Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Siste bystyremøte før sommeren

Bystyret foto Marit Brunstad

Torsdag 20. juni er bystyremøte og blant sakene er årsmelding og årsregnskap, plastfri kommune, etablering av seremonirom og etablering av utviklingsselskap for utvikling av Ålesunds sørside.


Møtet starter kl 17.00 og er åpent for publikum. Møtet blir også sendt direkte på web-tv. Dette er blant sakene som skal behandles:

Årsmelding og årsregnskap

Ålesund kommunes driftsregnskap for 2018 viser et mindreforbruk på 20 mill. kroner. Formannskapet foreslår til bystyret å bruke midlene fra mindreforbruket til dette:

  • Avsetning til disposisjonsfond - 17 mill. kroner
  • Styring av ergoterapauttjenesten med 0,4 mill. kroner
  • Styrking av formannskapets reservepost med 0,2 mill. kroner
  • 2 mill. kroner til kulturfondet
  • 0,4 mill kroner til anskaffelser på biblioteket.

Digital årsmelding

For andre år på rad er Ålesund kommunes årsmelding for 2018 heldigital. Formannskapet godkjente årsmeldingen og bemerket at den var både innholdsrik og gav god informasjon til politikerne og innbyggerne i Ålesund. Endelig behandling er i bystyrets møte før sommeren.

 

Seremonirom på Avholdshjemmet

Ålesund kommune har inngått avtale med Aalesund Avholdslag - Edru livsstil om leie av lokaler til seremonirom på Avholdshjemmet i Ålesund sentrum. Seremonirommet skal kunne brukes til gravferder for personer som ikke har tilgang til lokaler. Fra og med 01.01.2018 har kommunen også ansvaret for borgerlige vielser og kommunen må ta høyde for at seremonirommet også kan brukes til dette.

Seremonirommet skal sikre at brukere av gravferder og vigsler får tilgang til et gratis kommunalt lokale. Ved behov kan seremonirommet, som er livsynsnøytralt, også kunne brukes til offentlige minnesmarkeringer i forbindelse med ulykker, tragiske hendelser og katastrofer. Det ble i formannskapet lagt frem et kostnadsoverslag og formannskapet bevilget 530 000,- til ferdigstillelse som skal gå til blant annet, stoler, bord og gulvskjerm, lydutstyr og keyboard, teleslynge og scene, talerstol. Det skal også utarbeides en standardavtale til bruk ved utleie av lokalet og en prisliste til andre formål enn begravelse og vigsel.

 

En leksebevisst skole - rapport fra arbeidsgruppe leksefri skole

De siste årene har det i økende grad foregått en leksedebatt i Norge. Foresatte, politikere, lærere, elever og skoleledere har meninger om bruken av lekser i skolehverdagen. Det er mange ulike perspektiv og løsninger som trekkes frem i debatten. Det er også mange ulike erfaringer med lekser. Ulike perspektiv og erfaringer preger også debatten om leksefri skole. Bakgrunnen for denne saken er innbyggerintiativ fra FAU ved Spjelkavik barneskole om å starte prøveprosjekt med leksefri skolen. Saken ble behandlet i Bystyret 21.06.18 hvor det ble gjort vedtak om å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå leksebegrepet, se på erfaringer fra egne skoler og andre kommuner. Arbeidsgruppen skulle også vurdere alternative måter å gjennomføre et prøveprosjekt ved en skole.

Da saka var til behandling i kultur- og oppvekstutvalget gjorde de følgende tilrådning til bystyret:

1. Skolene i Ålesund skal være leksebevisst og følge prinsipper og kjennetegn skissert nedenfor og i rapport «En leksebevisst skole – Rapport fra arbeidsgruppe leksefri skole».


1.Bystyret anbefaler at det gjennomføres forsøksprosjekt på Stokke og Vik skole med lekser på skolen. Skoleuken utvides med 2 timer på 5.-7.trinn. Forsøksperioden er fra januar 2020 og ut skoleåret 2020-2021. Høsten 2019 involveres ansatte, FAU og elevråd i prosessen samtidig som skolen forbereder seg på forsøket. Skolen tilføres ekstra 23% lærerstilling i budsjettet for 2020.

