Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontrollutvalget Bystyret Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og velferdsutvalget Plan- og byggesaksutvalget Klagenemda Formannskapet Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Valgstyret Bydelsutvalgene Eldrerådet Rådet for likestilling av funksjonshemmede Ungdomsrådet Politisk organisasjonskart sept 2015

Politisk organisasjonskart - klikk for å lese mer om de enkelte organ.

Bystyret er den øverste myndigheten i Ålesund kommune. De folkevalgte politikerne fatter vedtak som administrasjonen utfører. Bystyret, som velges for en periode på fire år, består av 49 representanter.

Alle politikerne er medlemmer i ett av bystyrets tre utvalg. Bystyrets utvalg kan ikke fatte endelig vedtak, men behandler alle sakene og fremmer sin innstilling før sakene legges frem for bystyret.

I Ålesund kommune finnes det dessuten en rekke styrer, nemnder, råd og utvalg, og hver av bydelene har sitt eget bydelsutvalg.

Ålesund kommune er representert i  interkommunale selskap, kommunale foretak og selskap med forskjellig organisasjons- og styringsstruktur.med forskjellig organisasjons- og styringsstruktur.

 

 

Politikere

Ordfører

Eva Vinje Aurdal, Arbeiderpartiet, er Ålesunds ordfører i valgperioden 2015 - 2019.

 • Kontor: Rådhuset, 10. etasje
 • Telefon: 70 16 20 00
 • E-post:

Fakta om Ordførerens verv

 • blir valgt av bystyret for fire år om gangen
 • er den øverste blant de folkevalgte
 • ordførerens verv er på heltid
 • er rettslig representant for og underskriver på vegne av kommunen i alle tilfeller hvor myndighet ikke er tildelt andre
 • kan avgjøre saker som ikke er av prinsipiell betydning og som bystyret har gitt fullmakt til
 • leder møtene i bystyret og formannskapet
 • har møte og talerett i alle andre kommunale organ, men ikke forslag- og stemmerett i andre enn de organer han eller hun er valgt medlem
 • kan be andre medlemmer av bystyret representere seg i organer han eller hun ikke er medlem i.

 Tidligere ordførere

Ordførervervet ble fastsatt til halv tid fra 1970 og helt tid fra 1972.

