Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Høringer innen vann og avløp

Dersom kategorien er tom er det for tiden ingen saker til høring.


Forslag til ny forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann

Ålesund kommune har i dag ingen forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig nett. Den eksisterende normen for fettavskillere (mars 2006), er utdatert og ønskes erstattet med foreslått forskrift. Høringsfrist er derfor 15. august 2018.

Sanitærreglement på høring

Revisjon av sanitærreglementet for Ålesund kommune er på høring. Høringsfristen er 8. september 2017.

Varsel om oppstart av planarbeid, og offentlig ettersyn av planprogram for Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering 2019 - 2029

Ålesund formannskap vedtok i sak 21/18, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13, oppstart av revisjon av Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering. Forslag til planprogram skal sendes ut på høring, og legges ut til offentlig ettersyn. Hovedplanen skal utarbeides som en kommunedelplan, jamfør plan- og bygningsloven § 11-1.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119