Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Bystyret er det øverste kommunale organ, som treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Bystyret, formannskapet og bystyrekomiteene skal stå for den overordnede styringen av kommunen, og at målene nås.

Se saker, protokoller og medlemmer i bystyret.

Bystyrets møter

Bystyret har som hovedregel møte torsdag en gang i måneden med unntak av januar, juli og august. Møtene starter kl 17.00 og holdes i bystyresalen, 4. etasje i Rådhusets lavblokk. Møtene er åpne for presse og publikum. Møtene blir annonsert i kommunens fellsannonse i Nytt i Uka. Du kan også se bystyret på web-tv.

Bystyrets oppgaver

 • vedtar økonomiplan og årsbudsjett
 • har ansvar for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner
 • samordner den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen innenfor kommunens virkeområde
 • fastsetter arealplan og handlingsplan for hele og eventuelt deler av kommunen
 • vedtar handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder
 • fastsetter hvilke tjenester kommunen skal tilby sine innbyggere og hvilke oppgaver kommunen selv skal utføre eller levere gjennom andre
 • fastsetter rammer for kvalitet og omfang av de enkelte tjenestekategoriene og prioriterer tiltak innenfor og mellom disse
 • i kraft av å være generalforsamling for kommunens eiendomsforetak, fastsetter rammer for forvaltning av kommunens faste eiendommer og prinsippene omkring hvilke eiendommer som skal kjøpes eller selges
 • behandler søknader om riving av jugendhus i Ålesund sentrum
 • har det øverste tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse
 • kan omgjøre vedtak som er gjort av andre folkevalgte organer eller av administrasjonen. Omgjøringen kan skje i samme utstrekning som disse selv har anledning til å omgjøre sitt vedtak

Bystyret kan tildele formannskapet og andre folkevalgte organer avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, og gi ordfører og rådmann fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Bystyret for perioden 2015-2019

Bystyret har i perioden 2015 - 2019, 49 medlemmer og 76 varamedlemmer.  

 

Oversikt over partienes stemmer og representanter i bystyret

Parti

Antall representanter

Antall stemmer   

Gruppeleder

Fremskrittspartiet 8 2919 Geir Stenseth
Arbeiderpartiet 18 6693 Svein Rune Johannessen
Høyre 9 3418 Øystein Tvedt
Kristelig Folkeparti 5 1853 Tore Johan Øvstebø
Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund 3 1074 Hans Kjetil Knutsen
Sosialistisk Venstreparti   1 428 Anders Lindbeck
Venstre 3 1026 Alvhild Aspelund Bjørge
Miljøpartiet
De Grønne
1 451 Jarle Hauge Steffensen
Senterpartiet 1 339 Kåre Alfred Hanken

 

Ved valget i september 2015 deltok 52,3,9 % av de stemmeberettigede.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119