Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Offentleg ettersyn - detaljreguleringsplan for Havnes hyttefelt på gbnr. 384/132

Formålet med reguleringa er å legge til rette for 18 fritidsbustadar fordelt på to områder. Høyringsfrist er 16.06.2020.


Klikk for stort bilde 
Planutvalet vedtar med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Havnes hyttefelt på gbnr. 384/132 med plankart, planføresegner og planomtale datert 21.03.20 ut til offentleg ettersyn.

Formålet med reguleringa er å legge til rette for 18 fritidsbustadar fordelt på to områder. Ved sjøen skal ein kunne bygge opp 14 fritidsbustadar med konsentrert utnytting.

Dei andre 4-5 fritidsbustadane skal ligge meir spreidd plassert på høgdedraget. Ei offentleg tilgjengeleg brygge langs strandsona vil gje fri ferdsel for allmenta mellom sjøen og fritidsbustadane. 

Dokument i saka
 


Naboar og berørde partar får til send plankart og saksdokument.

Saksdokument er tilgjengelig på Tenestehuset i Brattvåg og på kommunens si heimeside i perioden 30.04. – 16.06.2020.


Merknader til høyringa

Spørsmål, innspel og merknadar til reguleringsplanarbeidet kan sendast slik:
 


Høyringsfrist: 16.06.2020.

Ansvarlig for høyringa: Verksemd for plan-, byggesak og geodata

Til toppen