Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet ønsker tilsettingsutvalg

 

Orientering om Ålesund sykehus, The North West, opprettelse av tilsettingsutvalg for ny rådmann og statutter for kommunens hederspriser var blant sakene som ble diskutert da formannskapet møttes 24. oktober. 

 

Møtet starter kl 12.00 og holdes i formannskapssalen i 11. etg på Ålesund rådhus. I begynnelsen av møtet gav adm. dir. Espen Remme i Helse Møre og Romsdal HF orientere om Ålesund sykehus sin samfunnsrolle i regionen. Det ble også gitt en orientering fra styreleder Knut Flakk og strategi- og utviklingssjef Anne Mette Liavaag om The North West AS. Dette var blant sakene som ble diskutert:

Oppsummering av tertialrapport

Tertialrapportene skal gi tilbakemelding i forhold til om krav og forutsetninger i driftsavtalen blir oppfylt. Driftsavtalene er inngått mellom rådmannen og virksomhetslederne på bakgrunn av bystyrets budsjettvedtak. Virksomhetene skal melde eventuelle avvik i forhold til økonomiske rammer, medarbeidere, tjenesteproduksjon og brukere. Blant annet nevnes det at sykefraværet i Ålesund kommune er 5,70% i andre tertial, og dette er langt under måletpå 7.40% og en reduksjon sammenlignet med samme periode i fjor.

Vedtak:
Formannskapet vedtok å ta tertialrapportene til orientering.

Krav om tilbakebetaling

I 2014 ble det avdekket at Den katolske kirke i Norge i flere år hadde krevd tilskudd etter trossamfunnsloven for personer som ikke syntes å være lovlig registert som medlemmer av kirken. Kulturdepartementet  vedtok 5. februar 2016 å pålegge Oslo katolske bispedømme (OKB) å tilbakebetale ca. 40,5 millioner kroner av statstilskudd som OKB hadde mottatt for årene 2011-2014. Oslo tingrett har i dom 17. januar 2017 gitt staten medhold. Dommen fra Oslo tingrett er påanket av OKB til Borgarting lagmannsrett, og endelig dom vil tidligst foreligge annet halvår 2018.

Tilskudd etter trossamfunnsloven består av en statlig og en kommunal del, og de aller fleste av landets kommuner, inkl. Ålesund, betaler tilskudd til Den katolske kirken. KS Advokatene har på oppdrag fra 170 kommuner, inkludert Ålesund, gjennomført samtaler og forhandlinger med Oslo katolske bispedømme og den katolske kirke i Midt-Norge - Trondheim stift.

Ålesund kommunes utregninger tilsier at sum som kan kreves tilbake er 9.571,32 fra Oslo katolske bispedømme, og kr. 446,923,61 fra Den katolske kirke Midt-Norge - Trondheim stift.

Vedtak:

Formannskapet gjorde enstemmig vedtak om å akseptere den løsningen som er fremforhandlede av KS Advokatene, og at kommunen avstår fra å starte en egen rettslig prosess mot den katolske kirke.

Medfinansiering av VTA-plasser

Rådmannen foreslår at Ålesund kommune skal medfinansiere til 28 VTA-plassser i Brisk Kompetansesenter AS fra 2018. Rådmannen får samtidigi i oppdrag å ta initiativ overfor nye Ålesund kommune slik at fremtidig modell for eierskap i arbeidsmarkedsbedrifter, samt øvrig kommunal organisering og drift av tilrettelagt arbeid, utredes.

Vedtak:
Ålesund formannskap vedtok at Ålesund kommune skal yte forskriftsfestet medfinansiering til 28 VTA-plasser i Brisk Kompetansenseter AS fra 2018. Rådmannen får samtidig i oppdrag å ta initiativ overfor Nye Ålesund slik at fremtidig modell for eierskap i arbeidsmarkedsbedrifter, samt øvrig kommunal organisering og drift av tilrettelagt arbeid, utredes med sikte på etablering av hensiktsmessige og fremtidsrettede strukturer.

Formannskapet ønsker å avholde kontaktmøte med Brisk AS, gjennom at ledelsen i selskapet inviteres til å holde en orientering for formannskapet i et av de tre siste møtene før årsskiftet.

