Søknad om løyve til utslipp av spylevann til Årsetelva

Skrevet .

Ålesund kommune søker etter forurensingsloven om ny utslippstillatelse for  spylevann fra Vasstrandlia vannbehandlingsanlegg til Årsetelva.

Utslippet gjelder inntil 250 m3 spylevann pr. døgn. Spylevannet pumpes fra vannbehandlingsanlegget i Vasstrandlia til Borgunddammen, på utsiden av vannbehandlingsanlegget, for sedimentering og utjevning før utslipp til elven.

Det søkes om at tillatelsen skal ha en varighet på 5 år. Det skal tas jevnlige vannprøver for å følge miljøtilstanden på elva.

Søknadsdokumentene kan også finnes på kommunens servicetorg og på fylkesmannens nettsider, https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/ .

pdfSøknadsskjema_utslippstillatelse.pdf

pdfSøknadstekst_til_utslippstillatelse.pdf

pdfOversiktskart

pdfNevinaRapport_-_vannføring_utslippssted.pdf

pdfNIVA_Notat_marmorstøv.pdf

pdfVannanalyser_fra_eurofins.pdf

pdfMellombels_utsleppsløyve_til_Årsetelva_av_spylevann.pdf

pdfBorgunddammen.pdf

 

Merknader til høringen

Eventuelle merknader sendes til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Postboks 2520
6404 Molde

 

Ansvarlig for høringen: Vann, avløp og renovasjon. v/ Andreas Relling
E-post:  
Tlf: 7016 2000

 

Høringsfrist: 17.04.2017.