Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Anleggsarbeid i Aspevågen i juli

Sukkertoppen, foto Ålesund kommune

I prosjektet Innseiling Ålesund skal Kystverket forbedre fremkommeligheten og øke sikkerheten i innseilingen til byen. Anleggsarbeidet i Aspevågen vil pågå fra 01. juli 2019 til 1. februar 2020.

Havna i Ålesund har i utgangspunktet gode dybdeforhold, men blir begrenset av flere grunne områder. I farledsprosjektet Innseiling Ålesund skal Kystverket forbedre innseilingen til byen ved å fjerne flere grunner i Aspevågen, Kippervika og Steinvågsundet. Samtidig skal sjømerker i havna og i farleden oppdateres.


EFFEKTER AV TILTAKET

 • Redusert ventetid for fartøy i Steinvågsundet og økt produktivitet for enkeltbedrifter.
 • Redusert ulykkesrisiko ved å øke manøvreringsarealet for større fartøy i havneområdet samt positiv virkning for
  fiskebedrifter som vil oppleve redusert leveringstid av fisk til mottak i indre havn
 • Sikrere og lettere manøvrering i havnebassenget for større fartøy. Større dybde medfører at større fartøy kan
  anløpe havna

HVA SKAL GJØRES?

Bildet viser grunnene som Kystverket skal gjøre dypere i prosjektet. Dette skal føre til en bedre og tryggere innseiling til Ålesund. Illustrasjon: Kystverket.no


(Bildet viser grunnene som Kystverket skal gjøre dypere i prosjektet. Dette skal føre til en bedre og tryggere innseiling til Ålesund. Illustrasjon: Kystverket.no)

Flere grunner i havnebassenget i Aspevågen skal utdypes til 11 meter. Kipervika skal utdypes og Steinvågsundet skal utdypes til 10 meters dybde. Dette utgjør totalt cirka 62 600 m³ fjell og om lag 1 900 m³ forurensede løsmasser.
Sprengsteinsmasser fra utdypingen skal deponeres ved Flatholmen. Forurensede løsmasser skal deponeres på land i
godkjent deponi.

Sjømerker i havna og farleden skal også oppdateres. Totalt skal 12 eldre navigasjonsinstallasjoner fjernes og fem nye skal settes opp. Merkearbeidet utføres i egenregi av Kystverket, og gjøres i etterkant av utdypningsarbeidene.

 

HENSYN TIL GYTENDE TORSK

Kystverket tar hensyn til torskens gyting i Borgundfjorden i prosjektet Innseiling Ålesund. Derfor er det tidsbegrensninger for når arbeidet skal utføres.

 • Utdyping øst i Aspevågen skal utføres mellom 1. juli og 21. desember
 • Utdyping vest i Aspevågen (Steinvågsundet) skal utføres
  mellom 1. juli og 31. januar


ANDRE MILJØKRAV:

 • Kystverket har også grenseverdier og krav om overvåking av turbiditet (partikkeltetthet) i vannet ved mudring av forurensede masser.
 • Alle forurensede løsmasser fra utdypingsområdet skal tas på land til godkjent mottak/deponi
 • Oppsamling av plast etter hver avfyrt salve og «positivt
  plastregnskap» for prosjektet

TRYKKBØLGER UNDER VANN

Kystverket skal i anleggsperioden gjennomføre et FoU-prosjekt med måling og overvåking av trykkbølger som følge av
sprengningsarbeidene. Dette har som formål å øke kunnskapen om hvilke effekter sprengning under vann har på det marine miljøet.

VIBRASJONER OG STØY

Det må påregnes noe støy og rystelser under anleggsperioden. Det er fastsatt grenseverdier for vibrasjoner, og det vil bli
utplassert rystelsesmålere som sørger for kontinuerlig overvåkning i perioder hvor det foretas sprengning.

SMS-VARSLING

Det blir opprettet en SMS-tjeneste for de som ønsket å bli varslet om sprengningene i forveien. Se kystverket.no/innseilingalesund for info om hvordan du melder deg på og av denne tjenesten.


Mer informasjon:

Nettside til prosjektet Innseiling Ålesund

pdfLast ned eller se brosjyre om prosjektet.

 

Fylkesmannen har gitt Kystverket tillatelse etter forurensingslova til farledstiltak i Ålesund kommune. Kystverket er byggherre, mens arbeidet vil bli utført av entreprenøren Wasa Dredging Ltd som vil benytte arbeidslekteren «Hector».

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119