Reglement til høyring

Høyring - forskrift og reglement for folkevalde

  • Lokal forskrift om folkevalde sine rettar til godtgjersle og velferdsgode i Ålesund kommune
  • Reglement for folkevalde sine arbeidsvilkår
  • Reglement for folkevalde organ

Frist for innspel: 17.05.2021

Ålesund kommunestyre vedtok i møte 14.01.21, sak 004/21, å opprette eit oppgåveutval som skulle jobbe med politiske reglement.

Dokument i saka

Oppgåveutvalet har hatt fire møte, og har vedteke å gjere endringar og sende følgande forskrift og reglement ut på offentleg høyring.

Merknader til høyringa

Spørsmål, innspel og merknadar til høyringa kan sendast til Ålesund kommune på ein av følgande måtar:

Merk e-posten eller brevet med "Høyring forskrift folkevalde".

innspel mottatt innan fristen vil bli lagt fram for Ålesund kommunestyre. Kommunestyret skal vedta forskrift og reglement i møtet 17.06.2021.

Ansvarleg for høyringa: Politisk sekretariat

Høyringsfrist: 17.05.2021.

Til toppen