Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Høringer innen vann og avløp

Dersom kategorien er tom er det for tiden ingen saker til høring.


Forslag til ny forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann

Ålesund kommune har i dag ingen forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig nett. Den eksisterende normen for fettavskillere (mars 2006), er utdatert og ønskes erstattet med foreslått forskrift. Høringsfrist er derfor 15. august 2018.

Hovedplan vannforsyning, avløp- og overvannshåndtering 2019 – 2029 til offentlig ettersyn

Vann- og avløpsvirksomheten i Ålesund kommune har laget utkast til hovedplan for vannforsyning, avløp- og overvannshåndtering for perioden 2019 – 2029. Denne ligger nå ute til offentlig høring og ettersyn, og er tilgjengelig på kommunens nettsider, samt i trykt format på servicetorget på rådhuset.

Hovedplanen skal legge til rette for at innbyggere og næringsliv blir sikret nok vann av tilfredsstillende kvalitet, og at avløps- og overvannshåndteringen er forsvarlig. Planen med tilhørende strategier angir viktige prioriteringer for å nå disse målene.

Hovedplanen omfatter ikke Nye Ålesund kommune, da slik hovedplan vil bli utarbeidet når kommuneplan for Nye Ålesund foreligger.

Dokumenter i saken: 

pdfD01_Hovedplan_vannforsyning_og_avløpshåndtering_Ålesund_kommune.pdf

pdfFsak_41_19_Hovedplan_VA_til_høring.pdf

pdfVedlegg_1_Tegningsliste_hovedplan.pdf

pdfVedlegg_2_Økonomisk_handlingsplan.pdf

Innspill

Om du har innspill til planen, så send dem

  • · Elektronisk høring via http://alesund.kommune.no/aktuelt/horinger            
  • · På e-post til .
  • · Med post til Ålesund kommune; Ålesund kommune, Serviceboks 1521, 6025 Ålesund.

Merk gjerne henvendelsen ”Hovedplan for vannforsyning, avløp- og overvannshåndtering».

Frist for innspill er satt til 31.07.2019.

Sanitærreglement på høring

Revisjon av sanitærreglementet for Ålesund kommune er på høring. Høringsfristen er 8. september 2017.

Varsel om oppstart av planarbeid, og offentlig ettersyn av planprogram for Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering 2019 - 2029

Ålesund formannskap vedtok i sak 21/18, med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13, oppstart av revisjon av Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering. Forslag til planprogram skal sendes ut på høring, og legges ut til offentlig ettersyn. Hovedplanen skal utarbeides som en kommunedelplan, jamfør plan- og bygningsloven § 11-1.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119