Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Formannskapet behandler og avgjør saker som er delegert av bystyret og gir tilråding i saker som skal til bystyret.

Se møteplan, saker og medlemmer i Formannskapet.

Formannskapet har møte tirsdager fra kl 1300, som hovedregel hver 3. uke.
Møtene er åpne for presse og publikum.

Formannskapet velges for fire år av bystyret, blant bystyrets faste medlemmer.

Formannskapet er:

a)  bystyrets "arbeidsutvalg" og skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak og  finansforvaltning
b) valgstyre etter valglovens § 4-1.

Formannskapet er den operative politiske bestillerenheten som skal følge opp bystyrets vedtak, dvs avgjøre endelig tjenestebestilling i tråd med de instruksjoner bystyret har gitt.
 
Formannskapet skal ellers ivareta de politiske drifts- og forvaltningsorienterte oppgavene som er knyttet til den løpende drift av kommunen og som ikke er delegert til rådmannen og virksomhetene. 

Formannskapet er ansvarlig for at det blir utarbeidet forslag til samordnet plan for den kommunale virksomheten.

Formannskapets hovedfokus: 

 1. Budsjett- og økonomiplan
 2. Økonomistyring
 3. Organisasjonsutvikling
 4. Overordna personalpolitikk
 5. Kommuneplanens samfunnsdel
 6. Kommunens særpreg og dens attraktivitet som bosted og turiststed
 7. Næringsutvikling (tilrettelegging og bistand for næringslivet og kommunal næringsvirksomhet)
 8. Entreprenørskap og verdiskaping
 9. Samferdsel og transporttiltak
 10. Infrastruktur og kommunaltekniske anlegg
 11. Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
 12. Regional utvikling
 13. Bærekraftig utvikling

Formannskapet er med hjemmel i kl § 13 gitt myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119