Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Søknad om løyve til utslipp av spylevann til Årsetelva

Ålesund kommune søker etter forurensingsloven om ny utslippstillatelse for  spylevann fra Vasstrandlia vannbehandlingsanlegg til Årsetelva.

Utslippet gjelder inntil 250 m3 spylevann pr. døgn. Spylevannet pumpes fra vannbehandlingsanlegget i Vasstrandlia til Borgunddammen, på utsiden av vannbehandlingsanlegget, for sedimentering og utjevning før utslipp til elven.

Det søkes om at tillatelsen skal ha en varighet på 5 år. Det skal tas jevnlige vannprøver for å følge miljøtilstanden på elva.

Søknadsdokumentene kan også finnes på kommunens servicetorg og på fylkesmannens nettsider, https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Hoyringar/ .

pdfSøknadsskjema_utslippstillatelse.pdf

pdfSøknadstekst_til_utslippstillatelse.pdf

pdfOversiktskart

pdfNevinaRapport_-_vannføring_utslippssted.pdf

pdfNIVA_Notat_marmorstøv.pdf

pdfVannanalyser_fra_eurofins.pdf

pdfMellombels_utsleppsløyve_til_Årsetelva_av_spylevann.pdf

pdfBorgunddammen.pdf

 

Merknader til høringen

Eventuelle merknader sendes til:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Postboks 2520
6404 Molde

 

Ansvarlig for høringen: Vann, avløp og renovasjon. v/ Andreas Relling
E-post:  
Tlf: 7016 2000

 

Høringsfrist: 17.04.2017.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119