Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Gratulasjoner fra fylkesmann Rigmor Brøste!

Fylkesmann ordforer robek bystyret

Fylkesmann Rigmor Brøste deltok i bystyremøtet 20. juni for å gratulere Ålesund kommune med utmelding av ROBEK-lista. Bystyret vedtok også 200.000 til Ålesund Pride og 300.000 til skolemat prosjekt.

 Dette er noen av dagens vedtak: 

 

Årsmelding og årsregnskap

Ålesund kommunes driftsregnskap for 2018 viser et mindreforbruk på 20 mill. kroner. Bystyret vedtok å bruke midlene fra mindreforbruket til dette:

  • Avsetning til disposisjonsfond - 16,2 mill. kroner
  • Kulturfond - 2 mill. kroner
  • Innkjøp Ålesund bibliotek - 0,4 mill. kroner
  • Ergoterapi Ålesund lokalmedisinske senter 0,4 mill. kroner
  • Styrking av formannskapets reservepost med 0,2 mill. kroner
  • Skolemat prosjekt fra uke 42 til påske - 0,3 mill. kroner
  • Opprusting grøntanlegg Aspøy
  • Ålesund pride - 0,2 mill.

Digital årsmelding

For andre år på rad er Ålesund kommunes årsmelding for 2018 heldigital. Bystyret vedtok kommunens årsmelding for 2018., og fra behandlingen i formannskapet kom disse tilbakemeldingene:  Formannskapet  bemerket at årsmeldingen var både innholdsrik og gav god informasjon til politikerne og innbyggerne i Ålesund.

Gratulasjoner fra fylkesmannen

Som en del av Ålesund kommunes årsregnskap for 2018 og mindreforbruket på 20 mill. kroner blir Ålesund kommune nå offisielt utmeldt av ROBEK-lista. Fylkesmann Rigmor Brøste deltok i møtet og gratulerte bystyret med utmeldingen fra ROBEK. Hun overrakte også en sparegris som symbolsk gave på at kommunen må huske å spare for framtida, og gjøre sitt for å unngå å havne på ROBEK-lista igjen.

Leksebevisst skole

De siste årene har det i økende grad foregått en leksedebatt i Norge. Foresatte, politikere, lærere, elever og skoleledere har meninger om bruken av lekser i skolehverdagen. Det er mange ulike perspektiv og løsninger som trekkes frem i debatten. Det er også mange ulike erfaringer med lekser. Ulike perspektiv og erfaringer preger også debatten om leksefri skole.

Bakgrunnen for denne saken er innbyggerintiativ fra FAU ved Spjelkavik barneskole om å starte prøveprosjekt med leksefri skole. I bystyret 21.06.18  ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå leksebegrepet, se på erfaringer fra egne skoler og andre kommuner. Arbeidsgruppen skulle også vurdere alternative måter å gjennomføre et prøveprosjekt ved en skole.

Da bystyret behandlet saken 20. juni ble det vedtatt mot én stemme at skolene i Ålesund skal være leksebevisst og følge prinsipper og kjennetegn skissert i rapporten «En leksebevisst skole – Rapport fra arbeidsgruppe leksefri skole».

Bystyret anbefaler at det gjennomføres forsøksprosjekt på Stokke og Vik skole med lekser på skolen. Skoleuken utvides med 2 timer på 5.-7.trinn. Forsøksperioden er fra januar 2020 og ut skoleåret 2020-2021. Høsten 2019 involveres ansatte, FAU og elevråd i prosessen samtidig som skolen forbereder seg på forsøket. Skolen tilføres ekstra 23% lærerstilling i budsjettet for 2020.

Byggekomité Emblem skole - oppnevning av medlemmer

Gjennom vedtak i bystyret er det satt av midler til rehabilitering og utvidelse av Emblem skole i budsjett og økonomiplan for 2019-2022. Ettersom prosjektet er ca. 100 + ca. 50 mill. (hhv. 1. og 2. byggetrinn) skal det være 7 medlemmer i byggekomiteen, hvorav 2 skal oppnevnes av bystyret.

Ålesund bystyre vedtok å oppnevne Anne Berit Støyva Emblem og Terje Tvedt som medlemmer i byggekomiteen.

Se møtet i etterkant

Illustrasjonsfoto web-tv for bystyret

Møtet blir sendt direkte på web-tv, og dette opptaket kan sees i etterkant. Klikk på bildet for å komme til vår side for web-tv sendinger. Sakspapirene og protokollen er tilgjengelig i vår Møteplan.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119