Tidligere ordførere i Ålesund

Periode

Navn

Parti

2011 - 2015 Bjørn Tømmerdal

Høyre

2007 - 2011

Bjørn Tømmerdal

Høyre

1999 – 2007

Arve Tonning

Høyre

1996 – 1999

Asbjørn Rutgerson

Tverrpolitisk liste

1994 – 1995

Asbjørn Måløy

Arbeiderpartiet

1990 – 1993

Kjell-Arne Slinning

Kristelig Folkeparti

1988 – 1989

Leidulf Dahle

Arbeiderpartiet

1980 – 1987

Svein Tømmerdal

Høyre

1978 – 1979

Olav Helge Balsnes

Høyre

1976 – 1977

Johannes Giske

Kristelig Folkeparti

1968 – 1975

Gustav Mjaaland Flisnes

Venstre/Det nye folkepartiet

1966 – 1967

Karsten Larsen

Høyre

1959 – 1965

Dagfinn Flem

Venstre

1956 – 1958

Oscar Andreas Ingebrigtsen

Arbeiderpartiet

1954 – 1955

Paulus Giørtz

Høyre

1952 – 1953

Ole Grebstad

Venstre

1950 – 1951

Bjarne Fjærtoft

Venstre

1948 – 1949

Kristian Langlo

Venstre

1946 – 1947

Harald Kristian Thoresen

Arbeiderpartiet

1945

Rasmus Theodor Berg

8. mai og ut året

1940 – 1945

Gustav Sveen

Oppnevnt av nazistyresmaktene

1938 – 1940

Rasmus Theodor Berg

Venstre

1937

Jon Petrus Hovde

Høyre

1936

Kristoffer Bernhard Hagen

Venstre

1935

Jon Petrus Hovde

Høyre

1934

Harald Kristian Thoresen

Arbeiderpartiet

1932 – 1933

Kristoffer Bernhard Hagen

Venstre

1931

Rasmus Theodor Berg

Venstre

1929 – 1930

Jacob Rørstad

Venstre

1928

Kristoffer Bernhard Hagen

Venstre

1926 – 1927

Tore Toresen Berset

Venstre

1923 - 1925

Elias Røsvik

Arbeiderpartiet

1922

Tore Toresen Berset

Venstre

1920 – 1921

Anton Ludvig Alvestad

Arbeiderpartiet

1919

Peter Elias Karolius Sæter

Venstre

1917 – 1918

Tore Toresen Berset

Venstre

1916

Peter Elias Karolius Sæter

Venstre

1914 – 1915

Anders Martin Nilsen Aarsæther

 

1913

Kristian Fredrik Brøgger

 

1911 – 1912

Kristian Friis Petersen

 

1910

Jørgen Anton Johnsen Øwre

Høyre

1908 – 1909

Henrik Leganger Frisak

 

1905 – 1907

Johannes Aarflot d.y.

 

1902 – 1904

Henrik Leganger Frisak

 

1899 – 1901

Ivar Waldermar Brøgger

 

Varaordfører

Tore Johan Øvstebø (KrF) er Ålesunds varaordfører 2015 - 2019.

 • Kontor: Rådhuset, 10. etasje
 • Telefon: 70 16 20 00
 • E-post: 

Varaordføreren

Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører og det velges ny varaordfører. Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegner.

Tidligere varaordførere

 • Geir Stenseth (Fremskrittspartiet - varaordfører i valgperioden 2011 - 2015
 • Geir Stenseth (Fremskrittspartiet - varaordfører fra 01. mai 2009 - 2011
 • Lodve Solholm (Fremskrittspartiet) - Varaordfører i valgperioden 2007 - 01.05.2009
 • Knut M. Fylling (Fremskrittspartiet) - Varaordfører i valgperioden 2003 - 2007
 • Asbjørn Rutgerson (Tverrpolitisk liste) - Varaordfører i valgperioden 1999 - 2003 

Bystyret

Bystyret

Bystyret er det øverste kommunale organ, som treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret, formannskapet og bystyrekomiteene skal stå for den overordnede styringen av kommunen, og at målene nås.

Se saker, protokoller og medlemmer i bystyret.

Bystyrets møter

Bystyret har som hovedregel møte torsdag en gang i måneden med unntak av januar, juli og august. Møtene starter kl 17.00 og holdes i bystyresalen, 4. etasje i Rådhusets lavblokk. Møtene er åpne for presse og publikum. Møtene blir annonsert i kommunens fellsannonse i Nytt i Uka. Du kan også se bystyret på web-tv.

Bystyrets oppgaver

 • vedtar økonomiplan og årsbudsjett
 • har ansvar for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner
 • samordner den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen innenfor kommunens virkeområde
 • fastsetter arealplan og handlingsplan for hele og eventuelt deler av kommunen
 • vedtar handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder
 • fastsetter hvilke tjenester kommunen skal tilby sine innbyggere og hvilke oppgaver kommunen selv skal utføre eller levere gjennom andre
 • fastsetter rammer for kvalitet og omfang av de enkelte tjenestekategoriene og prioriterer tiltak innenfor og mellom disse
 • i kraft av å være generalforsamling for kommunens eiendomsforetak, fastsetter rammer for forvaltning av kommunens faste eiendommer og prinsippene omkring hvilke eiendommer som skal kjøpes eller selges
 • behandler søknader om riving av jugendhus i Ålesund sentrum
 • har det øverste tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse
 • kan omgjøre vedtak som er gjort av andre folkevalgte organer eller av administrasjonen. Omgjøringen kan skje i samme utstrekning som disse selv har anledning til å omgjøre sitt vedtak

Bystyret kan tildele formannskapet og andre folkevalgte organer avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, og gi ordfører og rådmann fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Bystyret for perioden 2015-2019

Bystyret har i perioden 2015 - 2019, 49 medlemmer og 76 varamedlemmer.  

