Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Om høringer

Offentlig høring benyttes i behandlingen av både store og mindre saker. Ved høringer ber den offentlige instansen om skriftlig tilbakemelding fra de som er særlig berørte parter, før det fattes en beslutning.  I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner lovregulert i Forvaltningsloven og Plan- og bygningsloven. Videre skal blant annet budsjett- og økonomiplaner ut på høring i henhold til kommuneloven I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel, både etter politisk og administrativt initiativ.

Høringsinstanser

 • Lovpålagte høringer: I høringsbrevet opplyses det spesielt om hvem som er formelle høringsinstanser/berørte parter.
 • Ikke- lovpålagte høringer: Høringen er i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter, kan oppfordres til å delta

Saksgang

 • Forarbeid:
  Saken utredes og forslag legges ut på høring.

 • Utsendelse:
  Varsel om høringen kan du lese på kommunens nettside og i kommunens fellesannonse i Nytt i Uka på onsdager. Du kan også abonnere på RSS-feed på høringer fra nettsiden. Høringsdokumentene publiseres på kommunens nettside. Papirutgaver legges ut på Servicetorget og på biblioteket. Prosessene gjennomføres parallelt.

 • Høringsperioden:
  Du kan gi din høringsuttalelse elektroniske via skjema for e-høring eller på e-post til Servicetorget, eller manuelt per post. Alle høringsuttalelser blir post og journalført, og de blir publisert på internett på kommunens postliste.

 • Oppfølging av høringsuttalelser:     
  Når høringsfristen er utgått, lages det et sammendrag av høringsuttalelsene som tas inn i saksutredningen. De er da med i grunnlaget for rådmannens forslag til vedtak. For ikke lovpålagte høringer kan en alternativ framgangsmåte være at det lages en oppsummering.

 • Publisering av vedtak/klageadgang:      
  Publisering av vedtak/klageadgang og eventuell oppsummering gjøres på kommunens nettside og i kommunens fellesannonse i Nytt i Uka på onsdager.

 

Veiledning

Veiledning til deg som skal gi en høringsuttalelse

 • Skriv kort og rett fram.
 • Unngå byråkratisk ordbruk.
 • Skriv forslag til konkrete endringer.
 • Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser
 • Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget
 • Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Høringsuttalelsen din kan du sende elektronisk via skjemaet for e-høring eller sende på e-post


Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Klagen sendes Ålesund kommune, VH Plan og bygning, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller til , jfr. Plan- og bygningslovens § 27-2 og Forvaltningslovens § 32.

Krav om erstatning etter Plan- og bygningslovens § 32 og Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119