Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Endelig behandling av Bypakke i bystyret

Bystyret foto Marit Brunstad

Bystyret møtes 6. juni  og blant sakene er endelig behandling av Bypakke Ålesund, fremdrift for Sørsideskolen og Ålesund som «plastfri» kommune. Møtet blir streamet på nett fra kl. 17.00!

 

Dette er blant sakene til møtet 6. mai:

Bypakke Ålesund - endelig lokalpolitisk behandling

De viktigste trafikk- og bymiljøprosjektene i Ålesund er nå samlet i en bypakke som skal til endelig lokalpolitisk behandling. Det er foreslått ei bypakke som blir delvis finansiert av bompenger. Prosjektporteføljen har ei samlet økonomisk ramme på om lag 6,9 mrd. kroner, inkludert etablering av bomstasjoner.  Vi har laget en stor nyhetssak som gir deg all informasjon du trenger om Bypakke Ålesund og hva den betyr for deg. her er det også et interaktivt kart som viser tiltak og mulige plasseringer for bomstasjoner.

Saka behandles i formannskapet 28. mai, og bystyret 6. juni. Videre skal saka opp i fylkestinget 16. og 17. juni. Deretter venter kvalitetssikring hos Vegdirektoratet før målet er stortingsbehandling av bompengeproposisjonen våren eller høsten 2020.

 

Sørsideskolen –videre fremdrift

Ålesund bystyre har tidligere fattet vedtak om at «Ny kulturskole etableres på sørsida i bysentrum, forutsatt avtale med fylket om sambruk med Ålesund videregående skole. Det er også en forutsetning at skolen etableres samtidig som Kulturskolen»
Prosjektet med gjennomføring og bygging av «Sørsidebygget» hadde god framdrift helt fram til høsten 2018. Den økonomiske situasjonen i Møre og Romsdal Fylkeskommune har gjort det vanskelig for fylkeskommunen å fortsette arbeidet med et nytt bygg på Sørsida, og de har per i dag satt hele prosjektet på vent.

Nå foreslår rådmannen at bystyret skal vedta at det i stedet blir Ålesund kommune som kan stå som utbygger av en sørsideskole som skal inneholde videregående skole, kulturskole, og fasiliteter for Teatret Vårt.  Videre ber rådmannen om at bystyret gir rådmannen anledning til å følge opp mulighetene for å etablere nytt hovedbibliotek som en del av , eller i nær tilknytning til, sørsideskolen. Da saka var i behandling i formannskapet ble det flertall for at kommunen skal stå som utbygger.

Vedtaket gjøres med forbehold om at Møre og Romsdal fylkeskommune og Teatret Vårt forplikter seg til langsiktig leieavtale med Ålesund kommune. Bystyret får ny sak når prosjektet er revidert og utkast til nye avtaler mellom partene er utarbeidet. D

Ålesund som plastfri kommune

Bystyret vedtok i mai 2018 at Ålesund kommune skal igangsette arbeid for å bli en plastfri kommune innen 2025 (Bystyresak nr. 49/18). I tillegg har Ålesund kommune bærekraftsmål 14 Livet under vann som ett av sine prioriterte områder. Rådmannen opprettet en arbeidsgruppe for å få utarbeidet forslag til strategi og tiltak som kan begrense uhensiktsmessig bruk av plast. Nå er rapporten fra arbeidsgruppen klar. Dette er noe av vurderingene som gjøres om denne saken:

Målrettet arbeid for bedre miljø og klima er langsiktig arbeid, men det som bør motivere er at mange små bidrag monner. For en kommune er det interessant og viktig å arbeide med de forholdene som kan påvirkes. Kommunen er selv en stor forbruker av plastprodukter. Videre bestiller vi varer og tjenester som leveres av andre, og her kan vi stille krav til lavere andel av plastprodukter og forsvarlig håndtering av disse. Kommunens ansatte kan læres opp til forsvarlig håndtering av plast, og kommunen kan velge sorterings- og henteordninger som muliggjør god etterbehandling. Se flere forslag til tiltak i planen som ligger ved saksdokumentene.

Rådmannen anbefaler bystyret å ta rapporten om Ålesund som «plastfri» kommune til orientering. Videre anbefales det at bystyret ber rådmannen iverksette de tiltakene som anbefales igangsatt i 2019/2020, dog med de begrensningene som følger av at enkelte tiltak involverer andre selvstendige aktører (rådmannen kan oppfordre men ikke instruere), og at det vil trengs budsjettmidler til noen av tiltakene.


Følg møtet på web-tv!

 

Møtet holdes i bystyresalen fra kl. 17.00. Møtet er åpent for publikum og det blir også sendt direkte på web-tv. Fullstendige sakspapirer finner du i vår Møteplan.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119