 

Oversikt over partienes stemmer og representanter i bystyret

Parti

Antall representanter

Antall stemmer   

Gruppeleder

Fremskrittspartiet 8 2919 Geir Stenseth
Arbeiderpartiet 18 6693 Svein Rune Johannessen
Høyre 9 3418 Øystein Tvedt
Kristelig Folkeparti 5 1853 Tore Johan Øvstebø
Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund 3 1074 Hans Kjetil Knutsen
Sosialistisk Venstreparti   1 428 Anders Lindbeck
Venstre 3 1026 Alvhild Aspelund Bjørge
Miljøpartiet
De Grønne
1 451 Jarle Hauge Steffensen
Senterpartiet 1 339 Kåre Alfred Hanken

 

Ved valget i september 2015 deltok 52,3,9 % av de stemmeberettigede.

 

Formannskapet

 

Formannskapet

Formannskapet behandler og avgjør saker som er delegert av bystyret og gir tilråding i saker som skal til bystyret.

Se møteplan, saker og medlemmer i Formannskapet.

Formannskapet har møte tirsdager fra kl 1300, som hovedregel hver 3. uke.
Møtene er åpne for presse og publikum.

Formannskapet velges for fire år av bystyret, blant bystyrets faste medlemmer.

Formannskapet er:

a)  bystyrets "arbeidsutvalg" og skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak og  finansforvaltning
b) valgstyre etter valglovens § 4-1.

Formannskapet er den operative politiske bestillerenheten som skal følge opp bystyrets vedtak, dvs avgjøre endelig tjenestebestilling i tråd med de instruksjoner bystyret har gitt.
 
Formannskapet skal ellers ivareta de politiske drifts- og forvaltningsorienterte oppgavene som er knyttet til den løpende drift av kommunen og som ikke er delegert til rådmannen og virksomhetene. 

Formannskapet er ansvarlig for at det blir utarbeidet forslag til samordnet plan for den kommunale virksomheten.

Formannskapets hovedfokus: 

 1. Budsjett- og økonomiplan
 2. Økonomistyring
 3. Organisasjonsutvikling
 4. Overordna personalpolitikk
 5. Kommuneplanens samfunnsdel
 6. Kommunens særpreg og dens attraktivitet som bosted og turiststed
 7. Næringsutvikling (tilrettelegging og bistand for næringslivet og kommunal næringsvirksomhet)
 8. Entreprenørskap og verdiskaping
 9. Samferdsel og transporttiltak
 10. Infrastruktur og kommunaltekniske anlegg
 11. Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
 12. Regional utvikling
 13. Bærekraftig utvikling

Formannskapet er med hjemmel i kl § 13 gitt myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 

Bystyrets UTVALG

Plan- og byggesaksutvalget

Utvalget har som hovedregel møte tirsdag fra kl 17:00, ca 1 gang hver måned, se egen møtekalender. Møtene er åpne for presse og publikum.

Se medlemmer, saker og protokoller for Plan- og byggesaksutvalget

Utvalget er saksforberedende organ som gir tilråding til vedtak i bystyret innenfor saksområdene som tilhører utvalgets hovedfokus. Utvalget tar beslutninger i tråd med delegert fullmakt.

Hovedfokus

- Kommunens arealplanlegging - Kommunens byggesaksbehandling -  Fradeling ev eiendommer med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Delegert myndighet:

 1. Fullmakt til å avgjøre om kommunen skal delta i regionalt planforum (plan- og bygningsloven § 5-3)
 2. Fullmakt til å godkjenne planprogram, planforslag og endring og oppheving av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-9, 12-10, 12-14
 3. Behandle reguleringsplanforslag etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-10
 4. Vedta endring og oppheving av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-14
 5. Fullmakt til å vedta midlertidige forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 13
 6. Utvalget utøver kommunens myndighet og skjønn etter Lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kapittel 20 (søknadsplikt), § 20-1, i følgende type saker:
  • oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av blokkbebyggelse, bygg til offentlige og allmennyttige formål og større industri- og næringsbygg,
  • vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd a) og som er lokalisert i bevaringsområder. Myndigheten omfatter ikke å gi tillatelse til rivning av tiltak lokalisert i bevaringsområder eller gjelder gjenreisningsperioden etter bybrannen i Ålesund sentrum. Vedtak om slik rivning fattes av bystyret,
  • fasadeendring i bevaringsområder,
  • bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd a) og som er lokalisert i bevaringsområder,
  • plassering av skilt og reklameinnretninger og lignende på bevaringsbygg, jf. også plan- og bygningsloven § 30-3, samt
  • deling av eiendom som i kommuneplanen og/eller reguleringsplan er lagt ut til LNF-område eller nærmere avgrensede underformål.
 7. Utvalget har fullmakt til å avgjøre om Byplansjef Olav Høydals minnepris (byggeskikkprisen) skal tildeles og til hvem.
 8. Utvalget behandler klage på administrative vedtak fattet etter delegert myndighet

