Om høringer

Skrevet .

Offentlig høring benyttes i behandlingen av både store og mindre saker. Ved høringer ber den offentlige instansen om skriftlig tilbakemelding fra de som er særlig berørte parter, før det fattes en beslutning.  I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner lovregulert i Forvaltningsloven og Plan- og bygningsloven. Videre skal blant annet budsjett- og økonomiplaner ut på høring i henhold til kommuneloven I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel, både etter politisk og administrativt initiativ.

Høringsinstanser

Saksgang

 

Veiledning

Veiledning til deg som skal gi en høringsuttalelse

Høringsuttalelsen din kan du sende elektronisk via skjemaet for e-høring eller sende på e-post


Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Klagen sendes Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller til , jfr. Plan- og bygningslovens § 27-2 og Forvaltningslovens § 32.

Krav om erstatning etter Plan- og bygningslovens § 32 og Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.