer på. Det foreslås likere tildeling som betyr at de som får tildelt  Kulturprisen, Miljøprisen, Ungdommens kulturpris, Helse- og velferdsprisen og Hedersprisen får en gavesjekk på kr 10 000, - et kunstnerisk diplom og et kunsttrykk. Olav Høidahls minnepris – Byggeskikkprisen får tildelt en plakett med innskrift, som skal henges opp i tilknytning til byggverket og et kunstnerisk diplom.

Formannskapet gjorde tilrådning til bystyret i sitt møte 24. oktober om å stille seg bak revideringen.

Salg av tomt øvre utstillingsplass til badeland

Ålesund kommune eier fortsatt tomten på Øvre Utstillingsplassen hvor det er tenkt bygd badeanlegg og boliger. Det var i 2007 at bystyret vedtok å lyse ut tomten for salg med en forpliktelse for kjøper til å etablere badeland og oppføre boliger i tråd med den da gjeldende reguleringsplanen for området.  

I vedtaket ble det fastsatt at minimumsprisen skulle være kr. 1,-, men det var ikke satt noen øvre begrensning på pris. Det kom inn ett tilbud på tomten, fra Stallane AS.  Formannskapet var gitt fullmakt til å foreta valg av kjøper og tilsagn ble gitt til Stallane AS i Formannskapssak 063/08.

Etter dette har det vært en del korrespondanse med Stallane AS og det har vært behandlet flere saker om forlengelse av fristen for å igansette utbygging, senest behandlet 30.01.2012, hvor fristen ble forlenget fram til 30.06.2012.  Etter dette har det ikke kommet flere henvendelser fra Stallane AS om forlengelse av fristen før et nytt brev kom 14.06.2017 med ønske om forlengelse av frist for overtakelse av tomt.

Formannskapets tilrådning er at Ålesund bystyre vedtar at tomten på Øvre Utstillingsplass lyses ut på nytt med krav om å bygge badeanlegg og boliger. Ålesund kommunale eiendom KF får fullmakt til å utforme detaljerte krav og betingelser i utlysingen og inngå kontrakt. Les mer utdypende i sakspapirene.

 Følg møtet direkte

Møtet starter kl. 17.00 i bystyresalen på Ålesund rådhus. Møtet blir sendt direkte i vår web-tv løsning. Møtet er åpent for publikum og saksdokumenter finner du på vår nettside Politikk - Møteplan - Bystyret.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119