 Plan- og byggesaksutvalget består av 15 medlemmer.  Disse er valgt ut fra bystyrets faste medlemmer.

Helse- og velferdsutvalget

Utvalget er saksforberedende organ for bystyret som avgir tilråding til vedtak i bystyret innenfor saksområdene som tilhører utvalgets hovedfokus.

Utvalget har som hovedregel møte mandag fra kl 17:00 1 gang hver måned, se egen møtekalender. Møtene er åpne for presse og publikum.

Se medlemmer, saker og protokoller for Helse- og velferdsutvalget.

Hovedfokus:

 1. Primærhelsetjeneste og forebyggende helsearbeid
 2. Omsorgstjenester
 3. Boligtjeneste

Delegert myndighet:

 1. Fullmakt til å gi skjenkebevillinger i tråd med bevillingsreglement vedtatt av bystyret
 2. Fullmakt til å gi salgsbevilling for øl med inntil 4,7 volumprosent alkohol
 3. Fullmakt til å vedta sanksjoner for overtredelse av salgsbevilling for alkoholholdige drikker
 4. Fullmakt til å tildele tilskuddsmidler til helse- og sosiale formål
 5. Fullmakt til å oppnevne kommunens representant(er) i styrende organer for stiftelser, fond og legater, hvis ikke annet framgår av statutt eller vedtekt, med formål som faller innenfor komiteens arbeidsområde
 6. Fullmakt til å utpeke kommunens representant(er) i styret for aksjeselskaper hvor kommunen i følge selskapets vedtekt har rett til styrerepresentasjon. Dette gjelder for selskap der kommunen har en eierandel opp til 50 %, og med formål som faller innenfor komiteens arbeidsområde
 7. Fullmakt til å vedta om og til hvem kommunens helsespris skal tildeles

Helse- og velferdsutvalget består av 15 medlemmer.  Disse blir valgt ut fra bystyrets faste medlemmer.

Kultur- og oppvekstutvalget

Utvalget har som hovedregel møte mandag fra kl 17.00 én gang hver måned, se egen møtekalender. Møtene er åpne for presse og publikum.

Se medlemmer, saksliste og protokoller for Kultur- og oppvekstutvalget.

Hovedfokus 

 1. Naturforvaltning og friluftsliv
 2. Steds- og vegnavn
 3. Kultur- og aktivitetstilbud
 4. Kulturminnevern
 5. Førskole
 6. Skolefritidsordninger
 7. Grunnskole
 8. Voksenopplæring

Delegert myndighet:

 1. Fullmakt til å tildele tilskuddsmidler
 2. Fullmakt til å disponere kommunens kulturfond
 3. Fullmakt til å utøve kommunens myndighet etter Lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stadnamnlova) om å fastsette skrivemåten på offisielle adresser og navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg mv.
 4. Fullmakt til å treffe enkeltvedtak om stansing av arbeid eller fjerning av stengsel mv. (friluftsloven § 40)
 5. Fullmakt til å tillate motorferdsel i utmark
 6. Fullmakt til å vedta plassering av minnesmerker og utsmykking i det offentlige rom
 7. Fullmakt til å oppnevne kommunens representant(er) i styrende organer for stiftelser, fond og legater, hvis ikke annet framgår av statutt eller vedtekt, med formål som faller innenfor komiteens arbeidsområde
 8. Fullmakt til å utpeke kommunens representant(er) i styret for aksjeselskaper hvor kommunen i følge selskapets vedtekt har rett til styrerepresentasjon. Dette gjelder for selskap der kommunen har en eierandel opp til 50 %, og med formål som faller innenfor komiteens arbeidsområde
 9. Fullmakt til å vedta om og til hvem kommunens kunstnerpris skal tildeles

 Utvalget skal bestå av 15 medlemmer.  Disse blir valgt ut fra bystyrets faste medlemmer.