Byggekomité Emblem skole - oppnevning av medlemmer

 Gjennom vedtak i bystyret er det satt av midler til rehabilitering og utvidelse av Emblem skole i budsjett og økonomiplan for 2019-2022.Ettersom prosjektet er ca. 100 + ca. 50 mill. (hhv. 1. og 2. byggetrinn) skal det være 7 medlemmer i byggekomiteen, hvorav 2 skal oppnevnes av bystyret.

Tilråding til kultur- og oppvekstutvalget ble at Ålesund bystyre oppnevner  Anne Berit Støyva Emblem og 2. Terje Tvedt som medlemmer i byggekomiteen. Endelig vedtak fattes av bystyret 20. juni.

 

Etablering av utviklingsselskap for videre utvikling av Ålesunds sørside

Ålesund bystyre skal behandle om de ønsker å etablere akseselskapet Sørsida Utvikling AS. Dette skal fungere som et utviklingsselskap for det området innenfor reguleringsplan for Ålesund sentrale sørsider som går frem av kartskisse i sakspapirene, selskapet skal være heleid av Ålesund kommune. 

I tilrådningen fra formannskapet står det at selskapet vil få fullmakt til å gjennomføre og følge opp utviklingen av Sørsida innenfor rammene av selskapets vedtekter, samt forhandle nødvendige avtaler og inngå samarbeid med ulike samarbeidsparter. Også i tilrådningen er det inne et punkt om at dersom det skal etableres nytt bibliotek og/eller kino i sentrum, skal disse funksjonene etableres innenfor planområdet for Sørsida.

 

Ålesund som plastfri kommune - rapport fra arbeidsgruppe

Bystyret vedtok i mai 2018 at Ålesund kommune skal igangsette arbeid for å bli en plastfri kommune innen 2025 (Bystyresak nr. 49/18). I tillegg har Ålesund kommune bærekraftsmål 14 Livet under vann som ett av sine prioriterte områder. Rådmannen opprettet en arbeidsgruppe for å få utarbeidet forslag til strategi og tiltak som kan begrense uhensiktsmessig bruk av plast. Nå er rapporten fra arbeidsgruppen klar. Dette er noe av vurderingene som gjøres om denne saken:

Målrettet arbeid for bedre miljø og klima er langsiktig arbeid, men det som bør motivere er at mange små bidrag monner. For en kommune er det interessant og viktig å arbeide med de forholdene som kan påvirkes. Kommunen er selv en stor forbruker av plastprodukter. Videre bestiller vi varer og tjenester som leveres av andre, og her kan vi stille krav til lavere andel av plastprodukter og forsvarlig håndtering av disse. Kommunens ansatte kan læres opp til forsvarlig håndtering av plast, og kommunen kan velge sorterings- og henteordninger som muliggjør god etterbehandling. Se flere forslag til tiltak i planen som ligger ved saksdokumentene.

Formannskapet behandlet saken 28. mai og gjorde følgende tilrådning til bystyret;

Ålesund bystyre tar rapporten fra arbeidsgruppa som har arbeidet med strategi og handlingsplan for Ålesund som «plastfri» kommune til orientering. Bystyret ber rådmannen i den grad det er mulig å iverksette de tiltakene som anbefales satt i gang som strakstiltak i 2019/2020, og å foreslå nødvendig finansiering av disse i kommende årsbudsjett og økonomiplan. Øvrige langsiktige tiltak skal vurderes i forbindelse med årlige plan- og budsjettprosesser i nye Ålesund. Planen sendes over til nye Ålesund for videre arbeid fra 2020.

 

Se møtet direkte på web-tv

Møtet sendes direkte på web-tv fra klokken 17.00, og det er åpent for publikum. Møtet holdes i bystyresalen på Ålesund rådhus, 4. etg. Bruk inngang ved biblioteket.

Alle sakspapirer ligger tilgjengelig under Politisk - Møteplan og velg møtet 20. juni.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119