Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bo- og aktivitetstilbud

Botilbud og aktivitetstilbud passer for voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger tilrettelegging.

Botiltak rus og psykiatri

Ålesund kommune kan tilby rehabiliteringsbolig for deg med rusavhengighet.

Boligsosial oppfølging for personer over 18 år med rusavhengighet og psykiske lidelser.

Botilbud

Ålesund kommune har flere typer botilbud:

  • Utleie av kommunale boliger for de som av forskjellige grunner har problemer med å skaffe seg bolig.
  • Bolig for akutt bostedløse
  • Tilrettelagte boliger (trygde- og serviceboliger) - for personer med eksempelvis psykisk lidelse, fysisk funksjonssvikt, rusproblemer, psykisk utviklingshemming eller eldre med særlige hjelpebehov.
  • Omsorgsbolig - en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta tjenester.
  • Bokollektiv for eldre - særskilte bofellesskap eller boliger er botilbud som det er knyttet bemanning til.   

Økonomisk støtte til bolig

Gjennom NAV og Ålesund kommune er det en rekke ordninger der innbyggere har krav på eller kan søke på økonomiske ytelser:

Det er også mulig å søke utbedringslån eller tilskudd til tilpasning av bolig slik at den over tid kan fungere godt i forhold til husstandens behov.

Se også

Blå Kors Ålesund, natthjem

 

 

 

 

 

 

 

Tomter og eiendommer

Kommunens eiendommer som er regulert til byggeformål, forvaltes av Ålesund kommunale Eiendom KF. Dette gjelder både bebygde eiendommer og ubebygde tomter, som kan være regulert til bolig, industri, service, kontor, forretning, offentlig, allmennyttig, naust mm.

Boliger

Uteleieboliger er et botilbud til unge, eldre, økonomisk eller sosialt vanskeligstilte som har problemer med å skaffe seg bolig på privatmarkedet av forskjellige grunner.

I tråd med minste botidskravet som husleielova setter er vanlig botid tre år om du søker per i dag.

Utleieboligene her er ordinære botilbud med tilnærmet markedsleie. Boligene ligger i alle bydeler og vesentlig i større boligkompleks og blokker.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119