Råd og utvalg

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i alle spørsmål som gjelder levekårene for ungdom.

Ungdomsrådet skal fungere som talerør for ungdom inn mot kommunens politiske organer og administrasjon, og er høringsinstans i saker som har konsekvenser for ungdom. Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Ålesund til å delta i den demokratiske prosess og engasjere ungdom i praktisk politisk arbeid. Ungdomsrådet skal fremme aktiviteter, skape ideer og sammen med andre organer arbeide for nye tiltak til gang for ungdom.

Ålesund bystyre har gitt Ålesund ungdomsråd anledning til at to medlemmer får talerett i bystyrets møter, men ikke voteringsrett. Det rulleres mellom hvilke medlemmer som møter fra ungdomsrådet. Taleretten i bystyret er esklusivt for ungdomsrådet som er politisk nøytralt og ikke har forankring i lag, foreninger eller organisasjoner.

Ungdomsrådet 2019 består av:

Faste medlemmer:

 • Preben Dimmen
 • Fredrik Rusten Flesjå
 • Silje-Maria Lindin Aaberg
 • Kristine Hansen Aas
 • Nicholas Bratseth
 • Julia Pater-Walderhaug
 • Jonas Skogtrø Olsen
 • Nicolai Kløvning van Lonkhuizen
 • Eline Hasle Eide
 • Eric-Andreas Tepohe Svebakk Urke
 • Marie Hansen

Varamedlemmer:

 • Ida F. Myklebust
 • Kornelius Lislegaard
 • Eskild Hansen
 • Eskil Styve
 • Andrea Midtbø
 • Maja Egset
 • Yoendy Carola

Ungdomsrådet i Ålesund 2019

 

Hvorfor bør du stille til valg til ungdomsrådet?


Ungdom vet best hvordan det er å være ungdom – det er derfor viktig at du som er ung engasjerer deg i ungdomsråd slik at du kan være med på å påvirke hvordan Ålesund skal være å bo i for deg og andre som er unge.

 • Du vil lære mye om hvordan man skal kunne påvirke utviklingen i samfunnet.
 • Du får være med på å arbeide med saker som er viktige for ungdom i Ålesund.
 • Du får møte nye mennesker og nye utfordringer som du vil lære mye av.

Dersom du ønsker å stille til valg kontakter du elevrådet eller skoleledelsen for å få informasjon om hvordan du skal gå frem.

Hvordan velges representanter til ungdomsrådet?


Ungdomsrådet har 11 medlemmer og 5 varamedlemmer. Ungdom som kan stille til valg må være bosatt i Ålesund og være mellom 13-23 år. Valget gjelder for 2 år.

Rådet velges på Ungdomskonferansen, av delegatene som er valgt fra ungdomsskolene og de videregående skolene.

I forkant av konferansen vil alle elever i ungdomsskole og videregående skole få informasjon om ungdomsråd på sin skole. Ungdom som ønsker å stille til valg må delta på ungdomskonferansen.

Ungdomsrådet har 2 faste kontaktpersoner som er medlemmer av bystyret. Dette er Sunniva Bøstrand (H) og Kirsti Anita Røsand (AP).

Koordinator for rådet er Elisabeth Siem - 70 16 20 18 -

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rådet for likestilling av funksjonshemmede er et rådgivende organ for kommunen i alle spørsmål som gjelder de funksjonshemmas behov og interesser.  

Rådet bestar av 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. 

Se medlemmer, saker og protokoller for Rådet for likestilling av funksjonshemmede..

