Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva arealet i kommunen skal brukes til er regulert, og må følges. En eiendom eller det enkelte område kan være berørt av flere plantyper; fra det overordnede til stadig mer detaljerte arealplaner.

Hva består en arealplan av?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av en planbeskrivelse, et plankart og planbestemmelser.

  • Planbeskrivelsen inneholder selve beskrivelsen av planen, hva en ønsker å oppnå, samt virkningene av planen.
  • Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som f.eks. en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges for alle tiltak innenfor planens avgrensning.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Ulike typer arealplaner

Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere. ikommunens to kartportaler (WebInnsyn og GeoInnsyn) kan du selv finne arealplan for din eigedom.

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Se kommuneplanen for Ålesund kommune.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Det kan i dag utformes to typer reguleringsplaner:

  • Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen, eller av andre i samarbeid med kommunen.
  • Detaljregulering er planformen som gir private rett til å fremme forslag til reguleringsplan for mindre områder, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer.

Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan er utgått som plantype for nye arealplaner, men kommunen har flere bebyggelsesplaner som fortsatt gjelder.

Bebyggelsesplan er en detaljplantype for en ytterligere detaljering av en reguleringsplan. Den skiller seg fra reguleringsplanen ved at den kunne vedtas av formannskapet.

Bebyggelsesplan har samme rettsvirkning som reguleringsplan. Den kan inneholde detaljerte bestemmelser om gesimshøyde, takvinkel og krav om bygningsmessig sammenheng med annen bebyggelse, og i spesielle tilfeller material- og fargebruk og utforming av utearealer.

Se også

Nettressurser

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå.

Digital plandialog samler og presenterer informasjon om arealplaner og dokumenter i plansaken.

Digital plandialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet for medvirkning i arealplanprosessen. Nå kan du følge med på hva som skjer med reguleringsplaner i ditt nærområde 24 timer i døgnet!

Gå inn på inn på utvidet kart. Her ligger reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Se veiledning i filmen laget av Regjeringen.no:

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119