Tilleggsforslag fra Høyre fremmet av  Øystein Tvedt:
Formannskapet ønsker å avholde kontaktmøte med Brisk AS, gjennom at ledelsen i selskapet inviteres til å holde en orientering for formannskapet i et av de tre siste møtene før årsskiftet.

 

Opprettelse av felles valgkomité

Det er foreslått å opprette en felles valgkomité for alle heleide kommunale selskaper og foretak fra 01.01.2018 -31.12.2019. Komiteen skal ha 5 medlemmer, og av disse skal 4 være politikere. Bakgrunnen for denne komiteen er fra kommunens vedtatte Eierskapsmelding.

Den nye valgkomiteen vil få i oppgave å foreslå nye styremedlemmer til: Ålesund Parkering AS, Ålesund kommunes Administrasjonsbygg AS, Vekst Ålesund AS, Tafjord Kraft AS og Brisk kompetansesenter AS.

Vedtak:
Forslag om å utsette saken til neste formannskapsmøte 14. november ble vedtatt av formannskapet. Dette for å samordne navneforslag.

 
Justering av statutter

Kommunens hederspriser har blitt opprettet av ulike organ opp igjennom årene, og hatt en noe ulik utforming og oppbygning. I 2005 ble det foretatt en revidering, men under arbeid med kåringen og utdelingen i 2016 ble det stilt en del spørsmål om statuttene som det nå foreligger forslag til justeringer på. Det foreslås likere tildeling som betyr at de som får tildelt  Kulturprisen, Miljøprisen, Ungdommens kulturpris, Helse- og velferdsprisen og Hedersprisen får en gavesjekk på kr 10 000, - et kunstnerisk diplom og et kunsttrykk. Olav Høidahls minnepris – Byggeskikkprisen får tildelt en plakett med innskrift, som skal henges opp i tilknytning til byggverket og et kunstnerisk diplom.

Vedtak:
Formannskapet stilte seg enstemmig bak revideringen av statuttene som var framlagt av rådmannen.


Opprettelse av tilsettingsutvalg

Ordføreren hadde oppe en sak om opprettelse av tilsettingsutvalg for ny rådmann. Formannskapet gjorde vedtak på en tilrådning til bystyret på dette:

Det opprettes et tilsettingsutvalg for å ivareta vurderinger og forarbeid om ivaretakelse av rådmannsfunksjonen etter at nåværende rådmann har sagt opp sin stilling for å begynne som prosjektleder/rådmann i nye Ålesund kommune.

Utvalget skal gi innstilling om hvordan rådmannsfunksjonen ut 2019 skal ivaretas, herunder om det skal løses gjennom intern konstituering, eller om stillingen skal lyses ut eksternt. Dersom utvalget vurderer det som hensiktsmessig at det skal være intern konstituering ut 2019, fremmes forslag om konstituering til formannskapet.

Dersom utvalget vurderer det som mest hensiktsmessig at stillingen lyses ut eksternt, gis det innstilling om det til formannskapet. Ved ekstern rekruttering har tilsettingsutvalget fullmakt til å gjennomføre rekrutteringsarbeidet frem til innstilling, herunder engasjere ekstern rådgiver i tilsettingsprosessen, utarbeide stillingsannonser, vurdere søkerlister og kalle inn til intervju, gjennomføre intervju og levere innstilling om tilsetting av ny rådmann til formannskapet.

Utvalget har fullmakt til avklare overfor nåværende rådmann at hun kan slutte tidligere enn ordinær oppsigelsestid (3 mnd) for å tiltre stillingen i nye Ålesund kommune. Utvalget gir innstilling om konstituering for å dekke det umiddelbare behovet for ivaretakelse av rådmannsfunksjonen fra hennes sluttdato.  

Tilsettingsutvalget består av:                                    
Ordfører                                                                                           
Øystein Tvedt (H)
Geir Stenseth (FRP)
Ansattrepresentant  (velges av de hovedtillitsvalgte)
Personal- og organisasjonssjef Roar Reiten er sekretær for utvalget.

Saksdokumenter og protokoll

Alle sakspapirerog protokollen til møtet er tilgjengelig under Politikk - Møtekalender - Formannskap og velg dagens dato.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119