Reglement

1) FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
2) SAFO - Sammenslutningen av funksjonshemmedes organisasjoner

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

 

 • blir oppnevnt av bystyret for en hel valgperiode etter kommunevalg
 • er et rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse
 • skal uttale seg i alle saker som gjelder levekårene for funksjonshemmede, og uttalelsene skal følge sakene frem til det kommunale organ som tar den endelig beslutning
 • skal motta alle saksdokumenter i god tid før politisk behandling  

Kontrollutvalget

Kommunen forvalter store samfunnsressurser. Å utarbeide rutiner for tilsyn og kontroll er å betrakte som en del av det forebyggende arbeid. Tilsyn og kontroll er ikke noe mål i seg selv. Gjennom sin virksomhet skal tilsyns- og kontrollorganene bidra til å styrke tilliten til den kommunale forvaltning.

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av Kommunaldepartementet den 15. juni 2004. 

Kontrollutvalget skal blant annet:

 • påse at kommunens årsregnskaper og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
 • påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon og skal skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for  gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
 • påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, og skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontrollen.

Sekretariat for kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal ha et eget sekretariat som er uavhengig av kommuneadministrasjonen og revisjonen. Ålesund kommune har sammen med andre kommuner etablert et felles sekretariat for kontrollutvalg:

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS
Postboks 7881, Spjelkavik
6022 Ålesund

Tlf.:   976 05 783
E-post:

Se også

Forskrift om kontrollutvalg  | Kontrollutvalgsekretariatets hjemmeside

Klagenemnda

Klagenemnda er et folkevalgt organ som er oppretta av bystyret. Nemnda skal ha tre medlemmer valgt blant formannskapets medlemmer og fem varamedlemmer.

Klageutvalgets medlemmer i 2015-2019:

Knut Anders Oskarson (H)
Randi Tafjord (A)
Torbjørn Søvik (FRP)

Varamedlemmer:   

Sunniva Bøstrand (H)
Åge Johansen Bjørke (A)
Andreas Georg Kjerstad (FRP)

Kontaktinformasjon til politikere finner du her.

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak (et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer) som er gjort av kommunen – administrativt eller politisk.

Klagen sender du til den som har gjort vedtaket innen den fristen som du får oppgitt når du mottar meldingen om vedtaket.

Behandling av klagen

Den som gjorde det vedtaket du klager på (vedtaksorganet), må ta stilling til klagen. Vedtaksorganet – som kan være rådmannen, en rektor, plan- og bygningssjefen osv. eller et folkevalgt organ – kan helt eller delvis imøtekomme klagen. Klageren kan da ta stilling til om han eller hun vil godta det nye vedtaket eller klage også på dette.

Vedtaksorganet kan også stå fast på sitt opprinnelige vedtak. I så fall blir saken sendt over til klageinstansen for endelig avgjørelse. I kommunen er dette klagenemnda. Klagenemnda sitt vedtak kan du ikke klage på.

Kommunen er ikke klageinstans i alle saker. Gjelder klagen for eksempel sosiale tjenester, spesialundervisning, byggesaker og reguleringsplaner er fylkesmannen klageinstans. I slike tilfeller skal klagenemnda ikke behandle saken.

Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt organ som skal gi kommunen råd i saker som gjelder levekårene for eldre. Rådet kan dessuten selv ta opp saker de eldre er opptatt av. Saker som gjelder enkeltpersoner skal rådet derimot ikke behandle.

Ålesund eldreråd har 7 faste medlemmer og 9 varamedlemmer. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister. Sekretær for rådet: Tove Flisnes Opskar - - mobil 94539927.

Se medlemmer, saker og protokoller for Eldrerådet.

Med alderspensjonist menes normalt en person som mottar alderspensjon. Det er ikke et krav om at vedkommende må ha alderspensjon fra folketrygden. Den som har gått av med alderspensjon før fylte 67 år er dermed valgbar. Det samme gjelder den som ikke har rett på alderspensjon, men som har fylt 67 år. Vedkommende må være bosatt i Ålesund.

Valg av eldreråd

Det nyvalgte bystyret skal i sine første møter foreta nye oppnevninger av utvalg, råd og nemnder. Blant disse er eldrerådet.

Pensjonistforeninger, lag og samarbeidsutvalg som er representative for de pensjonistgruppene de skal representere i kommunen, og andre oganisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre, har rett til å foreslå medlemmer til eldrerådet. Foreninger kan levere felles forslag. Forslaget må inneholde minst 4 navn (2 kvinner og 2 menn). I tillegg kan det fremmes forslag på varamedlemmer (like mange kvinner som menn). Den som foreslås må ha sagt seg villig til å ta imot vervet. Forslagene som mottas vil bli lagt fram for bystyet som foretar det endelige valget. Eldrerådet velger selv leder og nestleder.

