Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kommuneplaner til høyring

Planprogrammet for kommuneplanen sin samfunnsdel

Samfunnsdelen i kommuneplanen handlar om korleis vi skal ha det i Ålesund kommune. Fristen for å uttale seg eller kome med innspel til planprogrammet for kommuneplan sin samfunnsdel er torsdag 4.juni 2020.

Formannskapet har i møte den 14.02.2020 gjort vedtak om oppstart av planarbeid og offentleg høyring av forslag til planprogram for kommuneplan - samfunnsdelen.

Samfunnsdelen skal innehalde langsiktige mål og strategiar, og skal peika ut retning for utviklinga av kommunen som organisasjon og kommune som samfunn. Samfunnsdelen skal bygge på FN sine berekraftsmål, og vise korleis måla vert følgt opp lokalt.

Det er meir informasjon om kommuneplanen her.

Dokument i saka

Planprogrammet for kommuneplanen sin samfunnsdel.

Merknader til høyringa

Spørsmål, innspel og merknadar til reguleringsplanarbeidet kan sendast slik:

Eventuelle merknader sendes til Ålesund kommune på en av følgende måter:

Merk merknader til planprogrammet med «ID 20/8123».

Ansvarlig for høyringa: Heilskapeleg styring, stabsområde for strategi, samfunns- og næringsutvikling.

Høringsfrist: 4. juni 2020

Til toppen