Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal du bygge?

Det er ikke alt du kan bygge uten å søke. Har du tenkt å snekre noe på eiendommen din? Sjekk her om du kan du bygge uten å søke - før du setter i gang.

1. Finn informasjon

Første trinn er å finne ut hvorvidt du må søke, og hvordan du i så fall må søke:

 • Sjekk om du må søke.

  Det er mulig å bygge på egen eiendom uten å måtte søke. Det gjelder følgende tiltak, dersom det samsvarer med bl.a. reguleringsplanen:

  • Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil 50 m2 kan bygges inntil 1 meter fra nabogrensen.
  • Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel terrasse , åpent overbygget inngangsparti, søppelskur, ved- eller sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.
  • Mindre bygg som eksempelvis mindre levegger, forstøttningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

  Bruk veilviseren "Bygg uten å søke" .

 • Sjekk hva som er tillatt på eiendommen.
  Før du bygger må du  finne ut hva, hvor og hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din. Det betyr at du som bygger har selv ansvar for å sjekke at dette ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

  Klikk her for å finne eiendommen din. Her kan du legge inn gnr/bnr eller adresse. På kartet sjekker du kommunens reguleringsplan og arealplan for din eiendom. Bruk nedtrekksmenyen til venstre i kartet, eller trykk på kulepunktet "Arealplaner". Er ikke eiendommen din regulert, da gjelder arealdelen av kommuneplan, velg kommuneplan i nedtrekksmenyen.

  Mer informasjon om kart.

 • Hvor stort kan du bygge?
  Hvor mye areal som kan bygges på hver enkelt tomt er gitt i reguleringsplan, eksempelvis %BYA. For eksempel vil en eiendom på 800m2 med tillatt utnyttelsesgrad på 25% BYA kunne utbygges med inntil 200m2.

  Bruk kalkulator for å beregne areal.  Her legger du inn angitt kvadratmeter (m2) det er tillatt å bygge på din eiendom. Kalkulatoren hjelper deg med resten.

 • For eieforhold, rettigheter, heftelser og tinglysing finner du på våre nettsider om eiendomsinformasjon.

2. Send søknad

Andre trinn er å sende søknaden:

 • Bruk skjema på byggsok.no for å sende søknaden elektronisk direkte til Ålesund kommune. Byggsøk krever at du har en e-postadresse og er gratis å bruke. 

  Alternativt kan du laste ned skjema og fylle ut selv. Denne søknaden kan sendes via post til Virksomhet plan og bygning, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller elektronisk til .

Her finner du veiledning til hvordan du selv kan hente ut  naboliste.

 • Trenger du mer veiledning? Søk råd på Servicetorget. Telefon: 70 16 20 00. E-post: . Åpningstid: kl 09.00 - 15.30

De ulike søknadstypene er:

 • Søknad uten ansvarsrett ("enklere søknad"):
  Det betyr at du selv kan stå ansvarlig, du trenger mao ikke et ansvarlig kvalifisert foretak for å sende denne søknaden. (jf. Plan og bygningslovens § 20-4 )

3. hvor lang tid tar det?

Ved ettrinnssøknad, der alt er innenfor lovverket og ingen naboer har protestert på det du søker om, er behandlingstiden på søknaden 3 uker. På grunn av ressurssituasjonen kan dette ta noe lengre tid. Dersom det er mangler i søknaden vil du få skriftlig tilbakemelding om dette.

Saksbehandlingstiden er 12 uker for søknad om rammetillatelse, tiltak som har nabomerknader, eller som krever dispensasjon eller uttalelse fra andre myndigheter.

4. Hva koster det?

Når du har mottatt vedtak om det du har søkt om, må du betale gebyr for saksbehandlingen. Bystyret har vedtatt disse gebyrene for byggesak.

5. Klage på avslag?

Får du avslag på en byggesøknad, har du mulighet til å klage.

Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen sendes på e-post til eller i brev til Virksomhet plan og bygning, Postboks 1521, 6025 Ålesund

Klagen må:

 • være begrunnet. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for kommunens vurdering.
 • angi hvilket vedtak det klages.
 • angi hvilke endringer som eventuelt ønskes.
 • være undertegnet.

Mer info om klage på vedtak i plan- og byggesak finner du her.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119