Forslag til medlemmer og varamedlemmer sendes til Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 Ålesund. E-post:

Valgperiode

Eldrerådet oppnevnes for en periode på 4 år. Det sittende eldrerådet er valgt for perioden 2015 - 2019.

senior i Ålesund

Her finner du en oversikt over tilbud og muligheter for seniorer i Ålesund

Brukerutvalg

Ålesund kommune har ordning med brukerutvalg.

FORMÅL

 • sikre god dialog mellom brukere, tjenesteutfører, administrasjon og politisk nivå i kommunen.
 • ha en rådgivende funksjon i saker av felles karakter.
 • være en viktig pådriver i utvikling av omsorgstjenestene i kommunen.

Brukerutvalgene erstatter ikke formelle kommunale rådsorgan for tjenesteområdene.
Saker som gjelder enkeltbrukere skal ikke behandles i utvalgene.

LOKALE BRUKERUTVALG

Det skal være ett brukerutvalg ved hver virksomhet i sykehjem/omsorgssenter og hjemmetjeneste/bokollektiv.

De lokale brukerutvalgene er sammensatt av brukere, ledelsen og tilsatte.

FELLES SENTRALT BRUKERUTVALG

Det felles sentrale brukerutvalget er slik sammensatt:

 • To brukerrepresentanter fra institusjonssiden
 • To brukerrepresentanter fra hjemmetjenesten
 • En virksomhetsleder
 • En representant for de tilsatte
 • En representant fra Helse- og velferdsutvalget (som er utvalgets leder)
 • En representant oppnevnt av rådmannen (som er utvalgets sekretær)

Brukerutvalgene har møter minst 4 ganger per år.

Ordningen med felles brukerutvalg ble vedtatt av bystyret 05.11.2015 og skal evalueres etter 2 år.

Barnerepresentant

Barnerepresentanten er barn og unges talsperson, og skal hjelpe med at barn og unge kommer direkte til orde i arealplanleggingen. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i plansaker, og skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske Retningslinjer. Se Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Barnerepresentanten er tilknyttet virksomhet kultur og heter Jens Arne GjørsvikBarnerepresentant, Jens Arne Gjørsvik

| Telefonnr direkte 70 16 24 19.
Eller kontakt via Servicetorget 70 16 20 00.
 

Arbeidsmiljøutvalg

Politiske medlemmer i AMU 2015-2019:

Anne Berit Støyva Emblem (AP)
Øystein Tvedt (H)

Varamedlemmer:

Anders Lindbeck (SV)
Sunniva Bøstrand (H)

Kontaktinformasjon til politikere finner du her.

Alle virksomheter som har minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg.  Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

AMU skal:

 • behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste/vernetjeneste
 • behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysning på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet
  fastsette retningslinjer for introduksjon av nye ansatte i verne- og miljøarbeidet i virksomheten
 • se til at arbeidsgiver sørger for at nyansatte får nødvendig opplæring så snart som mulig
 • arbeide for at de ansatte får innsikt i arbeidsmiljøspørsmål og deltar aktivt i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet
 • behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak
 • behandle etablering og vedlikehold av internkontroll
 • delta i kartlegging av virksomheten med befaring og vurdering av behovet for vernetiltak
 • delta i utarbeidelsen av en handlingsplan for HMS-arbeidet
 • gi råd om prioriteringer og tiltak, selv ta opp spørsmål og initiere nye tiltak
 • behandle helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger
 • gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet, for forsøke å finne årsaken og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen. Private, medisinske opplysninger skal tas ut av rapporten før den legges fram for AMU (med mindre den enkelte berørte har gitt tillatelse til at opplysningene legges fram). Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at det skal foretas undersøkelser av sakkyndige eller en granskingskommisjon som utvalget oppnevner.
 • gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater
 • utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet

Utvalget kan også behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

 

Administrasjonsutvalg

Kommunelovens § 25 bestemmer at det skal være ett eller flere partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget 2015-2019:

Eva Vinje Aurdal (AP)
Tore Johan Øvstebø (KRF)
Svein-Rune Johannessen (AP)
Monica Molvær (H)
Geir Stenseth (FRP)

Varamedlemmer:

Anne Berit Støyva Emblem (AP)
Sindre Nakken (AP)
Åse Marie Myren (KRF)
Øystein Tvedt (H)
Anita Sætremyr (FRP)
Eva-Brit Langva (MDG)
Anders Lindbeck (SV)

Kontaktinformasjon til politikere finner du her.

