Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Offentleg ettersyn - detaljreguleringsplan for Tobbevollen på gbnr. 379/163

Formålet med reguleringa er å legge til rette for utviding av noverande barnehageområde, slik ein får plass til fleire parkeringsplassar, kontor og lagerplass. Høyringsfrist er 16.06.2020.


Klikk for stort bilde    
Planutvalet vedtar med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Tobbevollen på gbnr. 379/163 med plankart datert 17.03.20, planføresegner og planomtale datert 19.03.20 ut til offentleg ettersyn.

Planarealet er på ca. 1,5 daa og grensar til Tryggheim Barnehage som har ca. 80 barn pr. i dag. Planområdet ligg i eit byggefelt og har tidligare vore brukt til bustadformål. Mot nord og aust er det bustadar og mot vest er det skogsområder.

Formålet med reguleringa er å legge til rette for utviding av noverande barnehageområde, slik ein får plass til fleire parkeringsplassar, kontor og lagerplass.
 

Dokument i saka
 


Naboar og berørde partar får til send plankart og saksdokument.

Saksdokument er tilgjengelig på Tenestehuset i Brattvåg og på kommunens si heimeside i perioden 30.04. – 16.06.2020.


Merknader til høyringa

Spørsmål, innspel og merknadar til reguleringsplanarbeidet kan sendast slik:
 


Høyringsfrist: 16.06.2020.

Ansvarlig for høyringa: Verksemd for plan-, byggesak og geodata

Til toppen