Varsel om oppstart av planarbeid, og offentlig ettersyn av planprogram for Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering 2019 - 2029

Skrevet .

Ålesund formannskap vedtok i sak 21/18, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13, oppstart av revisjon av Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering. Forslag til planprogram skal sendes ut på høring, og legges ut til offentlig ettersyn. Hovedplanen skal utarbeides som en kommunedelplan, jamfør plan- og bygningsloven § 11-1.

Hva er hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering

Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering er en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven, og styres av kommuneplanen for Ålesund kommune. Planen skal være det overordnede styringsverktøyet for drikkevanns- og avløpssektoren, og skal sikre en helhetlig og samlet forvaltning av den kommunale vann- og avløpshåndteringen. Tiltaksplan med tilhørende investeringsbehov og konsekvenser skal inkluderes.

Ved denne revisjonen ønsker en å utarbeide ett felles plandokument; Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering 2019 - 2029. Den felles planen skal erstatte de to tidligere planene, Hovedplan for vannforsyning 2014 - 2024 vedtatt 22.05.14, og Hovedplan avløp 2011 - 2020 vedtatt 17.11.11.

Planprogram for hovedplanen

Det er utarbeidet forslag til planprogram for den nye hovedplanen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og planprosessen.

Du kan gi innspill til både planprogrammet og planarbeidet generelt.

Dokumenter i saken

Dokumentene foreligger i pdf-format:

pdfÅlesund formannskap sak nr. 21/18 - Oppstart og høring planprogram

pdfForslag til planprogram, datert 26.02.18

Saksdokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn i Servicetorget på rådhuset i perioden 16.03.18 - 27.04.18.

Dersom du har merknader til høringen

Dersom du ønsker å gi oss innspill til planprogrammet eller planprosessen, kan du sende disse på en av følgende måter:

Ansvarlig virksomhet for hovedplanen: Virksomhet Vann, avløp og renovasjon

Høringsfrist: 27.04.18