Bydelsutvalgene

Om bydelsutvalgene

Bydelsutvalgene er initiativtaker til og talerør og lyttepost for saker innbyggerne og nærmiljøet i bydelen er opptatt av. Utvalgene er både et formelt og uformelt kontaktledd mellom innbyggerne og kommunens øvrige folkevalgte organer og mellom innbyggerne og kommunens administrasjon.

Myndighet og oppgaver

Bydelsutvalget har ingen myndighet, men bystyret kan gi det anledning til å avgjøre saker som gjelder bydelen - i første rekke nærmiljøtiltak. Oppgavene er først og fremst:

 • å legge til rette for og stimulere til økt medvirkning fra innbyggerne
 • å være høringsinstans for alle saker som vedrører bydelen
 • på eget initiativ ta opp alle saker som utvalget selv eller innbyggerne er opptatt av

Utvalget er ikke representant for brukerne av kommunens tjenester og kan derfor ikke engasjere seg i enkeltvedtak på vegne av disse, men skal likevel være opptatt av brukermedvirkning på generelt grunnlag.

Bydelsutvalgets leder eller en annen valgt av utvalget, har rett til å delta i bystyrets spørretime og å legge fram utvalgets saker for formannskapet og bystyrets komiteer i deres møter.

Bydelsutvalget får administrativ hjelp fra politisk sekretariat i kommunen.

Kom med innspill - ta kontakt

Har du spørsmål/innspill til bydelsutvalget ditt? Ta gjerne kontakt med lederen i utvalget.
eller til

Innbyggernes 5 minutter

Alle bydelsutvalgsmøtene starter med saken: "Innbyggernes 5 minutter". Da får innbyggerne i bydelen anledning til å si sin mening på møtet. Ytringen kan være til saker som allerede er kommet på sakskartet, eller annet som er relevant og som en ønsker å få belyst. De som møter får da talerett, men ikke forslag- og stemmerett.

pdfGrenser_-_Bydelsutvalg_2015_2019.pdf

Ellingsøy bydelsutvalg

Ellingsøy bydelsutvalg er ett av 5 bydelsutvalg i Ålesund og dekker Ellingsøya og øyene i Ellingsøyfjorden.

Se medlemmer, saker og protokoller for Ellingsøy bydelsutvalg.

Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg

Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg dekker Hessøya, Aspøya og vestre del av Nørvøya øst til Gjerdegata og Flatholmvegen 19.

Se medlemmer, saker og protokoller for Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg.

Indre Borgund bydelsutvalg

Indre Borgund bydelsutvalg er ett av 5 bydelsutvalg og dekker området fra Skåthaugen i nord, Humla, Tørla og østover til kommunegrensa mot Skodje

Se medlemmer, saker og protokoller for Indre Borgund bydelsutvalg.

Indre Borgund bydelsutvalg på Facebook

Nørvøy, Nørvasund og Hatlane bydelsutvalg

Nørvøy, Nørvasund og Hatlane bydelsutvalg dekker Nørvøya vest til Gjerdegata og Flatholmvegen 19 (ca.) og østover til Hatlaåsen.

Se medlemmer, saker og protokoller for Nørvøy, Nørvasund og Hatlane bydelsutvalg.

Spjelkavik, Åse og Lerstad bydelsutvalg

Spjelkavik, Åse og Lerstad bydelsutvalg dekker området fra Hatlaåsen og østover til kommunegrensa mot Skodje og sørover til Skåthaugen.

Se medlemmer, saker og protokoller for Spjelkavik, Åse og Lerstad bydelsutvalg.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119