Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal diskutere budsjettkontroller og rådhuset

Ålesund formannskapet

Tirsdag 22. oktober blir det generalforsamling i Ålesund kommunes administrasjonsbygg AS og møte i  Ålesund formannskap. På agendaen står bl.a. behov for en tilstandsrapport for rådhusplassen  og budsjettkontroller.

Møtet i Generalforsamlingen starter kl. 09.30 og blir sendt på web-tv. På agendaen til generalforsamlingen til Ålesund kommunes administrasjonsbygg AS står dette:

 

Vedlikehold av Joachim h. rønnebergsplass

Joachim H. Rønnebergsplass (rådhusplassen) er i svært dårlig forfatning. Dekket er flere steder så dårlig at det sprekker opp og dette medfører en risiko for gående. Rådhusplassen er tatt med i Sørsideplanen, men det vil ikke være hensiktsmessig å vente på oppstart før grep blir tatt. Joachim H. Rønnebergsplass er tilleggsareal til Ålesund kommunes administrasjonsbygg AS og selskapet er fullt ut ansvarlig for vedlikehold av Joachim H. Rønnebergsplass.

På bakgrunn av tilstanden på Joachim H. Rønnebergsplass vil styret sette i gang en utredning for å fastslå omfanget av oppgraderingsbehov av plassen. Dette er både for å trygge plassen for gående, men også for å ivareta attraktiviteten til plassen for byens innbyggere. Styret går inn for å begrense trafikk på plassen for å minimere ytterligere slitasje på dekket, og stenger plassen umiddelbart for kjøretøy.

 

Innvendig renovering av rådhuset

Styret til ålesund kommunes administrasjonsbygg AS mottok en henvendelse fra prosjektleder i nye Ålesund vedrørende renovering av rådhuset og leie av erstatningslokaler. Styret har diskutert saken innstillingen til generalforsamlingen er at de gir styret mandat til å utrede faktisk renoveringsbehov nærmere, samt bestille tilstandsrapporter for ventilasjonsanlegg og eltavler for å fastslå behov samt innhente prisoverslag for utbedring.

En alternativ løsning er at leietaker selv pusser opp lokalene etter eget ønske. Styret ber også generalforsamlingen ta stilling til  om leieavtalen skal inngås på vegne av Ålesund kommune. Det er også behov for avklaring av reelt fremtidig behov i rådhuset.

 

Møte i Ålesund formannskap

Rett etter generalforsamlingen vil møtet i Ålesund formannskap starte opp. Dette er blant sakene til dagens møte:


Budsjettkontroll 2. tertial 2019 - Merforbruk på 60. mill kroner

En årsprognose for kommunens virksomheter og staber per 31.09.19 viser både positive og negative avvik.  Årsprognosen som virksomhetene har rapportert inn, er 60 mill. kroner høyere enn tildelt budsjettramme. Dette er 6 mill. kroner mindre enn først meldt gjennom budsjettkontroll per 1. tertial. Det er området Interne tjenester og overføringer som har størstg merforbruk på ca. 26 mill. kroner. Merforbuket er knyttet til blant annet ekstrautgifter i forbindelse med valggjennomføring og møter, økte utbetalingeer til private barnehager og utgifter til spesialpedagogisk hjelp i barnehage for å  nevne noen. Barne- og ungdomsskolene har også stort merforbuk på 19,2 mill. kroner. Blant årsakene er et innsparingskrav på 12,3 mill. som skolene ikke klarer å gjennomføre, og innføring av ledelsesstruktur har medført større utgifter.

  • Ålesund kommunes miljøpris 2019 (unntatt offentlighet)
  • Ålesund kommunes hederspris 2019 (unntatt offentlighet)

 

Se møtene på web-tv

 

Begge møtene sendes direkte på Web-tv og du kan følge sendingen fra kl. 09.30. Sakspapirer til Ålesund formannskap ligger tilgjengelig i vår Møteplan.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119