Nyheter fra Ålesund kommune

Hva er bypakken?

Skrevet .

Oversiktsbilde over trafikken gjennom Lerstadvegen De viktigste trafikk- og bymiljøprosjektene i Ålesund er nå samlet i en bypakke.

Saken oppdateres.

Hvorfor trenger vi en bypakke?

Ålesund er en by i vekst, både i antall innbyggere og næringslivsetableringer. I store deler av byen er kapasitetsgrensa for deler av vegnettet nådd eller er i ferd med å bli det. I tillegg må gang- og sykkeltiltak, samt kollektivtilbudet prioriteres og styrkes.

Det er med andre ord et stort behov for opprusting av transportsystemet i byen vår. Dette for å sikre at kommunen fortsatt kan være en god by for alle, også i fremtiden.

Dette er bypakken

I dette visuelle kartet kan du selv navigere deg rundt for å se hvilke tiltak som er i bypakken.

Det er et uttalt mål fra sentrale myndigheter å redusere biltrafikken i norske byer. Derfor har bypakken i Ålesund flere hovedmål:

Kollektivtiltak

Jente venter på buss på holdeplass ved Campus Ålesund fotoet er tatt av Håvard Myklebust for Møre og Romsdal fylkeskommune

Foto: Håvard Myklebust for Møre og Romsdal fylkeskommune og FRAM.

Til grunn for bypakken ligger knutepunktstrategien, der de fire knutepunktene er bysentrum, Campus Ålesund, sjukehuset og Moa. Disse er utpekt som viktige utviklingsområder og raske kollektivforbindelser mellom knutepunktene er en del av strategien. Knutepunktene er forskjellig i sin natur, men er viktig for byen med et stort potensial i overgangen fra bil til kollektiv, gåing og sykkel.

Samarbeidspartene i bypakkesamarbeidet har fått utarbeidet en rapport om framtidig kollektivtrafikk i Ålesundsområdet. På bakgrunn av denne rapporten har bystyret og samferdselsutvalget i fylkeskommunen valgt å satse på konseptet «Prioritert buss». Dette konseptet går ut på å videreutvikle dagens buss- og båtruter, øke fremkommeligheten for bussen på strekningen Moa – bysentrum, øke frekvensen på både buss og båt osv.

Flere av tiltakene i rapporten er foreslått innarbeidet i bypakken og den kan du lese videre i her.

I bybakken ligger disse tiltakene for kollektiv

Sykkel gange og trafikksikkerhetstiltak

Ny gateterminal for buss i bysentrum.

Ved å flytte dagens arealkrevende bussterminal vil det frigi et viktig byutviklingsområde på sørsida av byen. Dette er en forutsetning for realisering av Sørsideplanene, og for området som ligger på østsida av Kulturhavna.

Gateterminal 2016 red

Knutepunkt for Campus.

Her foreslår områdeplan for Campus en ny kryss- og lokalvegløsning mellom Borgundvegen og E136 der 3 «problemkryss» samles i en stor rundkjøring. Det nye kollektivknutepunktet legges rett vest for rundkjøringen, i tilknytning til et nytt torg tvers over vegen, med NTNU, NMK og nytt studenthus i umiddelbar nærhet. Her blir det busslommer med plass til 3 busser i hver retning og gode vente- og oppholdsmuligheter både ute og inne. Krysning i plan blir sikret med to lysregulerte overganger. Borgundvegen bygges om til gate med hovedsykkelveg på nordsiden med 40 km/t. Fra nordsiden av torget blir det en gang- og sykkelbro over rundkjøringen til Borgundbroa, der en får tilkomst til nye ekspressbussholdeplasser på E136. Områdeplanen forutsettes sluttbehandlet høsten 2019. 

Foto Krisztian Sere NTNU

Foto: Krisztian Sere / NTNU

Knutepunkt for sjukehuset.

Bystyret vedtok reguleringsplan her i 2018. Holdeplassen skal flyttes fra dagens holdeplass øst for sjukehuset til Borgundvegen på nordsida. Dette vil spare inn ca. 10% av kjøretida mellom sentrum og Moa, i rushtida mer. Det er forutsatt en kombinasjon av nye heiser og parkmessige gangveger fra holdeplassen til ny hovedinngang på nordsida av sjukehuset. Krysset samles i et lyskryss, der også boligområdet i nord kobles på. Påstigning i begge retninger vil skje fra overdekket område på en ny midtøy, med prioritert og enkel tilkomst for bussene. Ny sykkelveg ledes også tvers over denne øya.

