Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Melding om vedtak - detaljregulering for Håneset næringsområde, Haramsøy

Ålesund kommune eigengodkjenner detaljreguleringsplan for næringsområde på gbn 314/41 og gbnr. 314/19 med plankart, og planomtale datert 18.09.19, samt planføresegn datert 22.03.20 i samsvar med plan-og bygningsloven § 12-12. Klagefrist: 15.6.2020.

Klikk for stort bilde  
Planen legg til rette for oppdrett på land ved å regulere området til næringsområde/industri med ei mindre utfylling i sjø.
 

Dokument i saka
 


Naboar og andre aktuelle partar blir underretta i eige brev.

Kart og saksdokument er tilgjengeleg på kommunen si heimeside. 

Vedtak om eigengodkjenning er eit enkeltvedtak som kan påklagast, jf. plan- og bygningslova (pbl.) § 1-9.

Eventuell klage skal sendast skriftleg til Ålesund kommune innan 15.6.2020.

Krav om innløysing eller erstatning etter pbl. §§ 15-2 og 15-3, må vere lagt fram for kommunen seinast 3 år etter denne kunngjeringa. 

På grunn av COVID-19- koronaviruspandemien er innbyggartorga inntil vidare stengt.
 

Eventuell klage skal sendast kan sendast slik:


Klagefrist: 15.6.2020

Ansvarleg for kunngjeringa:  Verksemd for plan, byggesak og geodata
 

Til toppen