Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ombygging på Kolvikbakken - status per 13.06.19

Kolvikbakken ungdskole 201003
15. mai inviterte Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) til informasjonsmøte om ombyggingsperioden for Kolvikbakken ungdomsskole. Her har vi samlet innhold fra møtet og en status for ombygggingen på Kolvikbakken.

 

Innholdet som gjengis her er det sammme som går ut i informasjonsbrev til skolene og FAU. Dette er ei kort oppsummering av tema som var oppe på møtet og en status per 13.06.2019:

Rundt 120 personer deltok på informasjonsmøtet 15. mai. Det var både naboer til Kolvikbakken ungdomsskole og Ratvikåsen skole som skal være midlertidig skole, foresatte til elever som går på skolen nå og foresatte til elever som skal begynne på skolen. Invitasjonen til møtet gikk ut via skolene, Facebook, i annonse og på SMS til naboer.

De oppmøtte fikk høre at planlegginga av nye Kolvikbakken ungdomsskole er godt i gang og at arbeidet med å oppgradere til en midlertidig skole på Ratvikåsen, har hatt god fremdrift.

 

Om Kolvikbakken

Kolvikbakken ungdomsskole nærmer seg 60 år gammel. Det er en skole som har passert forventet levetid og det har lenge vært et stort behov for å rehabilitere/bygge ny skole. Norconsult har gjort en tilstandskartlegging av skolen. Basert på rapporten fra Norconsult og ekstern prosjektledelse, våre egne vurderinger og skolens behov til en fremtidig og moderne skole, er det besluttet å bygge en helt ny skole, inkludert gymsal. Dagens skole er i relativt dårlig stand og selv etter en hovedombygging, ville det være vanskelig å tilfredsstille kravene, både tekniske og pedagogiske, som stilles til en ny skole. Ved å bygge nytt, er det også lettere å utnytte en liten tomt på en bedre måte slik at også elevenes uteareal oppleves som god.

Dette betyr at hele skolen rives og ny bygges, også vestveggen som ble renovert i 2015. Utbedring av vestveggen var et nødvendig strakstiltak da den lakk og hadde store fuktskader. Å bevare vestveggen når det nå planlegges å bygge ny skole, vil være vanskelig og fordyrende.

Prosjektgruppen har sammen med skolen jobbet godt med å kartlegge behov og funksjoner i en ny skole og er nå i sluttfasen med å ferdigstille et overordnet konsept/skisseprosjekt. Denne fasen i prosjektet vil legge videre føringer på arealdisponering, volum og plassering av skolebygning på tomten. Mer detaljert informasjon om prosjektet og nabovarsel vil bli sendt ut i forbindelse med byggesøknad, og det er forventet at dette blir gjort tidlig 2020. Her blir standard prosedyre som gjelder for Ålesund kommune fulgt.


Etter at elevene avslutter skoleåret i slutten av juni, vil arbeider med innvendig demontering og sanering starte opp. Det planlegges videre for at rivearbeider (utvendig) starter opp i januar 2019. Tidsrammen for rivearbeider er ca. 3 – 4 måneder.


Om Ratvikåsen

Da byggekomiteen besluttet å rive Kolvikbakken ungdomsskole, ble det også bestemt at alle elever og ansatte skulle flytte til en midlertidig skole på Ratvikåsen. Denne beslutningen var basert på en grundig prosess der særlig det å ivareta elevers og ansattes sikkerhet, var et viktig punkt. Flyttinga vil gjøre logistikken både for skolen og prosjektet enklere og man unngår problemer med støy og støv i rive-/byggeperioden.

På Ratvikåsen har det blitt gjort store utbedringer og bygget vil fremstå som en god skole til skolestart høsten 2019. Innvendige arbeider ferdigstilles i løpet av juni. Hovedbygget vil bestå av 8 klasserom, mat og helse, grupperom, noe fellesarealer og areal til administrasjon og ansatte. Det vil også etableres 11 klasserom i et eget modulbygg. Arbeidet med å ferdigstille moduler og uteområder vil pågå gjennom sommeren.

Prosjektgruppen og skoleledelsen har også samarbeidet godt om dette prosjektet og vi mener å ha funnet løsninger som tilfredsstiller skolens behov i et 3 års perspektiv. Men det skal ikke legges skjul på at det vil være redusert areal både innvendig og utvendig og at skolehverdagen må tilpasses noe p.g.a dette.


Trafikk og transport

Under og etter møtet 15. mai kom det en del spørsmål knyttet til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, busstransport og parkering. Når det gjelder trafikksikkerhet, så tas dette alvorlig og det har vært et møte mellom prosjektledelsen og vegvesenet der ulike tiltak er blitt diskutert. Møtet med vegvesenet ble holdt etter informasjonsmøtet og flere av problemstillingene nevnt på informasjonsmøtet ble tatt opp.

  • Sammen med vegvesenet jobbes det med å redusere farten fra 50 km/t til 40 km/t i området krysset Borgundvegen/Hatlaskaret. Det er også ønskelig å sette opp fartshumper i dette området.
  • Lenger vest på Borgundvegen, i Ratviksvingen, jobbes det med tiltak som vil gjøre skoleveien tryggere og mer oversiktlig.
  • På Ratvikåsen er det begrenset med parkering og det er heller ikke ønskelig at foreldre kjører elevene helt frem til Ratvikåsen for å levere/hente. Det skal lages egne parkeringsplasser for ansatte i nærhet av skolen (3 ulike steder) og det er tenkt at en av disse stedene også kan brukes til å levere/hente. Det er viktig at dette respekteres, også fordi parkeringsplasser på Ratvikåsen er tiltenkt foreldre som leverer/henter på Ratvikåsen barnehage og de yngste barna på Steinerskolen, samt noen få plasser til skoleadministrasjonen.
  • Skoleskyss blir administrert av fylkeskommunen og det vil være deres retningslinjer som elevene/foreldre skal forholde seg til. Se: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Samferdsel/Skoleskyss. Prosjektledelsen vil likevel ta med innspill fra informasjonsmøtet der det ble spurt om det kan være mulig å etablere enkelte knutepunkt hvor bussene stopper og henter/leverer elevene. Det vil bli sendt en forespørsel til fylkeskommunen om dette.

Oppsummert ønsker vi å si at nye Kolvikbakken vil bli en flott og fremtidsrettet skole og det blir et spennende prosjekt. Det har blitt lagt ned betydelige ressurser på Ratvikåsen for at denne også skal oppleves som en god skole i byggeperioden. Det må likevel forventes at skolehverdagen må tilpasses noe fordi Ratvikåsen har begrenset med inne- og uteareal. Det er også viktig at det blir et godt samarbeid mellom skolen og foreldre, særlig om trafikkavvikling ved Ratvikåsen, slik at dette løses på en god måte.

Til informasjon vil foresatte og elever som skal begynne på Ratvikåsen bli invitert til en omvisning før skolestart. Dato er ikke endelig bestemt, men det vil bli sendt ut invitasjon når dato er avklart.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119