red 3

Framkommelighetstiltak for kollektiv

 • Det er satt av ca 80 millioner til ulike framkommelighetstiltak for å redusere reisetida med buss, slik som lysprioritering i kryss, forbikjøringsfelt for buss, samt ny kollektivtrase på Hessa (Hessafjordvegen - Slinningen).
 • Sambruksfelt på E136 Breivika - Lerstad og Lerstad - Campus. Sambruksfelt er kollektivfelt der også biler med flere passasjerer får kjøre.
 • (Bystyret har bedt om at det vurderes om noen av midlene fra strekningen Lerstad - Campus omdisponeres til andre kollektivtiltak i tråd med anbefalingene i COWI-rapporten om Framtidige kollektivkonsepter. Dette vil bli vurdert fram til Stortingsbehandling)
 • I dag går mye av  trafikken fra Moa til sentrum via Borgundvegen. Ved å overføre gjennomgangstrafikken til den nye E136 Breivika - Lerstad vil det bidra til bedre framkommelighet på Borgundvegen, som er hovedkollektivtrase med knutepunktet Ålesund sjukehus.
 • I tillegg skal fylkeskommunen bidra med minst 85 millioner i økning i driftsbudsjettet for kollektivtrafikken, slik at det blir mulig å øke antallet buss- og båtavganger. (det er imidlertid ikke nok midler til å øke buss- og båttilbudet nok til å nå nullvekst i biltrafikken. Det er derfor behov for å jobbe videre med å skaffe midler til dette, samt å jobbe med andre restriktive tiltak)

Sentrumsutvikling

Flyfoto over Ålesund sentrum av Harald M. Valderhaug

Flyfoto: Harald M. Valderhaug.

Bypakken er ikke bare et miljøtiltak men også et tiltak for ønska byutvikling og for strategisk transportplanlegging i sentrum.

 • Ny gateterminal for buss: 80 millioner. Ved å flytte dagens arealkrevende bussterminal vil det frigi et viktig byutviklingsområde på sørsida av byen. Dette er en forutsetning for realisering av Sørsideplanene, og for området som ligger på østsida av Kulturhavna.
 • Ny gate gjennom sørsiden/bydelen og gangveg langs Brosundet: 280 millioner.  Hovedgata gjennom den nye bydelen er en del av bypakken, gata vil gå i ei bro over Brosundet. Dette muliggjør et nytt trafikkmønster og vil avlaste Hellebroa, samtidig som det blir muligheter til å prioritere kollektivtrafikken. Gangveg langs Brosundet vil være en attraktiv forbindelse og en opplevelsesrik gangveg både for turister og byens innbyggere og en viktig avlastning for vegnettet på dager med mange turister som vil krysse vegene. Denne kostnaden dekker ombygging av hele vegnettet som berøres av Sørsideplanen, (ny bru utgjør ca.40mill.kr)

Tiltak for syklister og gående

Flere sykler på rad og rekke i gressplen

Mer til sykkel

Det er lagt inn flere tiltak for sykkel i bypakken:

 • Egen sykkelveg fra Moa til Lerstad ved siden av dagens Lerstadveg.
 • Forbi det nye kollektivknutepunktet på sykehuset blir det en oppgradert sykkelvei.
 • Gjennom Campus blir det en helt ny og spennende sykkelløsning, kanskje til og med en sykkelbro.
 • I tillegg kommer det sykkelveg langs Borgundvegen forbi Volsdalen skole og videre blir det ny løsning for sykkel helt inn til sentrum.
 • På Hessa kommer det sykkelveg fra Steinvågsbrua og til Tonningsgate.

Sikkerhetstiltak på skoleveg for gående

Det er lagt vekt på å finne gode trafikksikkerhetstiltak i flere av skolekretsene:

 • Fortau langs Ytre Hessen og trafikksikkerhetstiltak ved Skarbøvikgata/Hessaskaret ved Hessa skole.
 • Undergang på Bjørge, mellom Stokke og Vik skole.
 • Fortau på Myrlandsvegen ved Blindheim skole.
 • Diverse sikkerhetstiltak på Aspøya for elever på Aspøy skole.
 • Fortau på nordsiden av Borgundvegen ved Hatlane skole.

Bedre veger og sambruksfelt

Hovedtiltak i bypakken - kart

E136 Breivika - Lerstad

1,9 milliarder. Bygging av firefelts veg i tunnel på denne strekninga vil knytte knutepunktene på Moa og Campus nærmere sammen. Dette gir mulighet til å etablere egne kollektiv-/sambruksfelt på deler av strekninga mellom kjøpesenterområdet på Moa og Lerstad.

Bydelen Lerstad får da mindre trafikk, fordi all gjennomgangstrafikk vil ledes gjennom tunnelen. Dette vil også gi bussene økt framkommelighet.

I dag går mye av  trafikken fra Moa til sentrum via Borgundvegen. Ved å overføre gjennomgangstrafikken til den nye E136 vil det bidra til bedre framkommelighet på Borgundvegen, som er hovedkollektivtrase med knutepunktet Ålesund sjukehus.

Det er satt av 430 millioner kroner i Nasjonal Transportplan (NTP) til denne strekninga. I tillegg er det satt av 170 millioner kroner i NTP til andre bypakkeprosjekter.

Under ser du vegvesenets animasjon av planene:

E136 Lerstadtoppen - Campus

460 millioner. Et sambruksfelt (kollektivfelt) fra Lerstadtoppen til Campus.

Bystyret gjorde også et tilleggsvedtak 6. juni om å øke satsingen på kollektivtrafikk. Ved å vurdere helt eller delvis å erstatte tiltaket i samsvar med konseptet utarbeidet for prioritert buss gjennom COWI-rapporten “Framtidige kollektivkonsepter i Ålesund”.

*Bystyret har tidligere behandlet rapporten som foreslår en hel rekke signalanlegg pg strekninger med kollektivfelt langs busstraseen fra sentrum til Flisnes - for å hjelpe bussen raskere frm enn bilene. Dersom bystyret får gjennomslag for sine ønsker i vedtaker vil alle disse tiltakene bli finansiert av bypakken ( ca. 200 mill.).

FV 60 Blindheim - Flisnes

290 millioner. Sanering av kryss, tilrettelegging for gående og syklende.

Bompenger

Bomstasjoner - kart

Foreløpige tall. Endelig takstvedtak gjøres ikke før senest et halvt år før oppstart av innkreving.

 • Takst for en personbil med brikke blir ca. 20 kroner.
 • Takst for tungbil (> 3500 kg) ca. 40 - 50 kroner

Man betaler bare for første passering innafor en klokketime. Maksimal månedskostnad for en bil er 1200 kroner. Har du flere enn 60 passeringer i måneden betaler du ikke for disse.

Ifølge vegvesenets beregninger vil det bli ca. 44 500 per dag. Slik skal man kunne finansiere en så stor pakke. Bynære bommer reduserer trafikkbelastningen mest i de delene av Ålesund hvor problemene er størst.

Hvem slipper å betale bompenger?

 • Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy trenger ikke betale bompenger.
 • Samme med tunge kjøretøy med nullutslippsteknologi (elektriske lastebiler ol).
 • Forflytningshemmede kan søke om fritak fra å betale bompenger (fritaket forutsetter parkeringstillatelse fra kommunen. Disse kjøretøyene må ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få fritak!).
 • Mopeder og motorsykler.

Hvem kan få rabattert takst?

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 (vanlig personbil/under 3500 kg) får 20 prosent rabatt med brikke og gyldig avtale.
 • Elektriske personbiler betaler halv takst (10 kr utenom rush, 15 kroner i rush med rabatt).
 • Tunge kjøretøy som er elektriske eller har annen nullutslippsteknologi får kjøre gratis.
 • Alle kjøretøy får passeringstak på 70 betalte passeringer pr. måned.
 • Maksimal månedskostnad for personbil er 2100 (70 passeringer x 30 kroner).
 • Tunge vanlige kjøretøy over 3500 kg får ikke rabatt.

Dette er tidsplanen

Begrunnelsen for å ta E39 inn nå er at prosjektet ligger inne med 1 milliard i NTP for 2024-2029, forutsatt lokalbomfinansiering. Dette ble tatt opp i møte med samferdseldepartementet høsten 2018. Resten forutsetter finansiering med bompenger.

Dette betyr at alle prosjektene er samlet innenfor en bompengeperiode på 15 år og i en felles bypakke. Målet er at de store prosjektene skal fullføres innenfor ti år, slik at man sikrer at NTP-midlene ikke forsvinner. Samtidig øker vi den statlige andelen i pakken.

Hva skjer videre?

Både Ålesund bystyre (6. juni) og Møre og Romsdal fylkesting (17.juni) har nå gjort endelig vedtak om bypakken.

Pakken sendes nå videre til Vegdirektortat og Samferdselsdepartementet, der venter kvalitetssikring hos Vegdirektoratet før målet er stortingsbehandling av bompengeproposisjonen høsten 2020.

Kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen må bruke tiden fram til et stortingsvedtak å forberede gjennomføring av pakken. Det er behov for regulering og prosjektering av tiltakene. Noen tiltak må utredes nærmere. En prosjektorganisering må komme på plass, styring og økonomi må forberedes.

Så snart bypakken er vedtatt i Stortinget, kan gjennomføring av pakken starte. Forventet oppstart er i løpet av 2021.